Experimenty na slovenčine (1.)

Experimenty na slovenčine

V jednom staršom čísle DOBREJ ŠKOLY som si prečítal otázku: Bolo by možné robiť na hodinách slovenčiny nejaké experimenty? Ako by mohli vyzerať?

Rozmýšľal som o tom. Niekedy mi prichádzali na um experimenty v pravom zmysle slova, inokedy skôr aktivity, po ktorých nasleduje spoločná reflexia. Postupne vám predstavím niekoľko svojich nápadov, ktoré by bolo možné použiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Homonymá a synonymá

Úloha pre žiakov: napíšte čo najviac viet, ktoré obsahujú slová „ťažký, ťažká, ťažké“, pričom v každej vete bude mať toto slovo iný význam. Následne nahraďte v týchto vetách slovo „ťažký, ťažká, ťažké“ iným vhodným slovom s rovnakým významom. (Príklad: ťažká úloha, ťažké zdravotné následky, ťažký tréning – zložitá úloha, závažné zdravotné následky, veľmi intenzívny tréning). Nájdite iné slovo, ktoré má ešte viac rôznych významov – alebo naopak, má len jeden jediný význam. 

Obmena: Vopred zvolené slovo zameňte za jeho synonymá a umiestnite ich do viet. Príklad: Inšpirovala ho múza. Zranila ho elektrina. Anička drgla do lopty. Iné skupiny hľadajú pôvodné slovo. (V tomto prípade je to sloveso „kopla“).

Fonetika

Žiaci sa rozdelia do niekoľkých skupín a každá sa snaží napísať čo najdlhší text, ktorý sa dá nahlas prečítať bez toho, aby sa čítajúci dotkol hornou perou dolnej pery. Pre kontrolu môže mať hovorca pri čítaní položený prst medzi pootvorenými zubami. (Objav pernoperných a pernozubných spoluhlások – p, b, m, f, v, w. A vzbudenie záujmu o fonetiku.)

Opis versus hádanky

Veci a javy opisujeme pomocou ich vlastností či pozorovateľných parametrov. Takýto opis však zvyčajne nevyčerpáva všetky vlastnosti danej veci.

Úloha pre žiakov: Nájdite viacero vlastností či parametrov, ktoré opisujú nejakú konkrétnu, materiálnu vec, no súčasne aj nejaký nehmatateľný jav. Príklad: Je to biele a dlhé, vídavajú to turisti. Tomuto opisu zodpovedá čiara v strede cesty, ale aj biele noci v Petrohrade.

Súťaž pre skupiny: Na základe vyššie opísaného princípu vytvorte niekoľko hádaniek. Príklad: Občas to v nás horí, ale nie je to oheň, je to nákazlivé, ale nie je to choroba, občas to stúpa, občas klesá, ale nie je to voda. Čo je to? (Nadšenie).

Experimenty na slovenčine (1.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top