3 hlavné priority nového školského roka podľa SKU

slovenská komora učiteľov

Máme za sebou prvý mesiac prvého školského roka po zmene vlády a pri tejto príležitosti chce Slovenská komora učiteľov upriamiť pozornosť na 3 hlavné priority nového školského roka, ktoré vníma ako dôležité pre zvyšovanie kvality školstva s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni.“

  1. Vzdelávanie učiteľov – nie je známa žiadna systémová vízia vzdelávania učiteľov, kvalita ktorého je nevyhnutná na podporu kvality ich práce so žiakmi a po 12 rokoch skorumpovaného kreditového systému nám hrozí ešte väčší úpadok. Toto je zásadný problém, ktorý treba rýchle riešiť.
  2. Zjednotenie financovania škôl – podporujeme ministerstvo školstva v ambícii uskutočniť zjednotenie financovania škôl zmenou originálnych kompetencií obcí na prenesené. V tejto súvislosti sme zaslali Otvorený list organizácií pre predprimárne vzdelávanie ministrovi školstva.
  3. Demokratizácia na školách – od štrajku učiteľov v roku 2016 a aktuálne aj v súvislosti s pandémiou COVID- 19 sa ukazuje, že nedostatok demokracie a participácie v školách je zásadnou bariérou pre akúkoľvek zmenu v kvalite vzdelávania našich žiakov. Slovenská komora učiteľov na podporu demokratizácie spúšťa v tomto školskom roku celoročný projekt a kampaň.

Otvorený list organizácií pre predprimárne vzdelávanie ministrovi školstva

Slovenská komora učiteľov spolu s ďalšími organizáciami pre predprimárne vzdelávanie vyzývajú formou otvoreného listu ministrovi školstva, aby v zmysle programového vyhlásenia vlády zjednotil financovanie školstvazabezpečil tak rovný prístup ku vzdelaniu všetkých detí a zrovnoprávnenie učiteľov škôl a školských zariadení na všetkých stupňoch vzdelávania v Slovenskej republike.

Vážnosť situácie a potrebu riešenia ukázal ešte v roku 2015 celoslovenský prieskum Slovenskej komory učiteľov, zameraný na financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií.

Na základe dlhodobých skúseností a podnetov od riaditeľov materských škôl musíme konštatovať, že pôvodný zámer efektívnejšie, adresnejšie a spravodlivo spravovať materské školy, ale aj základné umelecké školy, centrá voľného času či školské kluby detí v zriaďovateľskej pôsobnosti formou decentralizácie financovania a riadenia škôl a školských zariadení, sa v praxi minul účinku. Pôvodný zámer zabezpečiť aktívnu účasť miest a obcí na kvalitnej výchove a vzdelávaní s prihliadnutím na osobitosti komunitného života opakovane a systémovo stroskotáva na svojvoľnosti, neodbornosti riadenia na úrovni mnohých samospráv a nízkej úrovni kontroly jeho zabezpečovania. Výrok „máš peniaze, máš moc“  zažíva na vlastnej koži mnoho učiteľov a riaditeľov dotknutých subjektov. Ukazuje sa, že kvalita a prevádzka materských škôl je pre mnohých zriaďovateľov na okraji záujmu.

Slovenská komora učiteľov úspešne pomáhala školám v čase korony

SKU úspešne zavŕšila trojmesačnú spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvo školstva SR na podpore škôl počas obdobia koronavírusu na portáli Učíme na diaľku.

Od 12. marca 2020 až do 30. júna 2020 pomáhali denne na ministerskom portáli pracovníci Slovenskej komory učiteľov: Soňa Puterková, Zuzana Hronová, Jarmila Javorková a Viktor Križo. Spoločne vybavili tisíce mailov s odbornými stanoviskami a reakciami v súlade s usmerneniami počas prerušeného vyučovania. Podieľali sa taktiež na príprave a pripomienkovaní niektorých usmernení, ale predovšetkým na praktickom metodickom usmerňovaní škôl.

Všetci štyria experti pomáhali v najrozličnejších témach a rozšírili tak výrazne obzory poznania problematiky školstva: pracovno-právne poradenstvo, kurikulum, hodnotenie, dokumentácia, chod školy, vzdelávanie, inkluzívna podpora a i. 

3 hlavné priority nového školského roka podľa SKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top