Poučenie z dejín

Poučenie z dejín

O konferencii, ktorá menila postoje žiakov viac než hodina dejepisu

Keď sledujeme politické preferencie mladých, cítime obavy. Hľadáme, kto pri výchove zlyhal. Prstom často ukážeme na dejepis. Málo nás zaujíma, čo žiaci vedia, ešte menej, či vedia pochopiť a najmenej, čo vedia precítiť. 

Migrácia, holokaust a slovenská prezidentka

Naša škola dva roky spolupracuje s Michalom Arendom. Prišiel k nám s príbehom o rodičoch – ako prežili holokaust, o svojom detstve, keď netušil, že je Žid, o úteku z Československa Tento rok sa rozhodol mladým ponúknuť priestor na diskusiu o minulosti, ktorú je niekedy ťažké pochopiť. Pre gymnáziá z Nemecka a Čiech zorganizoval konferenciu Poučenie z dejín

Žiaci pracovali s témami Holokaust a pripomínanie jeho pamiatky, Antisemitizmus a iné druhy diskriminácie, Rodinná a lokálna pamäť. Na konferencii k témam prezentovali dotazníkové prieskumy, príklady dobrej praxe, záznamy orálnej histórie, krátke filmy. 

Nemeckí študenti mapovali postoje k migrantom, mieru tolerantnosti svojej komunity, ale aj otázky historickej viny. Výnimočný bol príspevok Závoj viny z Chamu. Študenti sa k otázke holokaustu vyjadrili tvorbou abstraktných malieb. Spolužiakov učili vnímať abstraktné umenie a pochopiť ho, zároveň pracovali s témou šoa a emóciami, ktoré v nich vyvolal. Žiarske gymnazistky hovorili o skupine, ktorá menšinou nie je – o ženách. Od osudov Hany Gregorovej viedli publikum k dnešnému stavu rovnoprávnosti žien na Slovensku. Predstavili voľby, cestu k prvej slovenskej prezidentke. Na záver si pripravili sadu postojových otázok, ktorými rozprúdili debatu. Konzervatívnejšie orientované gymnáziá ukázali, že tému feminizmu vnímajú ako snahu žien nebyť ženami. Po prednesení príspevku bolo v sále naozaj živo.

Mimoriadne silné prezentácie prišli z česko-nemeckého pohraničia. V tomto bloku sa ukázalo, že k pochopeniu dejín je dobré kráčať cez osudy „obyčajných ľudí“. Pri sledovaní, ako jednotlivé školy narábajú s historickými námetmi som mala dojem, že práve na Slovensku sme v kritickom skúmaní lokálnej histórie na školách urobili málo.

Emotívnu bodku za konferenčnými príspevkami dal film Ako sme prežili. Mapoval osudy štyroch ľudí, ktorým nenávisť a vojna zobrali rodinu, pocit dôstojnosti, ale ich ľudskosť zachránila mnohých. Po skončení filmu ostalo v sále hlboké ticho, ktoré moderátor označil za najlepšiu diskusiu.

Za stav spoločnosti sú zodpovední všetci

Myslím si, že takýto formát učenia sa o dejinách a z dejín, je mimoriadne produktívny. Žiaci v zmiešaných tímoch formulovali uzávery k jednotlivým panelom, ktoré hovorcovia predniesli ako záverečné slovo. Práve práca v zmiešaných tímoch vytvorila živé diskusné fórum. V dotazníkoch spätnej väzby študenti naznačili, že by si ho priali viac.

Pri udalostiach 20. storočia je dobré vychádzať z mikrodejín, orálnej histórie, projektovej práce. N a spoznanie dobového kontextu potom netreba veľa. Najdôležitejšie je ukázať, že za stav spoločnosti sme zodpovední všetci. Nie „doba bola taká“– „my sme ju takou spravili“. 

Poučenie z dejín
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin