Od expedícií k DofE International Award

Ovplyvnila ma filozofia zážitkovej pedagogiky. Najvydarenejšie hodiny sa udiali počas expedícií.

Prirodzená zvedavosť mojich študentov cestovať a objavovať svet ma motivovala vytvoriť prvotný koncept expedícií. Inšpirácia sa zrodila na hodine geografie na pôde 1. súkromného gymnázia v Bratislave ešte v roku 1996. Tým, že geografia nie je abstraktná veda a dá sa aplikovať v každodennom živote, nebol problém prepojiť akademickú časť s dobrodružnou sférou.

Študenti na expedíciách 

Náročnosť a dĺžka ciest sa prispôsobovala veku študentov. Dôležité bolo vtiahnuť mladých ľudí do procesu, nechať im priestor objavovať a učiť ich rozumieť dynamike meniaceho sa sveta. Cesty však prinášali nároky na bezpečnosť a spoluprácu v tíme. Nezabudnuteľnou sa stala noc na aktívnej sopke Stromboli, kde nočná erupcia dramaticky zmenila priebeh expedície. Plánová jedna noc sa zmenila na týždenný boj, ako sa dostať z ostrova na kontinent. 

Za veľkým dobrodružstvom nie je potrebné cestovať ďaleko. Každoročné expedície okolo Slovenska boli vyvrcholením ročného štúdia geografie v kvarte. Študenti boli spoluautormi ciest. Počas roka si pripravovali teoretické materiály, ktoré si porovnávali s reálnou skúsenosťou. Cieľom bolo navštíviť unikátne a nekomerčné oblasti Slovenska. Prepojiť outdoorové aktivity v horách s návštevou vzácnych a tradičných kultúr, ako aj zachytiť dynamiku meniacej sa ekonomiky a demografie na Slovensku.

Tých, ktorí tento expedičný krst zvládli, čakali ďalšie výzvy. Boli to cesty po Európe: „Cesta za Severný polárny kruh“, „Cesta do stredu Zeme – Vulkány Európy“, „Andalúzia, stret rôznych kultúr a náboženstiev“. Tieto cesty boli venované starším študentom a vyžiadali si vážnejšiu expedičnú prípravu. Kempovanie, varenie, základy vysokohorskej turistiky, navigácia a vedomosti prvej pomoci, ako aj zásady teambuldingu. Každá expedičná cesta mala svoju centrálnu tému, kde si študenti v teréne na princípoch integrovaného tematického vyučovania zbierali dostupné materiály, ktoré po návrate z ciest písomne spracovali a prezentovali v ucelených projektoch. Bolo úžasné vidieť, ako sa im otvárajú nové horizonty pri nachádzaní medzipredmetových súvislostí, ktoré boli doložené konkrétnymi experimentmi v teréne.

Nezabudnuteľné bolo mapovanie glaciálneho reliéfu počas výstupu na najvyššiu horu Nórska Galdhøpiggen, kde vedomosti z fyzickej geografie a fyziky dopomohli pochopiť celý formujúci proces ľadovcového reliéfu. Pozorovanie zmien biodiverzity za severným polárnym kruhom spojilo vedomosti biológie, chémie a geografie a vytvorilo ucelený obraz o dôsledkoch zmeny klímy na živé organizmy. Bezprostredný dotyk s aktívnymi sopkami Stromboli, Vezuv a Etna umožnilo pochopiť nespútanú silu vulkanizmu a porozumieť historickému kontextu, prečo si ľudia vyberali tieto nebezpečné miesta na stavbu miest.

Program DofE

Získanie Fulbright štipendia na University of Chicago Laboraty School mi otvorilo cestu do systému  medzinárodného školstva, čo mi umožnilo učiť geografiu a multikulturálnu výchovu na British International School v Bratislave. Stala som sa členom expedičného tímu, kde expedície boli vnímané v širšom kontexte. Boli súčasťou terénnej prípravy na medzinárodné skúšky z geografie – IGCSE a IB a tiež súčasťou medzinárodného programu The Duke of Edinburgh’s International (DofE), do ktorého sa zapojilo už takmer 8 miliónov mladých ľudí v 140 krajinách sveta.

Program DofE je postavený na štyroch kľúčových oblastiach: rozvoj kreativity, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti. Hlavné podmienky zapojenia sa do programu sú vek 14 až 24 rokov a pravidelnosť vykonávať všetky aktivity aspoň hodinu týždenne. Program si ma získal svojou komplexnosťou, individuálnym prístupom a systematickosťou. 

Vedenie študentov v tomto programe si vyžaduje ucelený koncept a tréning. Mojou úlohou bolo premostiť všetky časti programu a špeciálne pripraviť študentov na ich dobrodružnú expedíciu, ktorú si v závere viedli samostatne. Ak chcete zažiť niečo podobné, do programu sa môžete zapojiť na www.dofe.sk.

Soňa ORAVCOVÁ, British International School

Od expedícií k DofE International Award

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top