Učte moderne, inovatívne a zážitkovo. Učte s Fenoménmi sveta.

Učte moderne, inovatívne a zážitkovo. Učte s Fenoménmi sveta.

Ako učiť moderne, atraktívne a pritom jednoducho a efektívne? Akým spôsobom zaujať žiakov a motivovať ich k väčšej aktivite na vyučovaní? Ako premeniť bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok z poznávania? Odpovede na tieto otázky prináša nový školský predmet Fenomény sveta, ktorý si už v praxi vyskúšali stovky základných škôl z celého Slovenska.

Jedinečný vzdelávací obsah

Fenomény sveta prinášajú do tried vzdelávací obsah založený na špičkových videách z produkcie BBC, ktoré žiakom prinášajú originálny vizuálny zážitok a umožňujú im ocitnúť sa priamo v centre preberanej témy. Navyše, vďaka pôvodnému zneniu s titulkami sa žiaci zdokonaľujú v anglickom jazyku, čo potvrdilo až 93 % opýtaných učiteľov.

Rozvoj kompetencií a zručností žiakov

Všetky vzdelávacie materiály, ktoré sú súčasťou predmetu Fenomény sveta, umožňujú učiteľovi využívať inovatívne metódy výučby a vďaka tomu rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov nevyhnutné pre prácu a život v 21. storočí. Tímová spolupráca, kritické myslenie, bádateľské aktivity, zavádzanie herných prvkov, či rovesnícke vzdelávanie. To sú iba niektoré z kľúčových atribútov, ktorými možno charakterizovať vzdelávací obsah Fenomény sveta.

Desiatky pestrých medzipredmetových aktivít využívajúcich aktuálne trendy vo vzdelávaní je pripravených tak, aby žiaci premýšľali v súvislostiach. Žiaci sa učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentmi a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, zlepšujú sa ich komunikačné schopnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením.

Ako učiť s Fenoménmi sveta?

Fenomény sveta sú pripravené tak, aby ich učiteľ mohol okamžite použiť vo svojej triede. Navyše, veľkou devízou je široká variabilita ich implementácie do školskej výučby. Učitelia si môžu vytvoriť nový školský predmet, doplniť obsah existujúcich predmetov alebo realizovať tematické týždne s Fenoménmi sveta. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica so 450 vzdelávacími videami, ktorá môže byť atraktívnym doplnkom bežnej vyučovacej hodiny.

Od učiteľov pre učiteľov

Fenomény sveta sú vytvorené skúsenými pedagógmi z neziskovej organizácie EDULAB v exkluzívnej spolupráci s BBC. Učiteľom ponúkajú jedinečný produkt kombinujúci tlačené materiály a digitálny obsah s viac ako 1 300 interaktívnymi aktivitami. Do slovenských škôl sa dostávajú vďaka Tatra banke, ktorá je generálnym partnerom Fenoménov sveta. „Vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov spoločnosti a veríme, že jeho podporou môžeme spoločnosť posúvať dopredu. Preto bolo pre nás jednoznačné rozhodnutie podporiť vzdelávanie s Fenoménmi sveta aj v tomto školskom roku,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Chcete učiť s Fenoménmi sveta aj na vašej škole? Všetky informácie o inovatívnej výučbe vrátane možnosti objednania vzdelávacích materiálov nájdete na webstránke www.fenomenysveta.sk.

Učte moderne, inovatívne a zážitkovo. Učte s Fenoménmi sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top