Ako začať s učením R∙A∙U

V novom školskom roku môžete začať s novou filozofiou 

R∙A∙U alebo Riadené Aktívne Učenie je filozofia učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Zo žiaka, ktorý bol často iba pasívnym prijímateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny tvorca svojho vlastného učenia sa. Má možnosť sa rozhodnúť – čo, kedy a akým spôsobom sa bude učiť a súčasne prijíma za tieto svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Z učiteľa, ktorý bol často nevypočutým odovzdávateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny, kvalifikovaný a nenahraditeľný sprievodca na ceste poznania.

Stručne sformulované R∙A∙U je zhrnuté v týchto siedmich zásadách:

 • žiak je aktívny, pracuje samostatne, ale hlavne v skupinách,
 • žiak je samostatný, má našu dôveru a učí sa byť zodpovedný,
 • žiak diskutuje,
 • učiteľ kladie dobré otázky,
 • učiteľ sprevádza žiakov hodinou,
 • učiteľ inšpiruje a motivuje,
 • obsah predmetu je prostriedkom na rozvoj žiakovej osobnosti, nie cieľom spoločného snaženia sa  v škole.

Stručne zhrnuté – R∙A∙U je o veľkej slobode žiaka aj učiteľa. O slobode robiť rozhodnutia. A súčasne aj o veľkej zodpovednosti. Každý v triede musí poznať hranice a musí poznať následky za ich prekročenie. Preto to najlepšie, čo môžete urobiť, ak chcete byť vo svojej triede R∙A∙U, je zasadnúť s deťmi k „poradnému ohňu“ a rozdiskutovať svoje predstavy o tom, ako by to mohlo v triede počas roka vyzerať. Spojte vaše predstavy s predstavami vašich detí. Dohodnite si pravidlá. Prečo začať pri Riadenom Aktívnom Učení práve pravidlami? Lebo dobre stanovené pravidlá robia situácie v triede lepšie predvídateľnými, čo znižuje neproduktívny stres a uvoľňuje v hlavách vašich detí miesto pre tvorivosť a nadšenie.

Iste už tušíte, že v duchu R∙A∙U vám teraz žiadne konkrétne pravidlá nenašepkáme. Čo vám však môžeme našepkať je, aké vlastnosti by mali vaše pravidlá mať, aby ste s nimi mohli desať mesiacov v pohode žiť.

 • Dobré pravidlo je jednoduché. Jasne, stručne a konkrétne sformulované. Tak, aby umožňovalo jediný a jednoznačný výklad. Vyhnete sa tak argumentom typu: „Ale ja som si myslel, že…“
 • Dobré pravidlo má byť zadané tak, aby bolo merateľné. Aby sa dalo jednoznačne určiť, či bolo dodržané alebo nie. Jeho súčasťou by malo byť aj časové ohraničenie (do kedy treba urobiť to, čo treba urobiť) a je skvelé, ak všetci poznajú dôsledky jeho nedodržania (čo sa stane, ak urobím, čo bolo treba urobiť a čo sa stane, ak to neurobím). Pozor! Sľubujme žiakom iba to, čo dokážeme dodržať a ak už niečo sľúbime, tak to dodržme. Za každú cenu.
 • Dobré pravidlo zodpovedá schopnostiam a možnostiam triedy, pre ktorú je určené – je realistické. Má byť výzvou, ktorá umožňuje rast a zlepšovanie.
 • Dobré pravidlo je etické. Neponižuje, neubližuje, má pozitívny vplyv na všetkých v triede a na okolie triedy.
 • Dobré pravidlo je zmysluplné, a preto je dobré, ak je orientované na akciu. Obsahuje v sebe jasné postupy (to, čo chceme, aby žiaci robili) a nie zákazy (to, čo nechceme, aby žiaci robili).
 • Dobré pravidlo je dohodnuté pravidlo. To znamená, že ho vytvoríme spoločne v triede, spoločne ho sformulujeme a spoločne ho zmeníme, ak sa ukáže potreba zmeny a zmenu si odsúhlasíme.

Pravidlá sú ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Nesmú byť okovami, ktoré nám neumožnia dýchať. Majú byť kompasom, ktorý nám ukazuje dobrý smer a dovolí nám kráčať svojou vlastnou cestou.

A ešte jedna rada na záver: Menej je niekedy viac. Začnite s tromi pravidlami (maximálne), po čase ich prehodnoťte, upravte a až po čase pridajte ďalšie (ak sú potrebné). 

Ako začať s učením R∙A∙U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top