Najmenej školských dní, ale…

O francúzskom školstve píše mama troch detí – Slovenka žijúca v Paríži 

Po celom Francúzsku sú históriou preverené základné školy a gymnáziá s výbornou reputáciou. Vo štvrtiach, kde štátne školy takú reputáciu nemajú, existujú elitné súkromné katolícke školy, veľakrát prísnejšie a náročnejšie ako štátne. Medzi školami sa robia rôzne rebríčky klasifikujúce ich kvalitu, prestížnosť a úspešnosť. 

Denník Le Monde uverejnil článok so štatistickými údajmi, že Francúzsko je v Európe krajinou s najmenším počtom školských dní a najväčším počtom vyučovacích hodín.

Francúzski žiaci majú okrem dvojmesačných letných prázdnin ešte dva týždne prázdnin po každých šiestich týždňoch vyučovania. Na základnej škole je 162 vyučovacích dní do roka, zatiaľ čo priemer iných krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – pozn. red.) je 185 dní.

Realita, ktorá je už menej závideniahodná, je počet vyučovacích hodín do roka. V iných krajinách OECD je na základnej škole ročne 804 hodín, zatiaľ čo vo Francúzsku je to 864 hodín. Na druhom stupni základnej školy a prvých rokoch strednej školy je to 916 hodín v iných krajinách OECD oproti 991 hodinám vo Francúzsku.

Makáme, makáme, makáme

Obdobia medzi školskými prázdninami sú nahustené vyučovaním, písomkami a mimoškolskými aktivitami. Z domu sa odchádza ráno o ôsmej, vyučovanie končí okolo 17.00 h, školská družina o 18.30 h a krúžky bývajú do deviatej večer. 

Soboty sa trávia na krúžkoch alebo prípravou do školy. V nahustenom školskom programe je pre žiakov i rodičov dôležité, aby učitelia nedávali domáce úlohy zo dňa na deň, ale s aspoň týždňovým predstihom, a tak sa pri dobrej organizácii väčšina úloh robí cez víkend.

Dvojtýždňové prázdniny v októbri, decembri, februári a apríli umožnia deťom aj rodičom trochu si oddýchnuť, ale sú zároveň obdobím, na ktoré učitelia dávajú deťom vypracovať rôzne projekty, pripraviť sa na trimestriálne písomky, dohnať povinné čítanie. 

Vyučovacia hodina trvá 55 minút, malé prestávky neexistujú. Medzi jednotlivými hodinami si učitelia podávajú kľučku na dverách. V rozvrhu je úplne bežné, že hodina matematiky trvá dve hodiny. Z angličtiny sa žiaci musia za sekundu nastaviť na hodinu nemčiny, z francúzštiny na biológiu. Dvakrát do dňa majú 15-minútovú prestávku, na obed hodinovú alebo dvojhodinovú prestávku. V čase obeda škola ponúka rôzne aktivity, ako šachový či divadelný krúžok.

Najdôležitejší je projekt

Na prvom stupni základnej školy sú písomné domáce úlohy osnovami oficiálne zakázané. Na rodičovskom združení učiteľka povie, že ona úlohy dáva, ale ak s nimi rodičia nesúhlasia, môžu ich odmietnuť. Čo však nie je zakázané, je učenie sa básničiek, definícií či príprava na diktát alebo iné písomky.

Na prvom stupni sú medzi vyučujúcimi obľúbené „autodiktáty.“ Ide o jednu alebo dve vety, ktoré sa dieťa musí naučiť naspamäť ako básničku a musí ich vedieť aj bezchybne napísať.

Od jaslí po celý život sa vo Francúzsku robia projekty. Práca, škola, družina, škôlka, jasle majú niekoľko projektov do roka. Ide sa do zoologickej, je z toho projekt, ide sa zo školy do Louvru, je z toho projekt. Učí sa slabikovať, ide o projekt. Na každom rodičovskom združení počujete slovo „projekt“ aspoň 10-krát.

Na druhom stupni základnej školy sa veľký dôraz kladie na presnosť a rozvíjanie analytických schopností a kritického myslenia. Žiaci sa učia pracovať s tabuľkami, grafmi, mapami. Na dejepise, biológii či zemepise je veľa cvičení a otázok, na ktoré treba odpovedať redigovaním textu, názoru, kde sa hodnotia nielen znalosti učiva, ale aj úvaha, pravopis, syntax a forma odpovede. Na matematike či fyzike nestačí správne vypočítať príklad, ale treba slovne rozviesť hypotézu, overenie, záver. Body na písomkách sa stŕhajú za jedno nepresné slovo v definícii, zabudnuté meno, dátum, neúhľadnosť písma. Na výtvarnej je pri hodnotení dôležitejší nápad než samotná kresba, na matematike je dôležitejší postup a jeho odôvodnenie ako správny výsledok.

Na výtvarnej majú žiaci napríklad nakresliť reklamu na parfém Sauvage s použitím námetu Gauginovho obrazu, na francúzštine učiteľka pustí klavírny koncert, kým žiaci robia gramatické cvičenia. V manuáli fyziky sú úlohy prepojené s francúzštinou, rovnako v matematike bonusové úlohy sú na písomke prepojené s francúzštinou, program dejepisu je prepojený s výtvarnou a dejinami umenia. Keď sa berie na dejepise stredovek, na francúzštine sa čítajú knihy o rytieroch, keď sa berú dejiny staroveku, na francúzštine sa číta Epos o Gilgamešovi.

V škôlke ani v škole sa neprezúva. V dni, keď je telocvik chodia deti do školy v športovom úbore už ráno. Na telesnú sa v škole prezlieka až na druhom stupni základnej školy. Vo Francúzsku deti nedesiatujú, od dvoch rokov sú vedené k tomu, že od raňajok po obed majú vydržať bez jedla. 

Francúzi si potrpia na formu. Každý zošit má obal inej farby, podľa kódu určeného učiteľkou. Pri písaní poznámok sa používa pravítko a farebné perá. 

Zošity musia byť úhľadné, chyby sa neškrtajú, ale bielia. Na každý predmet sa okrem zošitov používajú veľké fascikle rôznych farieb, do ktorých sa zakladajú fólie s textami. Hlavne vďaka nim majú školské tašky aj desať kíl. 

Každá písomka musí byť podpísaná rodičmi. Na prvom stupni základnej školy rodičia podpisujú všetky zošity na konci každého týždňa. Škôlka, do ktorej deti nastupujú od troch rokov, sa už nazýva školou a často sa nachádza v tej istej budove ako škola. I keď hravou formou, učí sa už v škôlke.

Hodnotenie je dôležité

Vysvedčenia sú trimestriálne a majú ich už škôlkari. Má štyri strany s 50 bodmi hodnotenia. Hodnotí sa, či sa vedia zaradiť do radu, do koľko vedia napočítať, či dokážu prerozprávať dej prečítanej knižky, či si zapamätajú ľahko básničku, či poznajú mená spolužiakov, vedia skákať na jednej nohe, vystrihovať po čiare, či sa neboja pred celou triedou zaspievať. 

Vysvedčenie na prvom stupni základnej školy je tiež na päť strán. Známky z francúzštiny sú rozpísané na dvoch stranách. Len za skloňovanie je ich asi dvadsať, všetky časy a nepravidelné slovesá sa hodnotia osobitne. Písanie slohov, pochopenie a prerozprávanie zložitejšieho textu, práca so slovníkom, synonymá, typy viet, zámená, príslovky, prefixy a sufixy, tvorenie množného čísla, je rozdelené na štyri známky, podľa typu koncoviek podstatných mien. 

Matematike sú na vysvedčení tiež venované dve strany, len geometria má desať rôznych známok, počítanie, násobenie, sčitovanie, zaokrúhľovanie, narábanie s číslami, počítanie spamäti, narábanie s kalkulačkou, práca s tabuľkami a grafmi. 

Zo správania sú štyri známky – či žiak rešpektuje život v kolektíve, či si váži druhých, či je schopný viesť dialóg, počúvať druhých a vyjadriť svoj názor a samostatne dodržiavať pokyny personálu.

Vysvedčenie na druhom stupni má len jednu stranu, s hodnotením v známkach od 0 do 20 bodov. 20 bodov je pre Francúza však dosť nepresná a nedostatočná škála, precízne sa manipuluje s desatinnými číslami. Ku každej známke je uvedený priemer triedy v danom predmete a komentár vyučujúceho k práci, výsledkom a účasti na hodinách. Pod vysvedčením je dlhší komentár triednej učiteľky, s globálnym pohľadom na celkovú snahu v škole, na správanie, vzťah k iným žiakom a učiteľom. 

A na základe tohto všetkého komentár riaditeľa školy, buď s blahoželaním, povzbudením alebo skonštatovaním, že je to slabé, že žiak má veľké medzery vo vedomostiach.

Reformy striedajú reformy

Francúzi neustále pracujú na školských reformách. Odstránia vyučovanie v stredu, pridajú sobotu doobeda, odstránia sobotu doobeda, urobia štvortýždňový vyučovací týždeň. O pár rokov, keď sa všetky mimoškolské aktivity sústredia na stredu a mnohí rodičia sa v práci zorganizujú tak, aby v stredu nepracovali, vyučovanie v stredu štát prinavráti. 

V septembri 2016 sa reformy týkali hlavne druhého stupňa základných škôl so snahou inšpirovať sa školským systémom škandinávskych krajín. Veľa vody však ešte pretečie, kým sa Francúzi dokážu zbaviť prísneho známkovania, porovnávania výsledkov a rodičia snahy, aby ich dieťa bolo na čele triedy. 

Najmenej školských dní, ale…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top