Budem odpovedať, ale nie tu

Budem odpovedať, ale nie tu

Ako reagovať, keď žiaci odmietajú odpovedať pred spolužiakmi?

Na jednej základnej škole práve riešia nasledujúci problém. Hovorí učiteľka slovenčiny v 6. ročníku:

„Minulý školský rok začal v tejto triede problém s odpovedaním pri tabuli. Niektoré dievčatá po vyvolaní prišli pred tabuľu a mlčky stáli. Neodpovedali na otázky, nekomunikovali. Dostali teda nedostatočnú s tým, že ich opäť vyvolám. Na ďalšej hodine sa udialo to isté. Bola som presvedčená, že sa neučia. Keď som im dohovárala, zrazu povedali, že ony naučené sú, ale pred triedou odpovedať nebudú. Vzala som si ich teda k sebe do kabinetu a naozaj všetko ukážkovo ovládali. Táto situácia sa opakovala najmä pri umeleckom prednese, keď sa mali naučiť niečo naspamäť, alebo keď mali prezentovať prečítanú knihu či nejaký projekt. Spočiatku sa to týkalo iba niekoľkých dievčat, no postupne sa problém rozšíril skoro na celú triedu. Všetci zrazu odmietali odpovedať pred tabuľou a domáhali sa skúšania v kabinete. Momentálne sú títo žiaci v 6. ročníku a postupne sa mi podarilo presvedčiť všetkých okrem dvoch dievčat. Ich komunikačná úroveň a slovná zásoba sú pritom úplne v poriadku a ani hanblivé mi nepripadajú. Zvláštne je, že žiaci, ktorí podávajú slabé výkony, a teda skôr by mohli mať dôvod vyhýbať sa odpovedi pred tabuľou, s tým problém nemajú.

Najhoršie je, že sa mi nedarí zistiť príčinu tohto zvláštneho správania. Keď sa tých dvoch dievčat pýtam na dôvody, zostanú obe ticho. Pritom o hocičom inom sa so mnou rady rozprávajú. Napadlo mi, či za tým nemôže byť vysmievanie, ale priamo na hodinách nič také nepozorujem. Možno sa to deje mimo hodín, pretože v tejto triede je mimoriadne zlý žiacky kolektív.“

Čo si myslíte o celej situácii? Prečo podľa vás niektorí žiaci odmietajú odpovedať pred triedou? A ako by na to mala reagovať učiteľka? Mala by ich skúšať v kabinete alebo trvať na odpovedi pred tabuľou?

Tu sú názory niektorých čitateľov a čitateliek DOBREJ ŠKOLY:

Mnohí diskutujúci sa začali zamýšľať nad zmysluplnosťou skúšania pred tabuľou v 21. storočí.

Presne takto sa deje a udeje reforma vzdelávania. Či to bude zároveň aj reforma školstva, o tom rozhodnú školy a štátne orgány. Keď pochopia, čo sa deje, prežijú. Potom budeme aj naďalej voľne zamieňať slová „vzdelávanie“ a „školstvo“. Ak nepochopia, štát bude aj naďalej riadiť školy, ale vzdelávanie sa bude odohrávať úplne niekde inde a úplne inak. Školy bude pri živote držať len ústavná povinnosť detí dochádzať do školskej budovy. Čo odporúčam kolegyni? Zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad zmyslom toho, ako pracuje. Aký zmysel má prednášanie? Aký zmysel má skúšanie? Aký zmysel má forma sám žiak hovoriaci pred triedou? Čo považujú za zmysluplné žiačky a žiaci? Čo považuje za zmysluplné ona sama, z pohľadu potrieb každodenného života? Nemám pre ňu žiadnu radu, čo má robiť na hodine. Na to musí prísť sama. Dôležité je rozmýšľať o zmysle. A odvaha robiť zmysluplne.

Martin Kríž

Roky skúšam na SŠ systémom face to face a bez problémov, nie každému to pred tabuľou ide rovnako a takto sa študenti aspoň pripravujú na maturitné skúšanie.

Katarína Talčíková

A je skúšanie pred tabuľou nevyhnutné? Jeden nešťastník sa trápi a ostatní sa nudia. Takto mrhať drahocenným časom? Ak so žiakmi počas hodín o učive diskutujem a vnímam ich reakcie, veľmi dobre viem, kto látku pochopil, koho zaujíma a hľadá viac, a komu treba trochu pomôcť. Ja by som vzniknutú situáciu rozdelila na hodnotenie a prejav pred publikom. Hľadala by som iné spôsoby hodnotenia, a tiež aj možnosti, kde si žiaci budú cibriť rétoriku.

Dana Palacková

Raz to súčasné školstvo aj so stresujúcim „poď k tabuli“ deti hacknú úplne. Stačí sa takto na pár veciach dohodnúť a učitelia nimi nepohnú. A buď bude mať školský poriadok 1800 strán a známka zo správania 15 stupňov, alebo konečne nastavíme školy tak, aby učiť sa a predviesť čo žiak vie, bolo preňho radosťou. Radosť. Kedy ju naposledy zažili žiaci tejto pani učiteľky?

Saskia Repčíková

Snažím sa sformulovať odpoveď už pár dní, ale stále sa neviem pohnúť, lebo vôbec nerozumiem, aký zmysel má skúšanie pri tabuli. A mne tieto študentky dávajú parádnu odpoveď na túto metódu overovania vedomostí a jej zmysluplnosť. Je obdivuhodné, ako sa sformovali a ako nenásilne vyjadrujú svoj postoj. Myslím, že problém nemajú študentky!

Majka Boledovičová

Možno by som našla spôsob, ako naraz postaviť pre tabuľu celú triedu a každý by odpovedal na nejakú otázku. Áno, je to časovo náročné, ale podľa vlastnej skúsenosti viem, že sa to dá. Zopár takýchto aktivít by asi pomohlo. Poprípade vsadiť na kooperatívne vyučovanie.

Anna Kalinayová

Poznáte situáciu v rodine, keď manželka prestane rozprávať? Nie preto, že nevie, ale je to jej spôsob bojkotu alebo obrany. Ticho je volanie o pomoc. Posledná veta to jasne ukazuje. Toto nie je o slovenčine. Určite sa to deje aj na iných predmetoch. V takejto situácii by mal začať s triedou pracovať sociálny pedagóg alebo školský psychológ v spolupráci s triednym učiteľom. Nájsť príčinu, zlepšiť vzťahy v triede. Zapracovať na triednických hodinách či na etickej…

Jana Liptáková Kamenská

Ja mám podobnú skúsenosť. Hneď som sa videla v tomto príbehu. Dôvodom je vysmievanie. Riešim to tak, že dám počas odpovede pracovne listy alebo úlohy na vyriešenie, aby som ostatných zamestnala a aspoň čiastočne odpútala pozornosť publika, hoci kto chce, ten si čas na sledovanie nájde, preto uprednostňujem písomné overovanie vedomostí.

Miroslava Čopová

Názor psychologičky

Keď riešime akýkoľvek problém, účinnejšie než venovať sa dôsledkom je zaoberať sa príčinami. Učiteľka sa správne pokúsila zistiť, prečo dievčatá odmietajú odpovedať, hoci až potom, čo im dala päťku. Zistila, že dôvodom nie je ich nedostatočná pripravenosť ani komunikačné nedostatky. Tuší, že problémom môžu byť narušené vzťahy medzi žiakmi.

Ak ide iba o ohodnotenie výkonu žiačok, môže učiteľka zvoliť iné z mnohých spôsobov, ktoré má k dispozícii. Je pozitívne, že sa v tomto smere nedržala kŕčovite predstavy o skúšaní pred tabuľou a pokúsila sa pre dievčatá hľadať iný model. Skúšanie v kabinete však nepatrí k tým najšťastnejším, keďže je netransparentné a môže vyvolať pochybnosti o objektívnosti hodnotenia.

Oveľa dôležitejšie však je, aby sa v spolupráci s ostatnými pedagógmi venovala klíme v triede. V atmosfére strachu, kde žiaci čelia šikane, vysmievaniu či inému ponižovaniu, nemôže prebiehať kvalitné vyučovanie. Pocit bezpečia a istota vlastnej hodnoty je základom pre osobný rast a vzdelávanie sa. Ak sú v triede také problematické vzťahy, že to žiakov obmedzuje v učení, treba riešiť najskôr tie.

Keď sa na situáciu pozrieme komplexnejšie, vyvoláva aj mnohé otázky, najmä o metódach, ktoré učiteľka používa. Skúšanie žiakov pred celou triedou je v mnohých ohľadoch nevhodné. Pre skúšaných žiakov je situácia stresujúca, ostatní sú pasívni a nudia sa. Je nepochybne dôležité naučiť sa prezentovať svoje názory, argumentovať, zreteľne a zaujímavo rozprávať pred publikom, kultivovane vystupovať. Tieto zručnosti môže učiteľ rozvíjať priebežne počas vyučovania rôznymi aktivitami, ktoré žiakom zadáva. V triede môže prebiehať diskusia, žiaci si môžu vopred naštudovať nejaké fakty a využívať ich ako argumenty. Keď chce učiteľ cielene počuť jedného žiaka, môže ostatným zadať prácu a individuálne sa venovať tým, ktorých chce preskúšať. Vedomosti sa dajú hodnotiť aj množstvom písomných metód – okrem tradičnej písomky či testu s výberom odpovede môžu žiaci vypracovať projekt, myšlienkovú mapu či prejaviť svoje vedomosti v kvíze, ktorý môžu aj sami pripraviť. Na učiteľovi je, aby v triede pomohol vytvoriť atmosféru, v ktorej majú žiaci chuť vzdelávať sa a kde chyba nie je trestaná, ale vnímaná ako príležitosť naučiť sa. 

Zuzana BURJANOVÁ

Budem odpovedať, ale nie tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top