Ako píšem slovné hodnotenia?

Skúsenosti a rady učiteľky, ktorá slovne hodnotí už 17 rokov

Tento materiál vznikol s cieľom pomôcť učiteľkám a učiteľom začať hodnotiť slovne.

Aký by mal byť postup pri slovnom hodnotení?

1. Rozsah a štruktúra priebežného i súhrnného slovného hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov je v právomoci učiteľa, s rešpektovaním zásad slovného hodnotenia.

2. Obsah slovného hodnotenia by mal pozitívne motivovať žiaka a súčasne by mal byť objektívny a taktný, s dôrazom na odstránenie zistených nedostatkov.

3. Slovné hodnotenie musí obsahovať konkrétne vyjadrenie toho, čo žiak v danom vyučovacom predmete zvládol a na akej úrovni. Malo by obsahovať tiež ďalší postup rozvoja žiaka so zreteľom na individuálne možnosti a schopnosti. Odporúčame využívať kritériá, vychádzajúce zo štandardov jednotlivých predmetov (štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program), s ktorými je potrebné oboznámiť žiakov i rodičov.

4. Obsah a formu slovného hodnotenia ovplyvňuje charakter jednotlivých vyučovacích predmetov. V súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov odporúča sa slovne hodnotiť najmä:

a) stupeň tvorivosti, iniciatívy a samostatnosti prejavu,

b) osvojenie si potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivá aplikácia,

c) vzťah žiaka k predmetu a záujem oň,

d) rozvoj estetického vedomia, vzťah k umeniu,

e) všeobecná telesná zdatnosť a výkonnosť s prihliadnutím na somatotyp žiaka, na jeho zdravotný stav a starostlivosť o vlastné zdravie,

f) schopnosť spolupracovať s inými,

g) schopnosť tolerovať odlišnosti iných, dosahovať kompromisy,

h) schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia iných,

i) úroveň verbálnej a neverbálnej komunikácie,

j) osobnostný rozvoj žiaka,

k) vzťah k práci,

l) sebaovládanie, snaha, flexibilita.

Niekoľko zásad slovného hodnotenia

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkam niekoľko námetov, ktoré je možné používať pri formulácii textov slovného hodnotenia. Tieto výrazy nie sú záväzné, sú len inšpiratívne. Pri vytváraní vlastných formulácií by sa však malo rešpektovať niekoľko zásad:

• V hodnotení je nutné uplatňovať individuálny prístup, vyhnúť sa štandardným formuláciám a rutinným frázam, triedeniu žiakov podľa výsledkov do kategórií bez pochopenia súvislostí. Také hodnotenie nemôže postihnúť individualitu dieťaťa – stráca na vierohodnosti a je v podstate málo pravdivé.

• Záverečné hodnotenie by malo mať v zásade dve časti. Jedna by mala hodnotiť osobnostný rast žiaka (postoj k učeniu, správanie pri učení, individuálne zvláštnosti, sklony, záujmy), druhá vypovedať o dosiahnutých výsledkoch. 

• Hodnotenie by malo konkrétne pomenovať, čo žiak vie, čo 

nevie, aké sú jeho schopnosti a ako tieto schopnosti využíva. 

• Celkový duch hodnotenia by však mal byť stimulujúci; začať by sa malo teda tým, čo je na žiakovi pozitívne, čo zvládol najlepšie – kladné hodnotenie má väčší motivačný vplyv ako negatívne, podobne ako povzbudenie pri nedostatkoch. 

• Hodnotenie by malo obsahovať údaj o osobnom pokroku žiaka, t. j. porovnanie napr. o tom, ako pracoval na začiatku a na konci hodnotiaceho obdobia. 

• Pri slovnom hodnotení nie je vhodné používať slová z oblasti klasifikácie – výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný, nedostatočný, aby nedošlo k zámene so známkovaním. 

• Nepoužívajme slovné spojenia vyjadrujúce náš názor alebo postoj –

som spokojná…, som rada…, páči sa mi, keď…, mám z teba radosť…, potešil si ma…, mám ťa rada…, lebo neučíme žiaka konať správne preto, aby sa nám zapáčil.

•Nikdy neporovnávajme žiakov medzi sebou. 

Pár všeobecných hodnotiacich kritérií

Predmety s prevahou teoretického zamerania:

• ucelenosť, presnosť a trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, kvalitu a rozsah získaných zručností,

• schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí,

• kvalita myslenia, predovšetkým jeho logika, samostatnosť a tvorivosť,

• aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

• presnosť, výstižnosť a odborná i jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,

• kvalita výsledkov činnosti,

• osvojenie metód samostatného štúdia.

Predmety s prevahou výchovného zamerania:

• tvorivosť  a samostatnosť prejavu,

• osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivá aplikácia, 

• poznanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti,

• kvalita prejavu, 

• vzťah žiaka k činnostiam a záujem o ne,

• estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a k estetike všeobecne.

Námety slovného hodnotenia k jednotlivým predmetom

Záverečné hodnotenie: 

• žiak pracoval úspešne, veľmi úspešne, pomerne úspešne

• k práci pristupoval zodpovedne, cieľavedome, s chuťou, s primeraným záujmom o zlepšovanie svojich výkonov…

• najviac sa mu darí, vyniká…

• bolo by dobré, potrebné, užitočné, ak by sa sústredil, zameral na…

Slovenský jazyk a literatúra:

• gramatické a pravopisné ja vy ovláda – kvalitne, na vysokej úrovni, na primeranej úrovni, s medzerami, s menšími medzerami

• gramatické  a pravopisné javy dokáže používať v praxi

• číta s porozumením

• vie vyjadriť svoj názor

• dokáže hodnotiť literárne dielo, dokáže porovnávať, odpovedať na otázky, tvoriť otázky 

• rozpoznáva základné slohové postupy a štýly, vie ich používať v praxi

• v slohových prácach dokazuje svoju tvorivosť, originalitu

Cudzí jazyk:

• gramatické a pravopisné javy ovláda – kvalitne, na vysokej úrovni, na primeranej úrovni, s medzerami, s menšími medzerami

• gramatické  a pravopisné javy dokáže používať v praxi

• číta, počúva s porozumením

• pravidelne si osvojuje slovnú zásobu – dokáže ju využívať pri komunikácii

• slovnú zásobu si osvojuje aj samostatne – číta, počúva, sleduje

• pohotovo reaguje

Matematika, fyzika

• matematické úlohy rieši vždy pohotovo a správne, väčšinou správne, pomerne správne, zväčša správne, úspešne, takmer bez chýb

• v matematických úlohách nezvykne mať chyby, snaží sa robiť čo najmenej chýb

• numerické príklady rieši zručne, s istotou, bez chýb

• uvažuje logicky a správne

• pracuje samostatne

• rysuje presne a čisto, esteticky 

Dejepis, zemepis, prírodopis:

• vyjadruje sa terminologicky správne

• v historickom období, v zemepisnej oblasti sa orientuje, dokáže zaraďovať, hodnotiť, porovnávať, vytvárať súvislosti

• orientuje sa na časovej priamke, na mape, na slepej mape – zručne, samostatne

• orientuje sa v botanickej, biologickej, geologickej problematike, rozlišuje, zaraďuje, porovnáva

• svoje vedomosti samostatne obohacuje – sleduje náučné programy, navštevuje múzeá, výstavy

• získané poznatky dokáže kultivovane prezentovať 

Výchovy:

• pracuje aktívne, rád, tvorivo, iniciatívne, samostatne, sústredene,  zručne, je usilovný, dodržiava pracovné postupy

• o predmet javí záujem, má k nemu kladný vzťah (príp. hodnotíme vzťah k určitej zložke predmetu)

• aktívne sa zapája do činností

• má zmysel pre kolektív, je ohľaduplný, rešpektuje ostatných

• občas potrebuje usmernenie, povzbudenie

• nedostatok pohybového nadania nahradzuje snahou

• obratnosť, rýchlosť atď. sú jeho prednosťou

• robí veľké pokroky (v určitej disciplíne, v technike)

• reprezentuje školu

Konkrétne príklady slovného hodnotenia

Na hodinách výrazne zabral; úspešnejší však bol v písomných úlohách a úlohách, ktoré smerovali k aplikovaniu a analýze naučeného. Paradoxne, nie veľmi sa mu darilo v prípadoch, že mal vymenovať, definovať – základné fakty a vedomosti má osvojené na priemernej úrovni, dokáže ich však použiť na požadovanej úrovni. Mal by popracovať na samostatnom vyjadrovaní. Pri ústnej odpovedi sa vyjadruje nie dosť presne, je nutné klásť viac pomocných otázok, tvorí krátke vety. Zlepšil sa však v pravopise. To všetko sa odzrkadlilo nielen v odpovediach na otázky literárnych dielní čítania, v slohových cvičeniach, ale aj v polročnej písomnej práci a v úvahe o Hobbitovi. Hoci bola úvaha pomerne krátka, dokázal v nej vystihnúť podstatné. Oceňujem, že po upozornení odstránil chyby. Je však potrebné popracovať na komunikácii a sebaprezentovaní.
Celkové hodnotenie: 2

Polročný test potvrdil jeho silnú stránku – a to kreatívny prístup k jazyku. Odhalil aj slabé stránky, a to je neistota v požadovaných faktoch a pojmoch a v pravopisných pravidlách. Na jednej strane v tomto hodnotiacom období vynikal pri písaní originálnych slohových prác a postrehov, na strane druhej sa objavovalo čoraz viac pravopisných chýb. Je potrebné zlepšiť samostatnú domácu prípravu a vrátiť sa k pravidelnému čítaniu.
Celkové hodnotenie: 2

Napriek jeho nepopierateľnému záujmu a snahe, nepodarilo sa mu vždy dosiahnuť také výsledky, ako by si predstavoval. V nadobudnutých poznatkoch o prírodných pomeroch Slovenska má malé medzery. Nedostatky sa prejavili tiež v orientácii na mape. Celkové hodnotenie: 2

Na hodinách pracovala podľa svojich možností. Aj keď jej pracovné tempo bolo pomalšie, na hodinách bola pracovitá a snaživá. Vždy sa snažila zadané úlohy splniť. Príklady, ktoré vyžadujú pamäť, riešila pomerne úspešnejšie než príklady, pri ktorých treba dobrý logický úsudok. Pri čítaní slovných úloh mala občas menšie problémy s porozumením textu. Polročný test však odhalil isté medzery vo vedomostiach. Niektoré témy (napr. Percentá a Zlomky) ju vedeli zaskočiť. Verím, že v druhom polroku sa bude naďalej snažiť, lebo aj to je podmienka k dobrým výsledkom. Celkové hodnotenie: 3

Oboznámil sa s rôznymi licenciami softvéru ako shareware, trial, demo. Prehĺbil si vedomosti o tvorbe prezentácií a spracovaní materiálov z internetu. Na primeranej úrovni dokázal odprezentovať svoj vlastný projekt. Osvojil si prácu so súbormi a priečinkami. Pomocou internetu dokázal vyhľadávať relevantné informácie. Bez problémov spracoval informácie do textovej či prezentačnej formy. Spoznal riziká a nástrahy počítačových vírusov. Osvojil si možnosti ochrany svojich osobných údajov.
Celkové hodnotenie: absolvoval

So záujmom spoznával diela významných skladateľov. Chápal krásu a rôznorodosť ukážok hudobného umenia. Zapájal sa do rytmicko-speváckych aktivít. Vedel oceniť silu hudby a uvedomoval si jej miesto v živote človeka. Celkové hodnotenie: absolvoval

Slovné hodnotenia vytvorené na základe metodického pokynu

Snaží sa byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj písomný prejav je menej presný a výstižný.
Celkové hodnotenie: 2

Neúspešne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Často potrebuje usmernenie k svojej práci, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. Celkové hodnotenie: 4 

Súkromná ZŠ BellAmos, Martin

Ako píšem slovné hodnotenia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top