Aké je miesto hodnôt vo vzdelávaní?

O európskom kolokviu, ktorého hlavnou témou boli hodnoty v spoločnosti, no najmä vo vzdelávaní

Hodnota vzdelávania – vzdelávanie a hodnoty bola témou 16. medzinárodného kolokvia Európskeho fóra pre liberalizáciu vzdelávania – European Forum for Freedom in Education, ktoré sa uskutočnilo koncom novembra v nemeckom Bochume.

Tejto inštitúcii sa opäť podarilo vylúskať z množstva problémov, s ktorými sa školstvo v rôznych krajinách v súčasnosti stretáva, ten azda najakútnejší. Nielen mnohé výskumy, ale aj prax poukazujú na zostarnutie tradičných hodnôt, ich relativizáciu a ich nahrádzanie novými v takmer všetkých krajinách. Obzvlášť zreteľne sa tento stav prejavuje u detí a mládeže. Ak sa k tomu priráta rastúca hrozba nezamestnanosti aj pre vzdelaných mladých ľudí, vyplýva z povedaného potreba venovať zvýšenú pozornosť týmto javom a hľadať argumenty pre legitimizáciu rozvoja školských systémov v zmenených spoločenských a sociálnych podmienkach.

Kríza hodnôt v spoločnosti i vo vzdelávaní?

Kolokvium, na ktoré prišli účastníci z 18 krajín Európy, si nekládlo za cieľ hovoriť o týchto otázkach na plenárnych rokovaniach i v pracovných skupinách v akademickej rovine, ale v maximálnej možnej miere v rovine aktuálnej praxe. Významné bolo najmä prezentovanie pozitívnych príkladov aktivít v hodnotovo orientovanom spôsobe výchovy a vzdelávania v školskom prostredí. Prezentovanie originálnych nápadov, výmena skúseností naprieč európskymi štátmi a medzi školami rôzneho pedagogického zamerania boli vďaka početnej účasti a kvalitnej organizácii mimoriadne užitočné.

Okrem plenárnych zasadnutí pracovalo päť pracovných skupín: 

1. Vštepovanie hodnôt v školách počas detstva
2. Rozvíjanie hodnôt v školách počas dospievania
3. Inovácia prípravy učiteľov v duchu európskej spolupráce
4. Minority/prehľadná mapa o liberalizácii výchovy a vzdelávania v Európe

5. Záverečné školské vysvedčenia a ich oficiálne uznávanie.

Viacerí účastníci poukazovali na to, že spoločenská nespokojnosť s úrovňou výchovy a vzdelávania úzko súvisí s krízou hodnôt. Rozhodujúce preto je poznať ich priority z pohľadu jednotlivých účastníkov vzdelávania a až potom sa pokúšať o hľadanie novej rovnováhy. Ďalšie významné konštatovanie upozornilo na rozdielny prístup vytvárania nového hodnotového systému. Kým v otvorenej spoločnosti sa tak deje za aktívnej spoluúčasti „zdola“, v uzavretej spoločnosti sa spravidla realizuje „zhora“, čo sa bezprostredne odráža na rozsahu rozhodovacieho priestoru, a tým aj na rozdielnej stratégii škôl. 

Malo by mať vzdelávanie víťazov a porazených?

Významný bol aj ďalší apel – hoci v demokratickej spoločnosti je prirodzené, že pri dodržiavaní legitímnosti „produkuje“ spoločnosť víťazov aj porazených, má alebo smie to platiť aj vo sfére výchovy a vzdelávania? Neplatí tu skôr, že v tejto oblasti sú všetci alebo víťazmi, alebo porazenými? Naliehavá je aj potreba vyjasnenia základnej otázky: Prichádzajú hodnoty do škôl s mladými ľuďmi, alebo ich mladí ľudia „dostávajú“ od učiteľov? Má byť teda príprava učiteľov orientovaná na tvorbu hodnôt, alebo na orientáciu v hodnotách?

Podrobnejšie informácie o výsledkoch kolokvia, získanej odbornej literatúre a ďalších aktivitách organizácie môžu záujemcovia získať od autora.

P.S. Na vysvetlenie prípadným čitateľom uvádzam, že uvedený text vznikol ako reflexia účasti na tomto podujatí. Ale pozor!  Spomínané kolokvium sa uskutočnilo v roku 1995 (teda pred štvrťstoročím) a text bol publikovaný v periodiku Slovenský učiteľ, prílohy mesačníka Technológia vzdelávania. Téma však nič nestratila na aktuálnosti Skôr naopak.

Aké je miesto hodnôt vo vzdelávaní?
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin