Čím chceš byť? – rok kariérovej poradkyne

karierove poradenstvo

Praktické tipy a inšpirácie nielen pre kariérových poradcov a poradkyne

V septembri 2020 som na našej základnej škole prevzala pozíciu kariérovej poradkyne. Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým, ako zefektívniť túto oblasť, aby poradenstvo nebolo zredukované iba na administráciu prihlášok na strednú školu. Skúsenosti som nemala žiadne, a ak si spomeniem na kariérové poradenstvo na mojej základnej či strednej škole, otázku Čím chceš byť? som prvýkrát počula asi v pesničke od skupiny Bez ladu a skladu.

V rámci záujmu som si urobila malý prieskum medzi známymi, ktorí mi potvrdili, že „za našej éry nič také na škole nebolo“. Môj prieskum sprevádzali začudované pohľady, záporné krútenie hlavy, prípadne skúsenosti typu: „Prišla pani, urobila s nami nejaký test a odišla“. V horších prípadoch triedna učiteľka nešetrila poznámkami typu: „Janka, ty na gymnázium?“

A tak som prieskum ukončila a začalo sa samoštúdium. Prihlásila som sa na všetky dostupné školenia a súčasne som plánovala aktivity na aktuálny školský rok. V tom čase som sa tiež rozhodla prihlásiť do Komenského inštitútu – ročného programu pre učiteľov. Komenského inštitút mi poskytol odrazový mostík. Vďaka projektu Čím byť či nebyť, ktorý som v rámci programu navrhla, som si mohla dopredu rozložiť svoje nápady v čase. Môj projekt bol zameraný na zavádzanie funkčného systému kariérového poradenstva na základnej škole, konkrétne v 8. ročníku. S podporou mentorky som postupne plnila čiastkové aktivity, čo mi pri nástupe do školy veľmi pomohlo. Samozrejme, mentálne a odborne mi pomáhali aj kvalitné workshopy, reflexia a spätná väzba, ktoré som počas roka absolvovala. Asi prvýkrát som reálne pocítila, aké je to skvelé, keď vás vašimi nápadmi niekto odborne sprevádza.

Si super, ale nie si Superman

Môžeme mať kopec výborných nápadov, ale na to, aby sme mohli budovať kvalitný a efektívny systém (nielen) kariérového poradenstva je úplnou nevyhnutnosťou podporné a proaktívne vedenie. Kariérový poradca potrebuje mať svoj tím. Nie je osamelý jazdec. Na našej škole sa za rok podarilo vytvoriť inkluzívny tím, ktorý sa skladá z výchovnej poradkyne, kariérovej poradkyne, školskej psychologičky, špeciálnej pedagogičky a liečebného pedagóga. Snažíme sa pravidelne stretávať, konzultovať a plánovať aktivity. Dôležitá je taktiež komunikácia a spolupráca s rodičmi. Ako kariérová poradkyňa som začala intenzívne spolupracovať s triednymi učiteľmi, stretávame sa na metodických združeniach, poskytla som im zdroje v rámci témy a mám pre nich vypracované a odstupňované aktivity (zatiaľ iba na druhom stupni), ktoré postupne od piateho ročníka zavádzajú do svojho plánu triedneho učiteľa a so žiakmi ich realizujú na triednických hodinách (keďže nie je v moci a „úväzku“ poradcu osobne pokryť všetky ročníky a aktivity). Spoločne vytvárame portfólio žiaka a konzultujeme jednotlivé kroky. Do konzultácie prizývame aj učiteľov profilových predmetov a, v neposlednom rade, rodičov.

Viacero aktivít zameraných na rozvoj kariérovej cesty žiaka teda realizujú triedni učitelia. Tým sa pre mňa vytvoril priestor na individuálne rozhovory so žiakmi na konci ôsmeho ročníka a v deviatom ročníku, ale aj na stretnutia s rodičmi, spoluprácu s externými zdrojmi spojenú s diagnostikou či administráciu prihlášok na stredné školy.

Od myšlienok k činom – tipy na školenia a aktivity

Zameranie aktivít z triednických hodín tematicky smeruje od sebapoznávania žiaka (5. – 6. ročník) k poznávaniu sveta (7. – 9. ročník). V súčasnosti je prístupných veľa zdrojov či národných projektov s vypracovanými aktivitami (napríklad Komposyt), môžete sa tiež poradiť so školskou psychologičkou alebo lokálnym CPPPaP. Taktiež existujú výborné školenia v rámci témy. Určite môžem vrelo odporučiť bezplatné školenie cez VUDPaP, ale aj spoplatnený akreditovaný kurz kariérového poradenstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov.

Pre žiakov sú veľmi inšpiratívne externé návštevy hostí z rôznych oblastí, exkurzie do firiem, na úrad práce, do personálnej agentúry alebo na obecný úrad (fyzicky či virtuálne). V rámci projektovej práce môže byť prínosné vyskúšanie si vybraného zamestnania na jeden deň alebo striedanie viacerých povolaní za jeden týždeň v rámci vybranej firmy/továrne (napríklad na technike alebo občianskej výchove). Viete koľko povolaní sa skrýva na vašej škole alebo vo vašej rodine? Aké kvalifikačné predpoklady sú na dané profesie potrebné? Tieto otázky môžu byť predmetom projektovej práce.

Aktivity aj on-line

Aj v on-line prostredí sa dajú realizovať zaujímavé návštevy aj známejších osobností, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí majú nejaký zaujímavý koníček, prácu… Môžete si pozvať aj zahraničného hosťa a urobiť s ním interview, napríklad v anglickom jazyku. Alebo si zahrajte hru „Inkognito“, keď žiaci hádajú prostredníctvom indície a kladenia zatvorených otázok povolanie pozvaného hosťa. Prípadne ich nechajte „ožiť v koži“ nejakého povolania – to znamená, že si vyberú osobu vo svojom okolí a urobia s ňou interview o jej dni v práci, zaznamenajú jej detailný pracovný režim a výsledok môžu kreatívne spracovať formou videa, prezentácie, reportáže a pod. Tieto výstupy sa dajú využiť aj v rámci rovesníckeho vzdelávania – keď starší žiaci odprezentujú svoje zistenia mladším spolužiakom. Do mnohých aktivít je možné zapojiť aj celú rodinu. Taktiež im vieme umožniť aj on-line návštevu strednej školy či rozdeliť do virtuálnych miestností (napríklad v Zoome) bývalých žiakov školy, ktorí môžu odprezentovať ich strednú školu. To je len zopár tipov na aktivity, veľmi dôležitá je aj ich reflexia a spätná väzba.

V takomto systéme kariérového poradenstva by už žiak v ôsmom ročníku mal mať základné povedomie o svojich preferenciách, silných stránkach, talentoch, záujmoch, hodnotách. Poradca má k dispozícii portfólio žiaka (čo je výborná pomôcka a zároveň akési zrkadlo pre žiaka) a dokáže tak so žiakom a jeho rodičom viesť rozhovor o budúcnosti. Deviaty ročník predstavuje najmä návštevy konkrétnych stredných škôl, individuálne konzultácie a už len prípadné „kozmetické“ úpravy, čo sa týka prihlášok na strednú školu. Mojím cieľom je, aby si v pätnástich žiak nevyberal strednú školu bez záujmu a náhodne, ale aby sa rozhodoval a využíval už relatívne ukotvené nástroje. Zároveň je potrebné dodať, že zavádzanie efektívneho systému kariérového poradenstva je beh na dlhé trate, je to proces.

Detstvo je kľúčom k budúcnosti

Počas minulého školského roka som si uvedomila, že naša kariérová cesta sa nezačína v pätnástich rokoch. Práve detstvo nám ukazuje smer a skrýva kľúč k budúcnosti, ktorú chceme žiť. Prostredníctvom cielených aktivít a zážitkových metód vieme rozvíjať a sprevádzať dieťa po tejto ceste (už od materskej školy) tak, aby spoznávalo seba, svoje silné stránky, záujmy, talenty, zručnosti, hodnoty, ktoré si neskôr postupne uvedomí, zvnútorní a dokáže ich zreflektovať, ďalej rozvíjať a využívať.

Nemenej dôležité je to, že dieťa potrebuje poznať a ovládať nástroje, ktoré mu pomôžu k vedomému rozhodovaniu, plánovaniu, učeniu sa a bude ich schopné neskôr efektívne používať. Až keď si toto všetko o sebe žiak uvedomuje, môže začať rozmýšľať nad tým, kde to uplatní vo svete. Sebapoznanie vedie k sebavedomiu, a to zas k odvahe a sebarealizácii. Kariérové poradenstvo je vedomá cesta do budúcnosti. Ak mám cieľ, viem, čo potrebujem na jeho dosiahnutie, dokážem využiť nástroje, ktoré mi pomôžu s plánovaním a rozhodovaním. Ak dokážem zhodnotiť svoje možnosti a schopnosti, je predpoklad, že cieľ dosiahnem rýchlejšie. Je veľmi dôležité vnímať kariérové poradenstvo komplexne a nadpredmetovo – jeho myšlienky by mali presakovať do každého predmetu. Začína sa to už znudenou otázkou žiaka: „A na čo mi to bude?“ Táto otázka otvára pre každého učiteľa onen posvätný priestor (ako by povedal Komenský) na demonštrovanie lásky k svojmu predmetu a jeho prepojeniu s reálnym svetom.

Monika, TIMKOVÁ
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre

Čím chceš byť? – rok kariérovej poradkyne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top