Ako sa triedny učiteľ stane lídrom triedy

Skutočné líderstvo je oveľa viac, ako mať autoritu. Skutočné líderstvo znamená byť osobou, ktorú žiaci radi a s dôverou nasledujú.

1. Podrobne naplánujte misiu triedy

Každý tím by mal mať svoju víziu toho, čo chce dosiahnuť a kam sa chce dostať. Tento princíp sa dá uplatniť i v rámci triedy. Rozvíjať tímovosť má svoj zmysel. Vytvorte si spoločné triedne motto, symboly či slogany, ktoré vás budú ako triedu charakterizovať. Žiakom to dodá perspektívu a rozvinie spolupatričnosť v triede. 

2. Vytvárajte skupinovú identitu

Hodnoty alebo pravidlá sú súčasťou každého tímu či komunity. Vytvorte si v triede spoločné hodnoty, ktoré vás budú charakterizovať a každý žiak sa s nimi vie identifikovať. Následne je dôležité pravidelne sa vracať k týmto hodnotám a reflektovať, či sa ich držíte a ako vás formujú. 

3. Používajte štedré dávky slov „my“ a „naše“

K budovaniu tímov patrí i potreba vzbudiť v členoch pocit, že to, čo robia, robia spolu ako skupina. V triede je zároveň potrebné často chváliť celkové úsilie bez vyzdvihovania jednotlivcov. 

4. Komunikujte so všetkými

Nie je dobré nechávať si veci len pre seba. Naopak je dôležité deliť sa o informácie so všetkými, ktorých sa týkajú. Komunikácia so svojimi žiakmi je v triede jej dôležitou súčasťou. 

5. Kráčajte popri svojich žiakoch

Každý túži po tom, aby bol prijímaný. V triede je preto dôležité zaujímať sa o svojich žiakov, hľadieť na nich s optimizmom a byť dobrým poslucháčom. Žiakom je jedno, koľko toho vidíme, až kým neuvidia, ako nám na nich záleží. Každý mladý človek má svoje sny a túžby. Snažme sa ich spoznať.

6. Definujte rolu každého žiaka

Každý žiak v triede má svoje silné a slabé stránky. Každý je niečím výnimočný a špecifický. Nájdite jeho silné stránky a naučte sa pracovať s každým žiakom podľa toho, čo na neho platí. Poznanie silných stránok jednotlivých žiakov nám môže pomôcť identifikovať ich špecifiká v prínose pre celú triedu.

7. Buďte vzorom, ktorý môžu žiaci nasledovať

Všetko, čo robíme, či hovoríme, žiaci vnímajú. Pre ľudí je typické, že robia to, čo vidia. Ak si chce triedny učiteľ získať svojich žiakov, ak chce, aby ho rešpektovali a nasledovali, mal by sa pre nich stať pozitívnym vzorom.

8. Nezabúdajte na triednické hodiny ako na príležitosť

Mnohé z týchto rád sa dajú vhodne rozvíjať na spoločných triednických hodinách, ktoré ponúkajú široké možnosti pracovania s triedou, budovania vhodnej klímy, upevňovania vzťahov či rozvoja individuálnych osobností žiakov. Triednické hodiny by preto nemali byť zamerané iba na riešenie absencie či formálnych záležitostí, ktoré sú, samozrejme, nevyhnutné. Tieto hodiny umožňujú posunúť žiakov i samotného triedneho učiteľa oveľa ďalej. Existuje veľa ďalších možností, ako pracovať s triedou z pozície triedneho učiteľa – mentoring, komunitné kruhy, teambuildingové aktivity a pod. Všetky tieto činnosti môžu triednemu učiteľovi pomôcť v sebe objaviť a rozvinúť správneho lídra, ktorý môže v mnohom inšpirovať svojich žiakov. Svojím prístupom zároveň vo svojich žiakoch pestuje ďalších lídrov.

Ako sa triedny učiteľ stane lídrom triedy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top