Slovenská komora učiteľov

August 2019 očami Slovenskej komory učiteľov

Tlačová správa k aktuálnemu prideľovaniu asistentov učiteľa

MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 25. 7. 2019 zverejnilo výšku pridelených prostriedkov na asistentov učiteľa. Napriek tomu, že počet žiadostí škôl rastie, ministerstvo reálne zvýšilo stav len o 3,2 asistenta, čo bolo nedostačujúce. Nebola naplnená ani polovica požiadaviek škôl. Zároveň došlo k presunom počtu asistentov zo špeciálnych škôl do bežných škôl, čo vyvolalo veľké napätie. 

Po medializácii uvedeného problému a po zaslaní otvorených listov z rôznych organizácií ministerke školstva a následnom rokovaní so zástupkyňou špeciálnych základných škôl Ľubicou Glombovou sa počet asistentov v školách navýšil a upravil na pôvodný počet z minulého školského roka. 

SKU tiež upozorňuje na to, že nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 138/2019 v § 28 ods. 3 nedovoľuje týmto asistentom kariérne rásť. 

Účasť v Komisii pri Monitorovacom výbore

MŠVVaŠ SR v júli predložilo Komisii, ktorej členom je aj Slovenská komora učiteľov, na schválenie tri nové zámery projektov: ZIPE (MPC), TEACHERS (MPC), Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiaka (ŠPÚ).

SKU upozornila na niekoľko zásadných skutočností, ktoré sťažujú proces schvaľovania zámerov projektov, následne aj ich kvalitu a spôsob čerpania štrukturálnych fondov EÚ v oblasti regionálneho školstva.

Zo všetkých vyberáme jednu: výhrada sa týka samotných projektových zámerov. Európske štrukturálne fondy nemôžu dlhodobo nahrádzať úlohu štátu v plnení si základných funkcií tak, ako sa to deje napríklad v zavádzaní inkluzívnych prístupov, tvorby vzdelávaní a metodík pre učiteľov, či dokonca kreovaní základných materiálov, ktoré ukladá zákon – profesijných štandardov a obsahu atestačných portfólií. 

SKU je presvedčená, že nemôžeme nezmyselne mrhať peniazmi daňových poplatníkov EÚ a bez komplexnej transformácie priamo riadených organizácii nemáme morálny nárok na ďalšie čerpanie prostriedkov z operačných programov EÚ pre národné projekty. 

Rokovanie o Vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách

Dňa 26. 8. 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR konalo stretnutie iniciované organizáciami zaoberajúcimi sa predškolským vzdelávaním. SKU zastupovala PhDr. A. Benková zo sekcie materských škôl. Predmetom rokovania boli Vzdelávacie programy pre deti so ZZ pre predprimárne vzdelávanie. Prítomní hovorili o potrebe prepracovania predmetných programov v rámci revízie, o dôležitosti, o potrebe vytvorenia dodatku k programom pre účely školskej integrácie, o zabezpečení podmienok dôležitých pre inkluzívne vzdelávanie, o nevyhnutnosti medzirezortnej spolupráce. Priamo na stretnutí bola akceptovaná požiadavka na vytvorenie dodatku k programom, ktorý zjednoduší legislatívu pri vzdelávaní týchto detí.

August 2019 očami Slovenskej komory učiteľov

Zdieľať článok

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

CK Slniečko

Vyberte si rubriku