Opačný koniec tabuľky

Nielen deti s ADHD potrebujú fyzické cvičenie, aby ich mozog začal fungovať lepšie.

Už nejaký čas sa v tejto rubrike venujeme syntéze pedagogického výskumu, konkrétne top premenným, ktoré ovplyvňuj celkový akademický výkon žiakov. Aj napriek tomu, že postupne mapujeme vrchol rebríčka, teda tie premenné, ktoré nám s vysokou pravdepodobnosťou pomáhajú dosiahnuť jednotky, vôbec nie je zlé pozrieť sa na opačný koniec. Ktoré premenné najviac dokážu sabotovať výkon žiaka?

Iný mozog a jeho zmena

Už od 0.80 (Cohenovo d) máme veľkú pravdepodobnosť, že nejaká premenná určí výsledok. Fakty nám teda hovoria, že najnegatívnejší vplyv na výkon má ADHD s veľkosťou efektu 0.90. Na ADHD je problematické najmä to, že nesabotuje len výkonnosť samotného žiaka, ale dokáže výrazne ovplyvniť atmosféru v triede svojím problémovým správaním. Stojí nás kopu nervov a úsilia ustrážiť jeho prácu a zamedziť „šíreniu symptómov“ aj na iných žiakov, u ktorých je príčinou želaná pauza v práci.

ADHD sú dôsledky nesprávneho vývinu a dozrievania mozgu. U týchto detí je jasne pozorovateľný menší objem hmoty mozgovej kôry a mozočka, teda štruktúr, ktoré nás robia ľuďmi a sú nevyhnutné pri procese učenia. Tiež majú nižšiu produkciu dôležitých neurotransmiterov oproti spolužiakom. Ich mozog je teda objektívne oslabený na anatomickej aj neurochemickej úrovni. Najviac, z pohľadu neuropsychologického, to schytávajú tzv. exekutívne funkcie. Sú to schopnosti, ako kontrola impulzívneho správania (čo je až dominantná črta detí s ADHD), plánovanie, organizácia motorickej aktivity a myslenia či kognitívna flexibilita (schopnosť presúvať nastavenie z jedného typu úlohy na druhý). Čiže u týchto detí najviac zlyháva organizačný moment. Druhá významná oblasť je pracovná pamäť. Tieto dve zložky znemožňujú dieťaťu sústredene pracovať. Nie, nie je to ich lenivosť ani hlúposť. Ich mozog vyzerá a pracuje trochu odlišne od bežnej normy.

V tomto bode sa obávam straty pozornosti na strane pedagógov. Aha, tak teda takto to je. No, čo už ja s tým môžem urobiť, keď je chybný mozog?  Na počudovanie, ak je aj problém na anatomickej/neurochemickej úrovni, stále nám ostáva veľa „manipulačného“ priestoru. Mozog je totiž neuroplastický a schopný neuveriteľných zmien. Počas celého života je schopný veľmi efektívne reorganizovať sám seba podľa podnetov, ktoré dostáva. Ak sú podnety konštruktívne, reorganizuje sa konštruktívnym a efektívnejším spôsobom. (A naopak, ak sú podnety deštruktívne, veľmi rýchlo sa adaptuje, najčastejšie obranným, rozumej agresívno-depresívnym nastavením.)

Potrebujeme žiaka nakopnúť

Moja skúsenosť je, že najviac škola tlačí na vyriešenie problému medikamentózne. Vedzte, že tento postup v liečbe ADHD, je považovaný za dosť problematický. Veľa mojich klientov má asi najväčší konflikt so školou ohľadom vnucovania psychofarmák. Nezostávame však bezmocní. Už dávnejšie som písala o tom, že lepšia fyzická zdatnosť sa spája s lepšími poznávacími funkciami od malých detí až po seniorov. Súvislosti sú jednoznačne preukázané v stovkách štúdií. Na programe dňa nie je či, ale aký mechanizmus, koľko akého cvičenia a v akom veku. 

Experimentálne štúdie ukázali, že cvičenie ako intervencia zlepšenia mentálneho výkonu najlepšie funguje u žiakov prierezovo v celej populácii. Pre tento článok je podstatné, že u detí so ŠVVP je tento benefit disproporčne násobný – deti s problémami v učení a aj s inými zdravotnými ťažkosťami (napr. obezita) reagujú intenzívnejším zlepšením než bežná populácia. Obzvlášť u detí s ADHD sa zistili výrazné zlepšenia nielen v jednotlivých funkciách, ale aj na úrovni neuroanatomickej. Zvlášť bola skúmaná reakcia mozgu bezprostredne po cvičení a najmä pohybové aktivity v triede, ktoré sú úspešné v redukovaní nevhodného správania detí s ADHD, v zlepšení exekutívnych funkcií a akademického výkonu. Cvičenia zaradené po vyučovaní 3 x 50 minút majú tie isté benefity, plus zlepšenie pamäťových funkcií. Deti (nielen) s ADHD potrebujú fyzické cvičenie, aby ich mozog začal fungovať lepšie. Slovami výskumníka McMorrisa zistenia na tomto poli sú ohromujúce.

Opačný koniec tabuľky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top