Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami (1.)

Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami

Úvodné slovo k prieskumu učebníc v slovenských školách

„Netreba nám tri zlé učebnice, ale treba nám poriadnu učebnicu. Na to, aby vznikla, treba pripraviť okrem iného aj analýzy chýb terajších učebníc. Robí to niekto?“ (matematikár a zástupca riaditeľa ZŠ z Bratislavy)

Ako by mala vyzerať kvalitná učebnica?

Učebnica by mala byť napísaná pre žiaka – primerane jeho veku a s rešpektom k pedagogickým a odborným znalostiam učiteľa. Zároveň má zohľadňovať vývoj poznania vo vede, ktorú zastupuje a stave spoločnosti, pre ktorú vzdeláva. Široký priestor poznatkov, vedomostí, kompetencií a rôzne vzdelávacie teórie vyžadujú, aby ich rôznorodosť bola pretavená do učebnice zrozumiteľne a ľahko. Otázkou je, či pri tvorbe učebníc akceptovať rôznorodosť vzdelávacieho prostredia a pre ten istý predmet a ročník tvoriť alternatívne učebnice alebo zhrnúť jeho zložitosť do jednej, univerzálnej. Zaručene existuje množstvo názorov pre jednu i pre druhú skupinu.

Nachádzame sa v stave, keď názor o jednotnej učebnici je rozkolísaný. Myslím si, že všetky deti by mali dostať rovnaký základ pre ďalšie vzdelávanie, aby ich školská úspešnosť mohla byť porovnateľná. Tiež si myslím, že pri presťahovaní rodiny do iného mesta by iná učebnica nemala sťažovať deťom adaptáciu. Školy by si nemali vyberať učebnice pod tlakom marketingu nakladateľstiev alebo distribútorov, aby neboli ovplyvnení benefitmi netýkajúcimi sa vzdelávania. Alternatívna tvorba učebníc môže byť prirodzene tiež prínosom, no vychádzam z myšlienky, že alternatíva by mala súťažiť so špičkovou kvalitou. Preto by malo byť vyvíjané maximálne úsilie na tvorbu kvalitnej učebnice. 

Štát, ktorý garantuje kvalitu vzdelávania, by mal učebnice, ako dôležitú zložku vzdelávania, kontrolovať. V takom prípade sa musia jeho zložky zbaviť politických vplyvov. Riadenie a kontrolu vzdelávania vrátane tvorby učebníc treba odpolitizovať a odbornú činnosť prenechať širokému spektru odborníkov. Čím viac sa v školstve bude presadzovať politická optika, tým väčší tlak bude na diverzifikáciu učebníc so snahou eliminovať nevhodné politické tlaky. Ak teda hovoríme o jednotnej učebnici, musíme začať od jednotnej optiky riešenia problémov školstva. Zároveň pripomeňme, že takéto úsilie musí mať dostatok poslucháčov na zodpovedných miestach. Bez ochoty akceptovať široké spektrum odborníkov sa bude štát neustále stretávať s úsilím o alternatívne riešenia. 

Do hodnotenia učebníc sa zapojili aj učitelia

Každý učiteľ, rodič a aj žiak dokážu na svojej úrovni zhodnotiť, ako ktorá učebnica napĺňa ich očakávania. V projekte Učebnicová politika figuruje ako jeden z troch aspektov systému vydávania učebníc Hodnotenie používaných učebníc v školách. Štátny pedagogický ústav to v roku 2001 detailne analyzoval, ale k systematickému hodnoteniu používaných učebníc učiteľmi nedošlo. V roku 2015 zorganizoval prieskum spokojnosti učiteľov základných a stredných škôl s učebnicami prírodovedných predmetov a v roku 2019 sa rozhodol v prieskume pokračovať skúmaním učebníc spoločenskovedných predmetov, ale hlbšou sondou.

Ambícia tohto prieskumu smerovala k zvýšeniu transparentnosti posudzovania kvality učebníc. Išlo aj o to, ako vtiahnuť učiteľov do vyjadrovaní sa o kvalite učebnice pre učiteľa a žiaka, aby učitelia cítili silu participácie. Chceli sme pootvoriť dvierka k dialógu medzi autormi a užívateľmi ich diela, čiže priniesť autorom a vydavateľstvám cennú spätnú väzbu a učiteľom reflexiu autorov na ich hodnotenia. Tiež sme si mysleli, že by prieskum mohol byť pomocou, ako rozšíriť zoznam recenzentov ministerstva z radov učiteľov.

Po oslovení vybraných škôl som dostala okamžite odpoveď od asi 17 % so súhlasom (aj nadšeným) k spolupráci. Nie všetky školy reagovali promptne. Niektoré školy potrebovali k tomu pedagogickú poradu, iné pozabudli a reagovali až po pripomienke, za iné rozhodli riaditeľka či riaditeľ odmietnutím spolupráce. Po asi dvojmesačnej komunikácii som získala pre spoluprácu viac ako 600 škôl a pre hodnotenie šlabikárov, čítaniek, učebníc hudobnej výchovy a dejepisu som nakoniec získala 3 408 hodnotení.

Netreba sa domáhať bezbrehého otvorenia trhu s učebnicami, treba sa domáhať kvalitných učebníc a exaktného prieskumu ich uplatnenia v školách. Na prieskum, ktorý sa nám podarilo uskutočniť sa pozrieme v nasledujúcich číslach DOBREJ ŠKOLY.

Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami (1.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top