Day: 27/05/2021

Kurikulárna reforma základného vzdelávania: východiská a ciele

Slovenská republika má voči základnému vzdelávaniu obrovský dlh. Od 70. rokov minulého storočia sa v tomto vzdelávacom segmente vlastne neuskutočnila žiadna významná systémová reforma, ktorá by bola schopná dať základnému vzdelávaniu misiu a dizajn, ktoré zodpovedajú súčasnému svetu a súčasným požiadavkám na ciele, obsah i formy vzdelávania. Všetci to cítia, niekedy intuitívne, niekedy v parciálnych detailoch, no vnímame to už […]

Ako žiakov adaptovať na prezenčné vyučovanie? Dobrozvyky a zlozvyky

Námet na triednickú hodinu, ktorá povzbudzuje žiakov k lepšej adaptácii na prezenčné vyučovanie. Po dlhej prestávke sa žiaci vrátili do škôl, čo znamená opätovný návyk na školský denný režim. Na niektoré aspekty sa pravdepodobne veľmi tešili (osobné stretnutia so spolužiakmi), iné zmeny ale môžu byť náročnejšie (ranné vstávanie, večierka skôr ako o polnoci…). Počas tejto […]

Hudba baroka v infografike

Ako pracovať s infografikami v škole a využívať ich ako podnetný učebný materiál? Printové aj digitálne médiá v súčasnosti neustále hľadajú spôsoby ako upútať pozornosť čitateľa rôznymi efektnými vizuálnymi prvkami (niekedy aj na úkor obsahu). Vizuálnej komunikácii sa pripisuje značný význam a spôsob nazerania na informácie sa dostáva stále viac pod vplyv prvého dojmu a emócií. Učebnice […]

Scroll to top