Domovské a expertné skupiny v škole

Ako zaviesť efektívnu prácu v skupinách nielen na hodinách dejepisu

Workshopový víkend Komenského inštitútu s českým didaktikom Robertom Čapkom ma inšpiroval k použitiu expertných skupín na hodinách dejepisu. Skupinovú prácu sa snažím do hodín zavádzať v rámci môjho pedagogického projektu. Druhov skupinovej práce je mnoho, a preto by som sa s vami chcela podeliť o skúsenosti z využitia metódy domovských a expertných skupín, ktoré sa dajú využiť na mnohých predmetoch a témach.

Vyučovacou témou bola situácia v Rusku po prvej svetovej vojne. Počas prípravy som si učivo rozdelila na 5 častí, ktoré som spracovala podľa textu v učebnici a pridala som aj zaujímavé informácie navyše. Tri vyučovacie hodiny týždenne mám rozdelené na 2 plus 1, pričom práve dvojhodinovka umožňuje skupinovú prácu bez zbytočného časového stresu. Avšak po menších úpravách je možné využitie tejto metódy aj na jednohodinovke. 

Žiaci v role odborníkov

Hodinu sme začali krátkym brainstormingom, keďže téme Ruska som sa s niektorými žiakmi venovala už predtým na hodinách  angličtiny. Tí tak dali svojim spolužiakom pár základných informácií. Tento školský rok sme tiež absolvovali workshop organizácie Post Bellum, ktorý sa týkal kolektivizácie, a tak ani táto téma nebola žiakom cudzia. 

Žiakov som rozdelila do štyroch skupín. Používam rôzne spôsoby, aby žiaci nepracovali v rovnakých skupinách, ale aby sa naučili spolupracovať s kýmkoľvek. Tentoraz som použila rozdelenie podľa farieb tričiek. Takto si žiaci vytvorili svoje domovské skupiny. Následne si v každej domovskej skupine určili čísla od 1 do 5. Potom sa podľa týchto čísiel rozdelili do expertných skupín. Každá expertná skupina (žiaci s rovnakým číslom z domovských skupín) dostala iný text, ktorý si mala viackrát prečítať, vedieť ho reprodukovať, klásť si otázky a pracovať s doplnkovým materiálom. Každá expertná skupina sa tak stala odborníkom na inú časť učiva. Po preštudovaní textov a uistení sa, že žiaci si informácie naozaj pamätajú, sa vrátili do svojich domovských skupín. Tam si učivo navzájom prezentovali. Opäť sa museli pozorne počúvať a snažiť sa zapamätať si informácie od ostatných žiakov. Potom si v skupinách napísali aj poznámky. 

Piškvorky a loďka – fixácia učiva a reflexia

Fixácia učiva prebiehala formou hry tic-tac-toe, po slovensky piškvorky. Žiaci vytvorili dvojice a urobili si tabuľku 4×4, do ktorej si napísali pojmy, ktorým sme sa na hodine venovali. Vo dvojiciach sa striedali a vybraný pojem museli vždy vysvetliť. Ak sa im to podarilo, na políčko s pojmom si nakreslili buď kruh, alebo krížik. Snažili sa vytvoriť líniu troch alebo štyroch rovnakých znakov ako v klasických piškvorkách. Pri tejto aktivite si preopakovali pojmy, ktoré sme v rámci učiva spomenuli. 

Na konci hodiny sme sa ešte vrátili k úvodnému brainstormingu a pozreli sme sa na pojmy zo začiatku hodiny. Žiaci si ich vysvetlili a hodinu sme ukončili reflexiou (loďka) – inšpirovanou Robertom Čapkom. Žiaci kreslili loďku, na ktorú dopisovali pocity z hodiny – na plachty lode napísali, čo ich počas hodiny hnalo ďalej, čo sa im podarilo, na trup lode napísali, akú mali posádku, čiže ako sa im pracovalo v skupinách, a okolo lode – teda na more napísali, v čom plávali, čo sa im až tak nedarilo. Nad loďku ešte nakreslili slnko, do ktorého napísali, čo sa podľa nich podarilo učiteľovi a oblak, do ktorého napísali, čo sa učiteľovi až tak nepodarilo. 

Žiaci v reflexii ocenili túto skupinovú metódu ako zaujímavú. Hodina ich bavila a tým, že texty si viackrát spoločne čítali, rozprávali sa o nich a potom ich prezentovali ďalej, zapamätali si veľa informácií. Aj ja som bola spokojná – žiaci si z hodiny odniesli nielen množstvo vedomostí, ale aj zručnosti z práce v skupinách. 

ZŠ, Nábrežie mládeže 5, Nitra

Domovské a expertné skupiny v škole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top