Modelujeme vzdelávanie

Modelujeme vzdelávanie

Čo budú deti potrebovať v živote, ktorý sa exponenciálne mení a ako ich pripravovať? Učitelia často hľadajú odpovede na podobné otázky, aby sa zmysluplne pripravili na výučbu v triedach. Zvykli si, že ministerstvo nerieši ich bežné starosti.

Aby žiaci zvládli prípravu na život v stále meniacom sa prostredí a aby vzdelávanie bolo ich trvalou súčasťou, je potrebné vo vzdelávaní aplikovať aktuálne výzvy. Potrebné zručnosti sú v súčasnosti označované ako 4C: spolupráca, kritické myslenie, komunikácia a kreativita. 

Bádanie, hľadanie riešenia problémov a tvorenie sú aktivity, ktoré prebúdzajú a rozvíjajú kreativitu. Kreativita je zručnosť so schopnosťou riešenia problémov. Je to moment, v ktorom sa mení myslenie. Skutočné vzdelávanie vzniká vtedy, ak žiaci tvoria. Samotné učenie je nutné zamerať na študenta, ktorý by mal byť pripravený prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie a má byť kompetentný k tvorbe. 

Dôležité je, čo vytvoria z toho, čo sa učia

Zbieranie informácií, triedenie, spracovanie, skúmanie, pretváranie na poznatky a vyhodnotenie sú činnosti, ktoré si žiak potrebuje osvojiť. Objavovanie vlastných talentov žiakov zohráva významnú úlohu, posilňovanie silných stránok a ich využitie pri tvorbe nových riešení je zmysluplné v bežnej učiteľskej praxi.

Praktické a prepojené vzdelávanie založené na skúsenostiach a zážitku žiakov upúta a škola ich začne baviť.

Posledné prieskumy vyhodnocujú nedostatočnú dejinnú znalosť mladých ľudí. Súčasná generácia často stráca kontinuitu historických udalostí. Učebnicové informácie nespĺňajú potrebnú znalosť a zdá sa, že mladá generácia nejaví záujem o minulosť vlastného národa.

Študenti dejiny nemusia, nerozumejú im, sú im veľmi vzdialené a celé sa im to zlieva.

Ako porozumieť obdobiu, ktoré nezažili?

Tretiaci na odbornej škole prijali a riešili výzvu ako v tíme pripraviť uveriteľné zhmotnenie udalostí v novembri 1989 pre všetkých vrstovníkov v škole.

Nasledovalo množstvo nápadov, rozdeľovania úloh, zháňania materiálov, oslovenia priamych účastníkov. Každý je v niečom dobrý, a to spôsobilo prirodzené rozdelenie rolí medzi sebou skutočne podľa talentu. Výsledkom sa stalo zaujímavé podujatie, ktoré si študenti vymysleli, vytvorili a realizovali pre všetkých študentov v škole. Odznelo nielen literárno-dramatické pásmo slova a hudby, ale miestnosť bola plná dobových predmetov (magnetofón, platne, premietačka, mince). Nechýbala ideologická literatúra (Leninove spisy, Poučenie z krízového vývoja) a dokonca figurína v autentickej bunde z novembra 1989 so študentským srdiečkom.

Najvzácnejšie boli fotografie z priebehu novembrových udalostí v našom meste. Rozprávanie priamych účastníkom bolo autentickým svedectvom o živote v totalitnom režime.

A aká je spätná väzba študentov?

„Priblížili sme spolužiakom, čo sa udialo.“ „Pochopila som viac dejiny mojej krajiny.“ „Už viem, že sloboda nie je samozrejmosťou.“ „Obohatili sme sa navzájom a pracovali sme ako tím.“ „Som vďačná, že som sa naučila niečo nové. Bola to dobrá príležitosť.“

Výroky študentov sú odpoveďou, ako kreatívna výučba o dejinnej udalosti priniesla požadovaný cieľ: pripomenúť si výročie, ktoré prinieslo do životov ľudí na Slovensku slobodu. Kreativita je cesta ako tvoriť vzdelávanie pre študentov 21. storočia.

Modelujeme vzdelávanie
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin