Čítanie s porozumením v angličtine

Čítanie s porozumením na angličtine

Nápady na aktivity na podporu čítania s porozumením na hodinách anglického jazyka

Predtým než začnem so slovnou zásobou a porozumením anglického textu, využívam príležitosť ukázať žiakom, ako sa jednotlivé gramatické javy prejavujú v kontexte. Podľa daností textu a jazykovej úrovne žiakov zadávam úlohy: Nájdite v texte príklady pre záporné otázky. Nájdite slovesá v minulom čase. V prípade nižšej jazykovej úrovni žiakov sa mi osvedčilo zopakovať, resp. poukázať na maximálne 3 gramatické javy. V prípade vyššej jazykovej úrovne im dávam priestor na vlastné postrehy v danom texte. 

Vyhľadaj slová v texte

Vyučujúci vyberie cca 10 výrazov alebo slovných spojení z textu, ktoré sú pravdepodobne nové alebo niečím zaujímavé pre žiakov. Výrazy sa vypíšu na tabuľu a žiaci ich vo dvojiciach vyhľadajú v texte. Podčiarknu si celú vetu. Pomocou kontextu vydedukujú jej význam. Nasledovne si význam výrazov spoločne skontrolujú. 

Nástenka výrazov

V triede sa vytvorí priestor (nástenka), kde si žiaci zbierajú výrazy alebo slová, ktoré si zapamätali z hodín. Obsah nástenky pribúda celý rok. Dá sa využiť rôzne. Na krátke aktivity, na vyplnenie zvyšného času alebo na naladenie žiakov na hodinu. Vyberiem niekoľko výrazov z nástenky a zadám úlohu: Vytvor vetu/príbeh s danými slovami. Vyhláskuj/napíš dané slová správne. Pamätáte si, v ktorých článkoch boli tieto slová? 

Pamätáš si?

Namiesto klasického hľadania odpovedí z textu na otázky si pre zmenu vypíšte na tabuľu všetky mená alebo čísla z textu. Samozrejme, len ak sa to dá. Nie každý text je pre takúto aktivitu vhodný. Úlohou žiakov je spomenúť si na informáciu k danému menu alebo číslu. 

V správnom poradí

Zaujímavou obmenou práce s textom je, keď úlohou žiakov je usporiadať vybrané vetSy z predtým prečítaného článku do správneho poradia. V tomto prípade učiteľ vyberie 4 – 5 viet z daného článku, ale vety poprehadzuje. (Vety sú napísané na tabuli alebo osobitne vytlačené pre každého žiaka.) Úlohou žiakov je vety usporiadať do správneho poradia na základe toho, čo si z daného textu zapamätali.

Verím, že vyššie spomenuté nápady budú užitočné a podarí sa nimi spestriť hodiny anglického jazyka.

Čítanie s porozumením v angličtine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top