Ako učiť dejiny Slovenska po roku 1945 inak?

Ako učiť dejiny Slovenska po roku 1945 inak?

Vznikla kniha a metodická príručka nielen pre učiteľov dejepisu a ich žiakov

„Som presvedčený, že mladí ľudia nemôžu pochopiť to, čo sa deje dnes, ak nepochopia to, čo sa dialo v nedávnej minulosti. Na Slovensku totiž ešte stále vládne generácia, ktorá v detstve či v puberte zažila komunizmus a je ním dodnes hlboko poznačená.“

Martin Milan Šimečka

Keď dnes pozeráme záznamy z Nežnej revolúcie, viem, že štrngot kľúčov mi znie úplne inak ako nášmu 17-ročnému synovi. Tak, ako fotky z roku 1968 vníma inak môj otec a inak ich vnímam ja, „Husákove dieťa“. Podľa učiteľa dejepisu Michala Bohuša je výučba dejín Slovenska po roku 1945 „na jednej strane téma atraktívna, ktorá zvykne študentov zaujať, pretože sa čoraz viac blížime do obdobia, s ktorým už majú aj osobnú skúsenosť, a zaoberáme sa udalosťami, ktoré ovplyvnili aj ich život. Na druhej strane však ide o takú komplikovanú problematiku, že je pre učiteľa náročné všetko obsiahnuť a zrozumiteľne vysvetliť. Dejepis však nemá byť o memorovaní a reprodukcii množstva faktov, ale najmä o premýšľaní, utváraní postojov a hodnôt, argumentácii a získavaní zručností. Aby dejepis plnil svoju funkciu, má nás poučiť o chybách našich predkov a inšpirovať nás tým pozitívnym, čo už bolo.“

Nedávna minulosť nás formuje aj dnes

Čo očakávame od poznania nedávnej minulosti našej krajiny? Pochopenie súčasného fungovania? Vlastného konania? Posmelenie k odvahe povedať svoj názor – v školskom parlamente, na porade, na rodičovskom združení? Prebratie svojho podielu zodpovednosti za denné fungovanie školy, úradu, obce? Váženie si možnosti zúčastniť sa slobodných volieb? Naše nedávne dejiny výrazne vplývajú na aktuálne fungovanie spoločnosti – tej, v ktorej žiaci teraz žijú. Pretože prechod od totality k demokracii je náročný proces. Nestačí v ústave zrušiť vedúcu úlohu komunistickej strany. Zmeniť verejnú bezpečnosť na políciu. Oslovenie súdruh za pán. Zmeniť zákony, povinnosť ruštiny v školách, vymeniť v učebniciach životopis Gottwalda za Štefánika. Takmer 40 rokov bola prezentovaná jedna oficiálna ideológia. V socialistickej spoločnosti bolo diktované, čo je správne a čo nie. Vytŕčanie z davu bolo nežiaduce. Iné sa hovorilo doma a iné v škole či v práci. A boli veci, ktoré sa nehovorili. Na štúdium, prácu, vycestovanie boli potrebné kádrové posudky. Ľudia boli prenasledovaní a postihovaní za svoje názory. Lepšie sa bolo neozývať, nebyť iniciatívny, nekritizovať. Nevie si to súčasná mládež predstaviť? Niet jej čo vyčítať. Skúsenosť je neprenosná.

Výučba dejín po roku 1945 presahuje hranice dejepisu, mala by byť organicky prepojená s občianskou náukou, etikou, literatúrou. „Dejiny nie sú len dátumy, mená a čísla, hoci na vyváženú a prínosnú diskusiu sú nutné vedomosti. Pri štúdiu minulosti je dôležitá trpezlivosť, analýza a zvedavosť. Zvedavosť je totiž fascinujúca vec – plynú z nej otázky a na otázky treba hľadať a dostávať odpovede,“ hovorí historik Martin Posch.

Preto Sokratov inštitút vydal knihu Všetko malo byť inak – Slovensko po roku 1945 pre 14 – 19-ročných, ich učiteľov a učiteľky, rodičov. Prináša osobný príbeh M. M. Šimečku, jedného z mnohých obyvateľov tejto krajiny. Jeho spomienky sa prelínajú s informáciami historika Martina Poscha. Pretože to, čo sa v politike a v spoločnosti deje, priamo ovplyvňuje životy ľudí. A dôsledky mnohých udalostí nás ovplyvňujú dodnes. Priali by sme si, aby kniha bola čítaním aj zdrojom pre diskusie, podnetom na pátrania vo vlastných rodinách, ale aj vo filmoch, hudbe, knihách. Preto obsahuje rozmanitý materiál – graficky odlíšené doplňujúce informácie, odkazy na dobové záznamy, dokumenty, odkazy na piesne. Ku knihe je spracovaná metodická príručka, v ktorej učiteľ dejepisu Michal Bohuš pripravil zadania a úlohy, ktoré môžu využiť učitelia počas vyučovania či v priebehu projektových dní, ale sú tam aj úlohy pre individuálnu prácu žiakov a podnety na zamyslenie či nácvik argumentácie aj pre širšiu verejnosť.

Ako učiť dejiny Slovenska po roku 1945 inak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top