Diktafón na vyučovaní

Diktafón na vyučovaní

Má škola povoliť žiakovi nahrávanie vyučovacích hodín?

 Nasledujúci príbeh nám poslal učiteľ istej strednej odbornej školy.

Mám v triede žiaka, ktorý má diagnostikovanú dyslexiu a dysgrafiu a ktorý veľmi pomaly píše. Už dávnejšie mu preto dávam vytlačené poznámky z výkladu, aby si ich sám písať nemusel. Občas mu tiež pripravujem pracovné listy, do ktorých si dopisuje kľúčové slová, aby bol nútený sledovať môj výklad. Jeho rodičia však prišli s nápadom, aby si vyučovacie hodiny nahrával na diktafón. Avšak ja aj mnohí moji kolegovia a kolegyne s tým máme problém. Rodičia však trvajú na tomto návrhu a vyzerá to tak, že vedenie im vyhovie. Priznám sa, že neviem, ako postupovať.

Čo si o návrhu rodičov myslíte? Mali by učitelia s nahrávaním hodín súhlasiť? Majú rodičia právo niečo také požadovať? Môže to riaditeľ učiteľom prikázať proti ich vôli? 

Toto sú názory niektorých čitateľov DOBREJ ŠKOLY:

Búrlivá diskusia sa rozdelila na dva tábory. Prvá skupina učiteľov je zásadne proti nahrávaniu vyučovacích hodín. Druhá skupina učiteľov nemá s nahrávaním zásadný problém, no mnohí
z nich sa pokúsili hľadať aj iné možné riešenia situácie. 

Návrhu rodičov rozumiem, pokiaľ však ide o to, aby mal študent možnosť prepočuť si výklad učiteľa aj doma, nie som proti, ale nie je rozumné nútiť učiteľa do toho, aby svoj výklad nahrával priamo na hodine – rušilo by to proces vyučovania, ktorý by bol tým pádom menej efektívny a horší pre ostatných študentov, ktorí by tým určite nemali utrpieť škodu. Navrhovala by som, aby učiteľ výklad vopred nahral doma – povie všetko, čo pokladá za dôležité, aby študent vedel a aby si to z hodiny zapamätal. Zároveň sa tak vyhne tomu, že v nahrávke budú rušivé momenty, ktoré by mohli študentovi sťažiť vnímanie nahrávky. Študenti, ktorí majú dyslexiu a dysgrafiu, musia vynaložiť omnoho väčšie úsilie, aby sa na vnímané učivo dokázali sústrediť. Ak by chcel byť učiteľ kreatívnejší, mohol by v rámci učiva robiť prezentácie, do ktorých sa dá vložiť aj zvuková nahrávka, tá by bola prístupná pre všetkých študentov. Je to omnoho efektívnejšie, ako nahrávanie celej vyučovacej hodiny. Pre študentov s poruchami učenia je náročné vybrať si z daného výkladu podstatné veci.

Adriána Hovancová

Čo všetko je v náplni práce učiteľa? V triedach je veľa integrovaných žiakov, nemajú asistentov, a tak má učiteľ každému individuálne pripravovať učebné materiály? Aká je pracovná doba takého učiteľa? Áno, robíme veci navyše, radi a ochotne. Ale niekde by mala byť hranica. Nahrávať učiteľa i žiakov na hodine? Nikdy neviete, kto a kde to môže zneužiť. Veď aj písomky dávať domov žiakom je otázne. Rodičia sú dnes citliví a hneď budú hľadať chyby. Chápem rodičov tohto žiaka, ale ja by som na hodine nechcela byť nahrávaná. Hodina je proces v triede, a tam má aj ostať.

Iveta Kováčová

Niektorí naši žiaci mali odporúčania k používaniu diktafónu. Po konzultácii s nimi a rodičmi sme ale zistili, že to zvládajú aj bez neho. Čo by si nestihli zapísať na hodine, to si kopírujú od spolužiakov.

Zuzana Macková

Je to prehnaná požiadavka nad rámec povinností učiteľa, najmä ak žiak nemá problém so zrakom
a dostáva spracované poznámky. Ak rodičia chcú, môžu mu poznámky nadiktovať do nahrávky sami.

Marcela André Sabovčíková

Školská trieda nie je určená a ani vhodná na takéto nahrávanie. Už aj psychologicky by to učiteľa i žiakov vyrušovalo, napr. môže vzniknúť strach, že ak spravia nejakú chybu, bude ich môcť niekto s tou nahrávkou zosmiešňovať či podobne. Existuje mnoho takýchto dôvodov, prečo nahrávanie v triede býva aj zákonom zakazované. Ale bolo by to nekvalitné aj z pohľadu zvuku. Celkovo by to bolo neprofesionálne.

Slavomír Takáč

Nepriamo by boli nahrávaní aj spolužiaci a s tým je problém, osobne si myslím, že učiteľ urobil dostatočne ústretový krok vytlačenými textami. Rodičom aj žiakovi to musí stačiť. Či majú problémy s čítaním aj rodičia? Obávam sa, že žiak by sa potom vôbec nevenoval vyučovaniu.

Daniela Brašeňová

A kto to učiteľovi zaplatí? Robí prípravu do školy a ešte sa má aj natočiť? Žiak má materiál, určite mu to musí stačiť. Mám s takými žiakmi skúsenosti a nemali taký problém, keď dostali materiál. Nie sú to hlupáci. Potrebujú len správny prístup.
A ten žiak má.

Bellovičová Kolářová

V čom vidíte problém s nahrávaním za predpokladu, že rodičia ostatných deti budú súhlasiť? Môže to byť zaujímavé aj pre spomínaného učiteľa. Z mojej skúsenosti je vypočutie si samého efektívnejšie ako spätná väzba od kolegu či inšpekcie.

Klaudia Bednárová

Ako riaditeľ nerád robím niečo proti vôli učiteľov, i keď aj také musí byť. Nahrávanie môže súvisieť s osobnými informáciami, ale aj
s inými právami. Zároveň to môže byť dobrou pomôckou pre študenta. No vyučujúci s tým musí súhlasiť
a vtedy naozaj nesmie spomínať osobné údaje iných žiakov. Možno nahrávanie spôsobí aj to, že sa učiteľ viac sústredí, je precíznejší. Verím však, že vo väčšine prípadov nahrávanie na hodinách základných
a stredných škôl nie je nutné, keďže tieto hodiny nemajú byť postavené na siahodlhom monologickom výklade či diktovaní poznámok. Hoci, pri kvalite niektorých učebníc…

Ján Papuga

Viem o dvoch deťoch, ktoré si nestíhajú písať poznámky počas výkladu učiteľa na vyučovacej hodine, a tak sa to nahráva. Učitelia na oboch školách to skonfrontovali úplne v pohode a spokojnosť je na obidvoch stranách.

Monika Závodná

Názor psychologičky

Otázkou je, aký majú rodičia dôvod na to, aby požadovali nahrávanie hodín. Pravdepodobne sa ich dieťaťu na hodinách nedarí tak, ako by si predstavovali a hľadajú cesty, ako jeho vedomosti zlepšiť. Tento záujem treba oceniť. Úlohou učiteľa je individualizovať vyučovanie tak, aby bolo prínosné pre všetkých žiakov, aj tých so špeciálnymi potrebami. Ak žiak nie je schopný v zadanom čase napísať celé vety, je vhodné vyžadovať od neho aspoň dopĺňanie slov do predom pripraveného textu. Namiesto písania poznámok môže učiteľ pripraviť pre žiaka krátky extrakt, z ktorého si môže doma učivo zopakovať. Na internete sa dá nájsť množstvo zdrojov, ktoré mu môžu slúžiť ako ďalšie podporné materiály. So správnym nastavením kompenzačných mechanizmov môže učiteľovi pomôcť aj školský špeciálny pedagóg. Ten v rozhovore s rodičmi zasa dokáže zreálniť očakávania, ktoré rodičia od svojho dieťaťa majú.

Počúvať nahrávky celých vyučovacích hodín je mimoriadne neefektívne – rovnako, ako žiak nestíha niektoré veci zachytiť na hodine, nestihne ich zachytiť ani na nahrávke. Žiak by nad ňou doma strávil minimálne rovnako dlhý čas, ako predtým v škole, čo by bolo únavné. Odfiltrovať podstatné informácie v nahrávke, v ktorej je navyše množstvo šumov a sú tam zachytené aj všetky rozhovory žiakov, je veľmi náročné. Nahrávka je navyše zásahom do súkromia učiteľa aj ostatných žiakov a do atmosféry na hodine. Nahrávanie by muselo byť ošetrené po právnej stránke, bol by nutný súhlas všetkých ostatných žiakov a tiež učiteľov, ktorí majú byť nahrávaní. Ťažko zabezpečiť, aby sa nahrávka ďalej nešírila a slúžila len danému žiakovi. Nariadenie vedenia umožniť nahrávanie hodín proti vôli učiteľov považujem za neúctu voči svojim zamestnancom aj ostatným žiakom.

Existuje aj možnosť, že rodičia vyžadujú nahrávanie hodín iba naoko kvôli prospechu žiaka. Skutočným dôvodom môžu byť ich pochybnosti, ako vzdelávací proces na hodine prebieha a snaha získať o ňom bližšie informácie. V takom prípade možno rodičom umožniť návštevu hodiny, aby atmosféru a postupy učiteľa videli a zažili. Otvorená komunikácia, pri ktorej učiteľ citlivo vníma obavy rodičov a svoje metódy im objasní, môže pomôcť vybudovať dôveru rodičov a potreba nahrávania hodín sa ukáže ako bezpredmetná. 

Zuzana BURJANOVÁ

Diktafón na vyučovaní

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top