Fenomény sveta pokračujú aj v tomto školskom roku

Fenomény sveta pokračujú aj v tomto školskom roku

Do pilotného projektu sa zapojilo 800 škôl

Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru. Fenomény sveta sú určené pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem učiť zážitkovo, moderne a atraktívne, a vďaka tomu pritiahnuť pozornosť žiakov. Fenomény sveta sa v minulom školskom roku zamerali na päť tém: vodu, vzduch, slnko, kultúru a komunikáciu. V aktuálnom školskom roku budú rozšírené o dve nové témy. Učitelia sa teda môžu tešiť na úplne nové materiály, ktoré opäť oživia bežnú výučbu o zaujímavý vzdelávací obsah, ktorý žiakov baví a učiteľov inšpiruje.

Čím sú Fenomény sveta špecifické?

Fenomény sveta sa zameriavajú na tzv. medzipredmetovú výučbu – ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr nazerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote.

Aké mali Fenomény sveta ohlasy v minulom školskom roku?

Zdá sa, že nová zážitková forma výučby sa páči žiakom aj učiteľom. 94 % učiteľov potvrdilo, že Fenomény sveta rozvíjajú kreativitu, tímovú spoluprácu a kritické myslenie a až 96 % učiteľov považuje videá BBC za atraktívne pre žiakov. Čo sa týka samotných žiakov, z nich až 97 % uviedlo, že sa na hodinách dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií a až 79 % žiakov ohodnotilo vyučovacie hodiny s Fenoménmi sveta na jednotku.

Mnohé zo zapojených škôl sa rozhodli pokračovať so zážitkovou výučbou aj v aktuálnom školskom roku, pričom Fenomény sveta zaradili do rozvrhu ako nový školský predmet. Tým získajú učitelia dostatok priestoru na plnohodnotné využitie potenciálu všetkých vzdelávacích materiálov. Fenomény sveta je možné zakomponovať aj do existujúcich školských predmetov. Použiť sa dajú na hodinách dejepisu, fyziky i biológie. Využiť ich však môžu aj učitelia výtvarnej výchovy, etiky či informatiky.

Čo obsahuje základný balík Fenomény sveta?

Obsahom základného balíka je 12 vzdelávacích modelov, ktoré predstavujú komplexnú prípravu pre učiteľa, 5 učiteľských a 30 žiackych licencií pre sprístupnenie rozsiahleho digitálneho obsahu na portáli Fenomenysveta.sk, vzdelávacia hra so všetkými komponentmi, sprievodcovia produktom a portálom a tlačená videoknižnica s informáciami ku všetkým 450 vzdelávacím videám BBC.
Videá môžu učitelia podľa potreby využiť na uvedenie žiakov do témy, prípadne ako efektívnu vizuálnu pomôcku na získanie ich pozornosti. Medzi videami sa nájdu strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru, hrané historické dokumenty či sondy do problémov súčasného sveta. Prostredníctvom videí BBC sa žiaci vydávajú na pomyselnú expedíciu po stopách Fenoménov sveta bez toho, aby opustili svoju triedu.
Pre učiteľov je pripravená kompletná pedagogická dokumentácia obsahujúca učebné osnovy a tematický plán. Okrem toho je k dispozícii tím skúsených pedagógov, ktorý škole pomôže s efektívnou implementáciou a v prípade potreby zabezpečí odborné školenie.

Chcete učiť s Fenoménmi sveta aj na vašej škole? Všetky informácie o inovatívnej výučbe vrátane možnosti objednania vzdelávacích materiálov nájdete na webstránke www.fenomenysveta.sk.

Fenomény sveta pokračujú aj v tomto školskom roku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top