Krok vpred

Učme deti zručnostiam, ktoré im zabezpečia spokojný a šťastný život

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre nás všetkých veľmi náročná. Deti sú veľmi citlivé, neisté, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť nielen v rodine, ale i v škole. Treba veľmi pozorne počúvať ich hlas, ktorý môže byť tichý, ale o to intenzívnejší. Venujme sa im rozhovormi, diskusiami, ale aj malými spoločnými projektmi.

Dnešná doba potrebuje deti, ktoré sú empatické, prosociálne, zručné… aby vedeli pomôcť iným, nemali predsudky voči inakosti ľudí.

Aké školy si prajú naši žiaci? Nielen moderné vybavenie školy a kvalitná technika sú pre našich žiakov dôležité. Podľa želaní našich detí by škola mala mať aj iné kritériá. Deti si veľmi dobre uvedomujú, že ich vysnívaná škola má byť plná empatických učiteľov, ktorí vedia nielen dobre učiť, ale sú chápaví, inšpiratívni a hlavne robia svoju prácu s radosťou. Žiaci, ale aj ich rodičia, chcú mať pocit, že škola pre nich znamená bezpečie, kde  prirodzene rastú a napredujú.

Zmenila sa doba, musí sa zmeniť aj škola

Zmeny prichádzajú aj od nás učiteľov. Už nám nemôže záležať len na výkonoch, známkach, vedomostiach, ale omnoho viac na budovaní charakteru našich žiakov.

Ako učiteľka s mnohoročnou  praxou som už dlhšiu dobu premýšľala, ako sa prispôsobiť dnešným potrebám školy, ako zlepšiť svoj učiteľský kumšt. Moju potrebu naplnila účasť v 5. ročníku Komenského inštitútu, kde som získala inšpiráciu pre môj projekt Krok vpred, ktorý realizujem na hodinách etickej výchovy už druhý školský rok. Škola by podľa tohto projektu mala byť  miestom, kde sa deti učia nielen vedomostiam, ale hlavne emocionálnym a sociálnym zručnostiam, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi dôležité. Prvá myšlienka tohto projektu vznikla z potrieb dnešnej spoločnosti, keďže podľa Strediska pre výskum a rozvoj vzdelávania (SVRV) negatívne javy dnešnej spoločnosti, nezáujem o dianie okolo seba, emocionálna a sociálna nezrelosť pôsobia na deti plošne a dlhodobo. Jedinou inštitúciou, ktorá môže na spoločnosť dlhodobo pôsobiť, je škola.

Na základe tejto východiskovej situácie sme sa aj v našej škole rozhodli budovať u detí  emocionálnu odolnosť, aby vnímali život ako najvyššiu hodnotu, pochopili význam udržateľného rozvoja, aby bol u nich posilnení pocit zodpovednosti vo vzťahu k iným ľuďom a všetkým živým organizmom.

Cieľ tohto projektu postupne napĺňame, žiaci sa učia rozpoznávať nielen predsudky a stereotypy vo svojom okolí, ale chcú participovať aj pri učení. Zriadili si žiacku radu rovesníckeho vyučovania, aktívne sa podieľajú na príprave a realizácií vzdelávacích videí a podcastov k rôznym globálnym témam, ktoré budú ďalej  šíriť rovesníckym vzdelávaním medzi svojimi kamarátmi. Deti sa venujú témam ako detská práca, chudoba, migrácia či virtuálna voda, ktoré im pomáhajú vnímať svet a seba ako súčasť dnešnej modernej doby.

Aktivita na akceptovanie svojho vzhľadu

Projektová téma ZRKADIELKO, ZRKADIELKO  je prevenciou proti znevažovaniu iných a posmievaniu sa. Aktivita má pomôcť odstraňovať osobné komplexy z vlastného vzhľadu, a tým predchádzať nevhodným prejavom správania, ktorými si to žiaci kompenzujú. Keďže osobný vzhľad býva veľmi často kameňom úrazu detí v dospievaní, táto aktivita viedla k prehodnoteniu názoru na svoj výzor a tvorbe sebaúcty u detí.

MOTIVÁCIA: Túto tému je dobré  začať slovami, že každý z nás posudzuje iných podľa vzhľadu. Len za pár sekúnd obhliadania niekoho neznámeho si o ňom dokážeme vytvoriť pomerne veľký obraz. Každý chlapec i dievča sa chce páčiť. Všetkým záleží na vzhľade. Pozrime sa do pomysleného zrkadla a prezrime si detailnejšie svoj výzor. Je vedecky dokázané, že práve vzhľad vplýva na to, ako vnímame charakter danej osoby. Samozrejme, dobre vyzerajúci ľudia sú tí, o ktorých máme tendenciu myslieť si lichotivé a pozitívne veci.

INŠTRUKCIE:

 • Žiakom je rozdaný pretlačený text s nasledujúcimi otázkami:
 • Si spokojný so svojou tvárou?
 • Si spokojný so svojím vzrastom?
 • Si spokojní so svojou váhou?
 • Si spokojný so svojím oblečením?
 1. Žiak si prečíta otázky a aspoň v duchu sa snaží na ne odpovedať.
 2. Učiteľ pokračuje v čítaní nasledujúceho textu:

Ak si odpovedal na prvú otázku nie, tak ti odporúčam, aby si niekedy poďakoval svojim očiam, ušiam, nosu, ústam, že ti už roky ticho slúžia, aj keď sú možno trošku iné, ako by si si ich predstavoval.

Najlepšia cesta, ako nemať komplexy zo svojho výzoru, je zamilovať si ho. Veď vedel by si si predstaviť čo i len deň bez tvojich očí, uší…?

Ak si odpovedal na druhú otázku nie, tak si pripomeň všetky pozitíva, ktoré súvisia s tvojou postavou. Všetko v živote má svoje plusy aj mínusy, len sa treba k tomu správne postaviť. Je to tvoj vzrast, zdedil si ho v génoch po rodičoch, tak ho prijmi ho a buď zaň vďačný.

Ak si odpovedal na tretiu otázku nie, tak s tým môžeš niečo urobiť. Máš na to, aby si bol fit. Ak si veľmi štíhly, tak športuj a spevňuj svalstvo. Ak si trošku pri tele, viac športuj a zdravo sa stravuj.

Ak si odpovedal na štvrtú otázku nie, premysli si, čo je to móda. Je to až také dôležité? Počúvaj svoj hlas a nesnaž sa otrocky obliekať len preto, že je to trendy. Skús sa obliekať podľa seba, nie podľa najnovších výstrelkov módy.  Samozrejme, ak chceš byť slobodný.

S čím si najviac na svojom výzore spokojný?

 • Teraz je čas na to, aby deti otočili svoj papier a napísali ospravedlňujúci list svojmu výzoru.
 • Ak by nejaký žiak chcel, môže svoj list prečítať v skupine.
 • Nasleduje reflexia prostredníctvom otázok.

MOŽNÉ NÁMETY NA DISKUSIU

 • Čo si si uvedomil pri tejto aktivite?
 • Poznáš rozprávku o škaredom káčatku?
 • Myslíš si, že sú tam podobné myšlienky aj pri dospievajúcich deťoch?
 • Ako chápeš citát A. de Saint- Exupéryho: „Podstatné je ľudským očiam neviditeľné“?

Aktivita mala u žiakov pozitívny ohlas. Žiaci takisto zistili, že každý je jedinečný, má síce iný vzhľad, ale ten nemá vplyv na správanie a inteligenciu človeka.  Prinesené zrkadlo do triedy vie vniesť aj humornú atmosféru: „ Zrkadielko, zrkadielko, nemusíš mi stále hovoriť a opakovať, že som najkrajší a najlepší…“

Prečo je potrebné rozvíjať sociálne a emocionálne zručností detí?

Je vedecky dokázané, že u žiakov, ktorí prešli pravidelným programom na rozvoj sociálnych kompetencií, je vyššia pravdepodobnosť pozitívnych zmien v oblasti zvýšenia miery akceptovania odlišností iných a prosociálneho správania, zlepší sa tak atmosféra sociálnej skupiny, v ktorej sa žiaci pohybujú.

Pre mňa bolo veľmi obohacujúce realizovať svoj vlastný projekt. Pevne verím, že na základe môjho projektu, začnú aj mnohí iní učitelia rozmýšľať o tom, ako u detí podporiť EQ a pokúsia sa  pripraviť žiakov na život  v 21. storočí.

Už Ján Amos Komenský vyzýval, aby boli školy „dielňami ľudskosti.”

Učme teda deti zručnostiam, ktoré im pomôžu žiť dobrý a morálny život. Určite si všetci prajeme, aby z našich detí vyrástli múdri a láskaví ľudia.

Anna Marušková (koordinátorka projektu)
ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Krok vpred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top