Potrebujeme etický kódex učiteľa?

etický kódex učiteľa

Učiteľ je pre svojich žiakov vzorom, etický kódex učiteľa je preto v dnešnej dobe potrebnejší viac ako kedykoľvek predtým

Slovenská komora učiteľov (SKÚ) vypracovala návrh etického kódexu učiteľa, ktorý by sa mal stať súčasťou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Kódex vymedzuje normy správania sa učiteľov, obdobne ako je tomu v prípade iných profesií – lekárov, zdravotných sestier, sudcov alebo novinárov. Prečo vznikol a čo by jeho schválenie znamenalo v praxi? 

Posilnenie učiteľskej kultúry

Etický kódex je dokument, ktorý upravuje všeobecné a konkrétne pravidlá práce a správania sa v jednotlivých organizáciách a profesiách. Je súborom pravidiel, ktoré vymedzujú želané správanie. Okrem vybraných stavovských organizácií majú svoj etický kódex aj niektoré firmy, v ktorých môže mať podobu záväzného interného dokumentu. Podpisujú ho všetci zamestnanci a jeho porušenie môže viesť až k rozviazaniu pracovného pomeru. Pri nezáväznom kódexe je jeho dodržiavanie zamestnancami viac-menej dobrovoľné. Jeho porušenie tak nemôže mať pracovnoprávne dôsledky. 

Navrhovaný etický kódex učiteľa sa venuje všeobecným povinnostiam učiteľa, jeho vzťahu k svojej profesii a k spoločnosti, jeho vzťahu so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Dôvodom jeho vypracovania je podľa SKÚ okrem iného aj snaha zabezpečiť vyššiu spoločenskú prestíž učiteľskej profesie. Kódex má posilniť učiteľskú kultúru, pomôcť riešiť konfliktné a nejasné situácie, definovať limity a hranice konania učiteľa a definovať želané formy správania sa aktérov vzdelávania. Jednoducho poskytnúť aspoň rámcové zadefinovanie toho, ako by (ne)mal učiteľ pôsobiť smerom k žiakom, kolegom, rodičom a verejnosti.

Znenie slovenského etického kódexu učiteľa sa výrazne neodlišuje od kódexov, ktorými sa riadia učitelia v zahraničí. Spomedzi viacerých štátov, v ktorých takýto typ dokumentu existuje, spomeňme napríklad Fínsko, Spojené kráľovstvo, USA alebo Nový Zéland. Už niekoľko rokov sa o kódexe diskutuje aj v Česku. Zaujímavé informácie o tamojších pomeroch podáva diplomová práca Hany Hájkovej, ktorá je dostupná online. 

Doteraz len „tušené“ pravidlá

Návrh SKÚ pozostáva spolu z osemnástich bodov, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: 

  • všeobecné povinnosti učiteľa,
  • učiteľ vo vzťahu k svojej profesii a k spoločnosti,
  • učiteľ vo vzťahu so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Formulácia jednotlivých bodov kódexu môže byť mnohými učiteľmi vnímaná ako príliš všeobecná na to, aby sa podľa nich vedeli riadiť. Kódex však nie je a ani nemôže byť vyčerpávajúcim znením zákona, v ktorom sú jednotlivé body rozpracované do najmenších detailov. Prínosom navrhovaného kódexu je už skutočnosť, že podchytáva mnohé doteraz len nepísané (tušené) pravidlá, ktoré tak majú konečne šancu stať sa súčasťou formálneho dokumentu s aspoň akou-takou záväznosťou pre učiteľov. 

Pri akceptácii a napĺňaní kódexu slovenskými učiteľmi bude najdôležitejšie, koľkí a do akej miery sa s ním dokážu stotožniť. Je otázne, nakoľko sú učitelia oboznámení a stotožnení s dokumentmi, ktorými by sa mali riadiť už v súčasnosti (ŠVP a ich metodické pokyny, pedagogicko-organizačné pokyny a podobne). Okrem všeobecne vnímaných a doteraz nepísaných pravidiel uvádza kódex totiž aj také, ktorých napĺňanie môže byť pre niektorých učiteľov náročné. Skúsenosti zo slovenských škôl nasvedčujú tomu, že mnohí z učiteľov ešte stále nevnímajú poslanie učiteľa ako ochrancu najvyšších ľudských hodnôt a slobody na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie. Nehovoriac o tom, že každý si pod tým môže predstaviť niečo iné. 

Vylúčenie eticky zlyhávajúcich učiteľov

Kódex rovnako zdôrazňuje, že povinnosťou učiteľa je žiakom podávať pravdivé, objektívne poznatky a vedomosti spôsobom, ktorý ich vedie k samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu. Ako však rozvíjať samostatné uvažovanie a kritické myslenie v škole, kde ešte stále prevažuje frontálne vyučovanie a neraz bezduché zapisovanie poznámok a ich následne skúšanie? Ak má kódex pomôcť k premene zastaraných foriem vzdelávania na vzdelávanie 21. storočia, mal by mať našu plnú podporu. Rovnako by ho bolo možné použiť aj voči učiteľom, ktorí sa neštítia kaliť mysle žiakov svojím scestným a spoločensky nebezpečným svetonázorom. Príklad učiteľa, ktorý šíril nacistické myšlienky študentom strednej školy je pre nás dodnes mementom. V prípade, že by bol etický kódex pre učiteľov záväzný, vedeniu školy by mohol zjednodušiť elimináciu eticky a spoločensky zlyhávajúcich učiteľov. 

Učiteľ má podľa kódexu tiež rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na žiakove osobné možnosti a schopnosti. Kódex ďalej definuje, že učiteľ sa má celoživotne vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru, ktoré aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Učiteľ má zároveň prispievať k vytvoreniu spravodlivého a inkluzívneho školského prostredia prostredníctvom okamžitého riešenia náznakov či prejavov extrémizmu, diskriminácie, predsudkov a šikanovania. Dôraz sa kladie aj na vyššiu mieru spolupráce a synergie učiteľského kolektívu. To však nepôjde bez systémových zmien a navýšenia financií do školstva.

Potreba jasných pravidiel

Pri uvádzaní etického kódexu do praxe môžeme vychádzať aj zo skúseností škôl, ktoré s ním už roky pracujú. Takéto školy existujú aj na Slovensku. Na základe rozhovorov s riadiacimi pracovníkmi a učiteľmi zo škôl s existujúcim etickým kódexom vyplýva, že ho považujú za prínos. Okrem iného poukazujú na výhodu mať možnosť vychádzať z jasných pravidiel a v prípade potreby sa k nim vracať. Kódex im zároveň pomáha pri vysvetľovaní svojich rozhodnutí a činov pri komunikácii s kolegami a rodičmi žiakov. Pravidlá sú stanovené a pokiaľ sa nimi niektorí učitelia neriadia, sú na to včas upozornení. Viacerí učitelia, ktorí takýto kódex na škole nemajú, by ho podľa prieskumu uvítali (Hájková, 2016).

Kedy a či vôbec bude navrhovaný etický kódex schválený je v súčasnej komplikovanej situácii na ministerstve školstva nejasné. Ako to bude s jeho uplatňovaním v každodennej školskej praxi však závisí na nás učiteľoch. V ideálnom prípade by mali mať jednotlivé školy možnosť prijatý kódex dopĺňať vlastnými bodmi, ktoré vychádzajú z ich špecifických potrieb a preferencií. Samozrejme, v rámci istej miery. V etickom kódexe jednej slovenskej základnej školy totiž nájdete aj bod tohto znenia: 

Učiteľ sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť a prestíž, a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž učiteľského povolania vôbec. A to sa dá, uznajte, vysvetliť rôzne. 

Potrebujeme etický kódex učiteľa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top