Ako priniesť humor do tried

Tipy, ako využívať humor na hodinách tak, aby žiaci pracovali efektívne

Humor je bežnou súčasťou dňa každého z nás. Tak, ako sa s ním stretávajú pracujúci ľudia, stretávajú sa s ním aj žiaci v školskom prostredí. Humor a jeho využitie vo vyučovaní má pozitívny vplyv na vyučovací proces. Pri prezentovaní rovnakej látky tým istým študentom si študenti zapamätali o 10 až 12 % učiva viac, ak bola prezentácia podaná s humorom. Humor môže byť aj zdrojom úsmevných situácií, ktoré dokážu zlepšovať vzťahy medzi spolužiakmi alebo jednotlivo medzi učiteľom a žiakom. 

V rámci môjho študentského pôsobenia som sa rozhodol zrealizovať výskum, ktorý sa týkal práve humoru v školách. Tento výskum sa venoval chápaniu žiackeho humoru učiteľmi a oslovené boli všetky učiteľské kolektívy slovenských špeciálnych škôl. 

Psychológovia mnohokrát konštatujú, že deti sa v škole veľmi málo smejú, vytráca sa z ich dňa pohoda, uvoľnenosť, zábava. Najčastejším dôvodom humoru u detí sú v súčasnosti najmä chyby či neúspechy spolužiakov. 

Efektivita vyučovania pri učiteľovi, ktorý používa humor ako občasný prvok svojho vyučovania, je vyššia. Ak učiteľ pri vyučovaní používa svoj zmysel pre humor, dokáže u žiakov navodiť pocit relaxácie, ktorý odstraňuje únavu a uvoľňuje stavy napätia. Takýto učiteľ dokáže lepšie zaujať žiakov, oni sú potom pozornejší, a tým sa zvyšuje množstvo zapamätaných informácií. Prinášam vám preto niekoľko tipov, ako zakomponovať humor do vyučovania.

1. Zlepšujte atmosféru v triede

Hodina, počas ktorej majú žiaci možnosť smiať sa, má plynulejší priebeh. Žiaci sa pri takomto učiteľovi cítia uvoľnenejšie a neboja sa položiť mu rôzne otázky. V triede za pomoci humoru vládne priateľská atmosféra, čo napomáha kolektívnym vzťahom. 

2. Buďte prirodzení

Učiteľ by mal byť sám sebou a nemal by sa snažiť napodobňovať niekoho iného, nemal by sa tlačiť do polôh, v ktorých sa sám necíti komfortne. 

3. Nebuďte ironickí

Učiteľ by sa mal strániť humoru, ktorý je voči žiakom útočný, potrebné je byť voči nim citlivý.

4. Buďte spontánni

Najlepšie je využívať situačnú komiku, byť spontánny a umožniť žiakom, aby sa tiež mohli zapojiť do humornej situácie.

5. Používajte humor cielene

Humor je potrebné používať najmä tam, kde chceme zvýrazniť nejakú informáciu, ktorú chceme, aby si žiaci najlepšie zapamätali. Učivo spojené s humorom vytvára na jednotlivcovi nezmazateľnú pamäťovú stopu, ktorá je zaručene trvácnejšia než monotónne rozprávanie.

6. Skúšajte humorne

Prínosné je zaradiť prvky humoru aj do didaktických testov či ústneho skúšania. Žiaci sa budú cítiť uvoľnene a opadne z nich stres.

7. Držte sa hesla všetko s mierou

Humor je len prvkom, pomocou ktorého sa snažíme žiakom lepšie sprístupniť učivo. Humor nie je primárnym prvkom vyučovacieho procesu.

8. Pozerajte sa na nepríjemné veci s vtipom

Funkcia humoru je veľmi dôležitá aj z hľadiska udržania skupinovej dynamiky, keďže humor dokáže byť nielen prostriedok k zasmiatiu, ale aj prostriedkom k tomu, aby človek preukázal, ako sa dokáže v spoločnosti uplatniť. Človek ako producent humorných situácií je v skupine chápaný ako dominantnejší člen, ktorý sa jednoduchšie vyrovná so stresom a dokáže nájsť vtipné chvíle aj v negatívnych situáciách. Tým je jeho život vnímaný ako subjektívne kvalitnejší.

Podľa môjho výskumu sa najviac humorných situácií vyskytlo v predmete matematika. Matematike sekundovali slovenský jazyk a vlastiveda. Fakt, že sa humorné situácie vyskytovali najčastejšie v predmete matematika pripisujem tomu, že žiaci často nedokážu pochopiť matematické úlohy a nevedia odpovedať na otázky. Z toho potom vyplynú humorné situácie. Pre zaujímavosť uvádzam, že v humorných odpovediach prevažovali odpovede chlapcov na hodinách, ktoré viedla učiteľka – žena. 

Ako priniesť humor do tried

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top