Kriticky myslieť na dejepise

dejepis

Ako by vyzerali Spojené štáty slovanské či francúzska megaríša?

V májovom čísle DOBREJ ŠKOLY mi vyšiel článok, v ktorom som predstavoval daltonskú pedagogiku ako koncepciu s potenciálom priniesť do vyučovania viac slobody, aktivizovať žiakov a viesť ich k zodpovednosti a samostatnosti. Na papieri to vyzerá veľmi dobre, v praxi to však pre učiteľa znamená dlhé hodiny strávené prípravou na vyučovanie a tvorbou úloh, aktivít a materiálov. Máloktorý učiteľ má nekonečnú zásobu voľného času či kreativity a nápadov. Preto sa rád podelím o úlohy a aktivity, ktoré som sám úspešne použil či používam na svojich daltonských hodinách. 

Cesta časom i alternatívne dejiny

Jednou z najväčších výziev pre mňa ako učiteľa je zmenšiť na hodinách objem memorovania faktov a využiť čas na dôležitejšiu vec – učiť žiakov premýšľať. Premýšľať samostatne, kriticky, analyzovať a hodnotiť javy, dávať ich do vzájomnej súvislosti, zaujímať postoje a odôvodňovať ich argumentmi. Preto mám rád metódy, ktorých cieľom je rozvíjanie takýchto zručností. Možno nepatria k tým najtvorivejším a najzábavnejším, nič to však neuberá na ich význame. Práve naopak, v dnešnej informačnej dobe, plnej lží a konšpirácií, sú kritické myslenie a schopnosť argumentácie skutočne kľúčovými kompetenciami.

Dejepis v mnohom pripomína cestovanie časom. Učiteľ sa so žiakmi vracia do minulosti, spoločne pozorujú významné udalosti a rozhodnutia a vopred poznajú ich dôsledky. Bohužiaľ, chybné kroky sa nedajú zmeniť, dá sa z nich len poučiť. Práve poučenie z minulosti je cieľom argumentačných cvičení, v ktorých majú žiaci za úlohu dať užitočnú radu účastníkom historických udalostí, ktoré neskončili práve najlepšie. Ideálnym príkladom takejto udalosti je francúzska revolúcia, ktorá sa pomerne rýchlo odklonila od svojich vznešených ideálov. O argumentačnom cvičení hovorím preto, že nejde len o jednoduchý návrh alternatívneho riešenia situácie, ale žiaci musia svoje rady aj vysvetliť a odôvodniť. A keďže pri nácviku argumentácie neexistuje jediná správna odpoveď, kritériom pre mňa bola práve prítomnosť relevantných argumentov. Vzhľadom k tomu, že takéto úlohy predpokladajú dokonalú znalosť hodnotenej udalosti, môžu veľmi dobre poslúžiť vo fáze opakovania a upevňovania učiva.

Na opakovanie a zhrnutie témy často využívam úlohu, v ktorej si žiaci vyberajú osobnú top (najdôležitejšiu, najzaujímavejšiu, najsympatickejšiu) osobnosť, udalosť, miesto či dátum. Samozrejmosťou je opäť odôvodnenie výberu, ktoré žiakov prinúti k hlbšiemu zamysleniu sa nad témou. Rozmanitosť jednotlivých odpovedí je očakávaná, ba dokonca vítaná, umožňuje totiž učiteľovi sledovať, čo študenti považujú za dôležité, ako kvalitne si osvojili učivo a ako sú na tom s kritickým myslením.

Učiť sa premýšľať

Vyučovanie histórie ponúka množstvo námetov na premýšľanie o veciach, ktoré sa síce nestali, ale mohli sa stať a o tom, aké by to bolo. Takéto uvažovanie typu „čo by bolo, keby“ je atraktívne, pretože umožňuje snívať a využívať fantáziu, zároveň však môže byť skvelým cvičením na aplikáciu získaných vedomostí. Forma realizácie môže byť rôzna. 

Ja som so žiakmi diskutoval o možných dôsledkoch úspešného Napoleonovho ťaženia v Rusku. Dostali sme sa od triezvych úsudkov, že ak by Napoleon nepadol v Rusku, iba by to oddialilo jeho nevyhnutný neúspech, až po apokalyptické vízie totalitnej francúzskej megaríše, v ktorej by sme všetci hovorili jedným jazykom a živili sa slimákmi a bagetami. 

Veľmi zaujímavá bola aj skupinová tvorba plagátov na tému Spojené štáty slovanské, ktorá vychádzala z možnosti, že by sa úspešne podarilo zrealizovať myšlienku Jána Kollára o všeslovanskej vzájomnosti. Žiaci spoločne navrhovali názov takéhoto superštátu, jeho vlajku a štátny znak, ale aj peňažnú menu, politické zriadenie či ústavu. So vzájomnej spolupráce vzišlo množstvo zaujímavých a originálnych nápadov, ani samotní žiaci si možno neuvedomili, že niekde na pozadí prebieha uvažovanie o veciach, ako je medzinárodná integrácia, znaky štátu či demokratické hodnoty.

Všetky tieto aktivity sú pomerne nenáročné z časového i organizačného hľadiska, rozhodujúce je nájsť vhodnú tému poskytujúcu námety na premýšľanie. 

Kriticky myslieť na dejepise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top