Ako na prevenciu v škole

Ako na prevenciu v škole

Plán prevencie je dôležitou súčasťou školy

Každá škola by mala mať rozpracovaný plán preventívnych aktivít na školský rok. Ak vám naozaj záleží na predchádzaní sociálno-patologickým javom u žiakov a na vytváraní bezpečného prostredia, mali by ste rešpektovať niekoľko zásad pri tvorbe plánu prevencie. Úspech prevencie totiž veľmi závisí od toho, ako sa k nej pristupuje.

1. Definujte oblasti

Ak máme niečomu predchádzať, musíme vedieť čomu. Vypíšte si všetky dôležité oblasti, aby ste vedeli, ako ich rozplánovať. Inšpirovať sa môžete nielen v POP-ke, ale tiež problémami, ktoré ste so žiakmi riešili. Dajte im určitú váhu a podľa toho tvorte aktivity. Prevencia nakazenia HIV vírusom je dôležitá, ale šikanovanie deti ohrozuje v oveľa vyššej miere. Ak vám žiaci nechodia poza školu, môžete sa viac zamerať na prevenciu obezity. 

2. Nájdite správne spôsoby prevencie

Poznáme niekoľko spôsobov, ako pôsobiť preventívne. Nie každá metóda a forma je vhodná pre každú oblasť prevencie. Ak potrebujeme pôsobiť preventívne v jednoduchej veci alebo spraviť informačnú kampaň, môžeme využiť masovejšie aktivity. Ak chceme u detí vytvoriť nejaké pozitívne vzorce správania, musíme s nimi budovať postoje. Výchovný koncert ako prevencia fajčenia pre 400 detí môže byť zaujímavý zážitok, avšak jeho dopad na dieťa je krátkodobý a slabý. Ak je však takýto koncert realizovaný ako upútavka k rozhovorom na triednickej hodine, v komunite alebo v rámci preventívneho dňa, môže zohrať dôležitú úlohu.

3. Zahrňte aktivity do vyučovania

Veľa učiteľov si pod pojmom preventívne aktivity predstavuje samostatné aktivity oddelené od vyučovania. Prevencia sa dá však robiť aj prostredníctvom školského poriadku, webstránky, bežných tém vyučovacích hodín, nástenkami, počas rodičovského združenia, cez výlet, exkurziu, počas branného, aj počas prestávok. A samozrejme dennodenným príkladom učiteľov. 

4. Niečo robte vy, niečo nechajte
odborníkovi

Primárnu prevenciu pri tvorbe postojov a pri informačných kampaniach môže zvládnuť každý učiteľ či výchovný poradca. Nebojte sa so žiakmi hovoriť cez vlastné príbehy, poznatky, cez skúsenosti vašich známych. Čím autentickejší rozhovor s deťmi vediete, tým viac si zapamätajú. Ak prídete do fázy, že vnímate nejakú problematiku ako náročnú, kontaktujte odborníka. Ide najmä o situácie, kde sa téma opiera o zákon, medicínske vedomosti, psychologické aspekty,  špecifické kompetencie.

5. Mierte nielen na deti

Sú oblasti, kde je prevencia úspešnejšia oveľa viac, ak je smerovaná k dospelému ako k dieťaťu. Takou témou je napríklad prevencia násilia na deťoch (CAN syndróm). Je efektívnejšie preventívne podchytiť učiteľov, zamestnancov a rodičov v téme sexuálneho zneužívania a dosiahnuť ich zdravú všímavosť a citlivosť na problematiku, ako otvárať u detí túto tému a opätovne traumatizovať tých, ktorí niečím podobným prechádzajú. Dokonca pri tejto téme vzniká fenomén, kedy sa aj deťom, ktoré prešli prevenciou „nerozsvieti kontrolka“, pretože ich ohrozujú najbližší, ktorých sa neboja. 

6. Pomôžte si preventívnymi dňami

Skúste raz či dvakrát za rok zrealizovať deň preventívnych aktivít. Požiadajte odborníkov z okolia, aby prišli do vašej školy s témami, na ktoré sa deti môžu podľa záujmu prihlásiť. Skupinová dynamika dokáže pri takýchto aktivitách urobiť dobrú službu. Okrem toho, že uvidíte, o ktorých témach deti najviac rozmýšľajú, dáte im aj možnosť vypočuť si alternatívne názory k rodičovským a učiteľským radám. 

7. Viac diskutujte, menej poučujte

Časy, keď ste sa hrávali na dvore bez mobilu a v roztrhaných teplákoch, sú preč. Nostalgicky to žiakom dávať ako príklad nemá veľmi zmysel. Skúste s nimi pracovať v kontexte ich reality a načúvajte, ktoré sú ich témy a na čom im záleží. Aj keď ich hodnoty budú inde ako vaše, menej ich súďte a skôr im dávajte otázky, ktoré ich prinútia o veciach premýšľať.

8. Vyvarujte sa strašeniu

Závislosť na marihuane po prvom jointe, rýchla smrť pri fajčení, väznenie za krádež jablka z lavice a ďalšie mýty a legendy môžu spôsobiť to, že budete deťom na smiech. Problém je totiž v tom, že akonáhle zistia, že to, čo vravíte, tak nie je, tak budú spochybňovať aj veci, v ktorých máte pravdu. Viac ako na vyvolanie strachu sa zamerajte na vyvolanie túžby u detí byť zdravý, slobodný a neobmedzovaný. 

9. Používajte príklady s rozvahou

Príklady z reálneho života sú pre deti pútavé. Nerobte sudcov toho, ako kto dopadol a prečo, ale skúste deťom dávať otázky čo si o tom stave myslia. Bavte sa o dôsledkoch, o tom, kto problémom okrem hlavného aktéra trpí, čo znamená jeho problém pre budúcnosť, ako by sa cítili v spoločnosti človeka, ktorý sa správa rizikovo v akejkoľvek oblasti. 

10. Uvedomte si svoju silu

Hovorí sa, že ak naše aktivity pomôžu čo len jednému, malo to zmysel. Pravdou ale je, že máme možnosť pomôcť obrovskému množstvu, ak to budeme robiť dobre. Odborníci sa zhodujú, že je časť detí, ktorá sa prirodzene nespráva rizikovo a nebude sa aj bez našej intervencie. Potom je skupina, ktorej môžete dať akékoľvek argumenty, aj tak bude vyhľadávať riziko a experimentovať „na hrane“.

Ako na prevenciu v škole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top