Ako na problémové dieťa

Ako na problémové dieťa

Niekedy sa nám zdá, že pri niektorých žiakoch sme vyčerpali skoro všetky možnosti. Je pravdou, že existujú aj deti, na ktoré sme skutočne prikrátki, tých však nie je zďaleka toľko, ako si myslíme. Takmer pre každé dieťa exituje riešenie. Niektoré zvládneme sami, inde už potrebujeme celú armádu odborných profesionálov, ktorí pomôžu podchytiť správanie dieťaťa spôsobujúce konflikty v školskom prostredí, prípadne problém úplne vyriešiť.

1. Nastavte sa na pomoc dieťaťu

Je veľmi ťažké vyvíjať snahu voči dieťaťu, ktorého správanie nám je nepríjemné, ktoré nás nerešpektuje a podrýva nám disciplínu. Často ide o deti, ktoré sú nám možno až „nesympatické“. Napriek tomu sa skúste dostať nad vec a stotožniť sa s tým, že dieťa je len zrkadlom ľudí, ktorí ho vychovávajú. A to nielen rodičov. Ak samého seba presvedčíte, že dieťa potrebuje pomoc, ste na dobrej ceste ho zvládnuť, pomôcť jemu aj kolektívu, ktorý ovplyvňuje.

2. Vnímajte svoju úlohu

Pedagóg a jeho práca je spojená nádoba profesionality a ľudskosti. Určité rozhodnutia môžu byť odrazom inštinktu, pocitu a skúseností. Učiteľ však musí mať na pamäti, že je vo svojej práci profesionál a mal by v prípade problémov postupovať odborne, systematicky a vnímať aj legislatívnu rovinu problémov. Zjednodušene povedané, mal by vnímať hierarchiu opatrení, ktoré v prípade problémového správania dieťaťa bude potrebné uplatniť a tiež svoju úlohu v tomto procese. Verili by ste, že značné množstvo detí, ktorých príbeh sa končí v reedukačnom zariadení alebo detskom domove má pocit, že im stále nové a ďalšie šance od pedagógov skôr uškodili, ako pomohli? Ide najmä o prižmúrené oči pri ukladaní výchovných opatrení a nedostatočné ohlasovanie na úrady, napr. v oblasti zanedbávania či záškoláctva.

3. Hľadajte príčiny problémov

Ak máte v triede dieťa, ktoré sa javí ako nezvládnuteľné, zamyslite sa nad jeho prejavmi. Čo u neho vyvoláva stres, ktoré situácie sú rizikové, čo rozhodne o tom, že ide niekomu ublížiť. Pri menších deťoch zväčša nejde o sofistikované zákernosti, preto skúste odložiť hnev a pozorujte dieťa pri ataku. To, čo si dokážete vysvetliť samostatne, využite, o čom sa potrebujete poradiť, na to si nájdite odborníkov. Napríklad z radov kolegov z CPPPaP, na konferenciách, na seminároch. Spoločné analýzy problémov dokážu prinášať riešenia, na ktoré by sme sami možno nikdy neprišli.

4. Buďte vecní a čitateľní

Pri dieťati, ktoré sa správa konfliktne, je veľmi dôležité, aby vedelo, čo od vás môže čakať. Vaše reakcie by mali byť v tých istých situáciách podobné. Nemôže vám raz neporiadok na lavici vadiť, inokedy nevadiť. Veľa sa s dieťaťom rozprávajte. Vyvarujte sa rozpačitých reakcií, kriku, prázdnych fráz, poučovania a dávajte jasne najavo, že vám záleží na porozumení s ním. Tiež ale stanovujte reálne hranice, aby ich dieťa poznalo a vedelo, čo ho čaká po ich prekročení. Práve pri práci s deťmi s poruchami správania sa využíva systém logických dôsledkov, postavený na rozhodovaní sa dieťaťa podľa jasne vymedzených odmien a sankcií v jednotlivých situáciách.

5. Poznajte úlohy inštitúcií a odborníkov

Ak je správanie dieťaťa za hranicou vášho vplyvu, nájdite odbornú pomoc. Nenechajte sa zlákať predstavou, že psychológ má čarovný prútik a po jeho návšteve dieťa príde vymenené. Základnými spolupracujúcimi inštitúciami pre školu je CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR, obec, polícia. CPPPaP a CŠPP sú zariadením, kde môže dieťa dostať diagnostiku a odbornú pomoc v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a poradenstva. Dieťa sa na vyšetrenie dostáva buď z iniciatívy rodiča, alebo na základe odporúčania učiteľa. Spravidla po ukončení diagnostiky zariadenie vypracúva správu s odporúčaniami.

6. Pri vážnejších problémoch kontaktujte ÚPSVaR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je štátna inštitúcia, ktorá o.i. realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Škola túto inštitúciu kontaktuje vo viacerých prípadoch, niekedy dokonca má učiteľ a škola ohlasovaciu povinnosť plynúcu z legislatívy. Je to pri podozrení na zanedbávanie starostlivosti o dieťaťa zo strany zákonného zástupcu, ďalej pri podozrení na týranie, sexuálne zneužívanie dieťaťa, prípadne pri porušovaní akýchkoľvek práv dieťaťa. Smernica o šikanovaní ukladá pri podozrení, že je na dieťati páchané násilie, kontaktovať ÚPSVaR. Škola môže podať podnet na ÚPSVaR aj v prípadoch, keď má žiaka, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi. Taktiež je dieťa členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje, dieťa zneužívajúce drogy, dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier alebo zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

7. Komunikujte písomne

Pri riešení problémového správania dieťaťa využívajte v čo najvyššej možnej miere písomnú komunikáciu. Tvoríte ňou podklady pre prehľad vykonaných opatrení, máte jasno v tom, na čom ste sa kedy dohodli s rodičmi, dieťaťom, odborníkmi. Práve nedostatočná dokumentácia jednotlivých úkonov a opatrení býva problematická pri zmene učiteľa a potrebe odborníkov a inštitúcií nadviazať na školu. Písomná komunikácia je tiež výraznou ochranou učiteľa v prípade, že natrafíte na manipulatívneho rodiča alebo ak v systéme pomoci niekto zlyhá a bude potrebné doložiť vaše kroky.

8. Nevynechávajte rodiča ani vedenie

Pri akomkoľvek riešení situácie, pokiaľ je to účelné, nevynechávajte rodiča. Mal by vedieť o postupoch i vašich odporúčaniach. Váš vzťah je pri riešení problémov žiaka kľúčový. Rodičia často reagujú „proti škole“ preto, že sa hanbia, že nechcú stratiť status, že sú nešťastní, že výchovu nezvládajú a možno hľadajú vinníka. Ak s rodičom nesúperíte, nesúdite ho, ale hľadáte prieniky spolupráce a prístupu, je možné problém v triede oveľa lepšie vyriešiť. O úkonoch neinformujte len rodiča, ale aj svoje vedenie. Riaditeľ školy by mal byť pripravený na informácie, ktoré sa k nemu dostanú o vašom probléme od rodičov, dieťaťa či od kolegov. Navyše za mnohé úkony priamo zodpovedá práve riaditeľ, ktorý by mal konať na základe vami poskytnutých informácií.

9. Dodržujte psychohygienu

Nedovoľte, aby vám akýkoľvek problém v triede so žiakom, či skupinou „prerástol“ cez hlavu. Zapojte do riešenia viac ľudí, aby to celé nebolo len na vašich pleciach. A tešte sa z každého malého úspechu, aj keď sa vám problém nepodarí vyriešiť úplne.

Ako na problémové dieťa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top