Hodina angličtiny inak – storytelling

Od slovnej zásoby ku globálnemu vzdelávaniu

V dokonalom svete by každý učiteľ či učiteľka jazykov mali v triede malú skupinku žiakov, kde sa každý dostane k slovu, 90-minútové bloky a vlastnú učebňu plne zariadenú rôznymi druhmi slovníkov, audio sústavou, lavicami, s ktorými nie je problém manipulovať, počítačmi alebo aspoň tabletmi, interaktívnou tabuľou a, samozrejme, silným a stabilným wi-fi signálom. Ale len zriedkavo narazíte na takúto ideálnu situáciu a podmienky, a preto väčšina z nás musí pracovať s tým, čo má poruke. Hoci internet je výborným zdrojom inšpirácií a materiálov, v konečnom dôsledku dobrú hodinu nerobí technika, ale ľudia. 

S týmto odhodlaním a inšpiráciou z online prostredia som do offline triedy priniesla hodinu zameranú na upevňovanie slovnej zásoby týkajúcej sa opisu osoby s hlavným cieľom – rozprúdiť diskusiu o predsudkoch a popritom som nenápadne prepašovala stratégiu, ktorá žiakom môže pomôcť pri medzinárodnom certifikovanom jazykovom testovaní.

V prvom rade si pripravte potrebný počet obrázkov zaujímavých ľudí. Nie je potrebné dlho ich zháňať, keďže všetky jazykové učebnice obsahujú množstvo obrázkov. Tak prečo ich nevyužiť aj na tento účel? 

Ďalej budete potrebovať projektor, reproduktory a krátke video interview s „prekvapením“. Ja som použila video rozhovor so 17-ročným gymnazistom Landrym, ktoré vzniklo v rámci projektu Stories That Move. Landry je  chlapec, ktorý sa narodil na Slovensku a hovorí po slovensky ako každý iný Slovák, no aj jemu samotnému sa často stáva, že to ľudí prekvapí. 

Aj v prípade, že bežne máte vo vašej učebni dobré internetové pripojenie, je lepšie si toto video stiahnuť. Na tento účel existuje množstvo jednoduchých nástrojov. Existuje aj alternatíva, ak nemôžete použiť projektor a reproduktory. Pripravte si len fotku respondenta interview (môžete použiť „screenshot“ z videa) a text s krátkou informáciou o respondentovi. No a, samozrejme, budete potrebovať tabuľu a fixku alebo kriedu.

Hádam, predpokladám, zdá sa

Túto hodinu je vhodné zaradiť buď po predstavení novej slovnej zásoby zameranej na opis osoby, alebo pri starších žiakoch ako úvodné zopakovanie toho, čo už vedia. Rozdeľte triedu do dvojíc alebo malých skupiniek. Každá dvojica dostane obrázok s neznámou osobou. Ich úlohou je čo najdetailnejšie opísať človeka, na ktorého sa pozerajú. 

Na tabuľu medzitým napíšte výrazy ako: I guess…, I suppose…, It seems…, I assume… (hádam, predpokladám, zdá sa, domnievam sa) a nasmerujte žiakov, aby sa okrem vzhľadu pokúsili opísať aj vnútorné kvality, možné záujmy, životné roly daného človeka a pri tom používali slová z tabule. Na záver sa môže zopár dvojíc podeliť o svoje nápady. 

Táto fáza je nielen prípravou na ďalšiu aktivitu, ale poskytuje žiakom možnosť nenápadne sa oboznámiť so stratégiou, ktorú môžu využiť pre jazykové skúšky alebo maturitu. Pri opise obrázka by nemali len jednoducho vymenovať zoznam vecí, ktoré vidia, ale mali by myšlienky prepájať a uvažovať. Rovnako by mali preukázať schopnosť sa vyjadrovať aj tým, že neopakujú stále dokola rovnaké výrazy (I think – myslím si), ale vedia ich nahradiť ich synonymami. 

Ľadovec

Spýtajte sa žiakov, v akých kategóriách sa pohybovali, keď opisovali obrázky – napríklad clothing, face, sex, age, height, origin, occupation, subculture. Všetky tieto nápady zapíšte na okraj tabule. Aké ďalšie kategórie na opis jednotlivca si vedia žiaci predstaviť? Napríklad bieliefs and religion, education, hobby, character. Všetky tieto slová zapíšte do zoznamu na tabuli. Krátka diskusia je uzavretím predchádzajúcej aktivity a plynulým prechod k nasledujúcej úlohe.

V ďalšom kroku na tabuľu nakreslite  veľký ľadovec plávajúci v mori. Ako všetci vieme, väčšina ľadovca zostáva skrytá pod hladinou. Práve tento fakt nám teraz pomôže ilustrovať rozdiel medzi tým, čo vidíme a tým, čo sa domnievame. Zamieňanie si domnienok s objektívnymi faktami totiž často vedie k vytváraniu si predsudkov voči druhým. 

Vyzvite žiakov, aby prišli k tabuli a jednotlivé slová zo zoznamu vpísali do ľadovca. To, kam výraz umiestnia (nad alebo pod hladinu) ukazuje, či je daná kategória očividným faktom alebo je to niečo, čo z prvého pohľadu len hádame. Niektoré slová môžu žiaci napísať priamo na hladinu, ak si myslia, že ide o kategóriu, ktorá sa niekedy dá určiť ľahko, inokedy je to zložitejšie (napr. vek). Následne sa spýtajte žiakov, či súhlasia s pozíciou jednotlivých výrazov a čo ich priviedlo k tomu, aby niektoré umiestnili na úplný vrchol ľadovca a iné celkom dole. 

Video s prekvapením

Aktivita, ktorá hodinu uzavrie je spojená s video interview. Triedu opäť rozdeľte do dvojíc alebo malých skupín a prehrajte prvých 15 sekúnd vybraného videa bez zvuku. Úlohou žiakov je detailne opísať osobu z ukážky, pri čom im môže napomôcť aj mimika, pozícia a gestikulácia. Vyzvite žiakov, aby skúsili odhadnúť vek, hobby, pôvod, zamestnanie danej osoby. V nadväznosti na predchádzajúcu aktivitu s ľadovcom, môžu byť odhady žiakov zdržanlivejšie. Po krátkej diskusii vo dvojiciach sa niektorí žiaci môžu podeliť so svojimi opismi a nápadmi. 

Potom prehrajte video opäť od začiatku – so zvukom. Moment prekvapenia prichádza okamžite, ako začne respondent rozprávať. Žiaci sa dozvedia o jeho životnom príbehu, rodine, škole a postojoch. Na záver diskutujte so žiakmi, čo ich najviac prekvapilo, pripadne čo vnímajú ako najzaujímavejšie fakty, ktoré sa dozvedeli o respondentovi. 

Hodina angličtiny inak – storytelling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top