Ako vytvoriť v triede vhodnú klímu pre žiakov?

Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci denne dostávajú do kontaktu s budovaním vzťahov so svojimi učiteľmi, ktorí pre nich predstavujú často iba formálnu autoritu. Ako môžeme v tomto kontexte nastaviť klímu v našich triedach tak, aby každý žiak dosiahol svoj potenciál?

Budujte v triede dôveru

Každý má zrejme skúsenosť, že nedostatok dôvery sa v nejakej miere negatívne prejavuje vo vzájomnom vzťahu. Dôvera je totiž akýmsi „lepidlom“, ktoré spája ľudí. A platí to aj v profesionálnej rovine, o to viac v prostredí našich škôl. Nedávno som sa zúčastnil vzdelávacieho kurzu o dištančnom leadershipe. Jedna z jeho nosných myšlienok bola zameraná na dôležitosť budovania dôvery pri práci a komunikácii na diaľku. Ak chceme dosiahnuť, aby žiaci rešpektovali svojich učiteľov, najprv im musia dôverovať, následne začnú nasledovať ich vedenie aj do sveta vzdelávania. Žiaci totiž nebudú nasledovať učiteľa, ktorému nedôverujú. Z pozície učiteľa je preto dôležité aktívne pestovať a rozvíjať dôveru vo svojom okolí. Ak sa učiteľovi podarí so žiakmi vybudovať solídny vzťah založený na dôvere, žiaci ho budú rešpektovať, pracovať na sebe a vydávať zo seba to najlepšie.

Ponúknite žiakom svoj čas 

Ak chceme v triedach budovať vhodnú klímu a vytvárať prostredie rastu, čas strávený so žiakmi je jedným z predpokladov, ako to dosiahnuť. I keď žijeme v rýchlej dobe a venovať niekomu svoj čas je náročné, je to veľmi dôležité. Ak máme totiž rozvíjať ľudí okolo seba, čas strávený s nimi je investíciou a prínosom. Už tretí rok na našej škole ponúkame žiakom program DofE (Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu). Okrem toho, že žiaci na sebe pracujú a rozvíjajú svoje osobnosti vo viacerých oblastiach, tento program ponúka učiteľom skvelé možnosti, ako tráviť čas so svojimi žiakmi. Každý mesiac sa totiž učiteľ so žiakom stretáva na individuálnom mentoringu, na ktorom spoločne vyhodnocujú jeho napredovanie. Medzi žiakom a učiteľom dochádza k jedinečnému spojeniu. Vždy keď tieto rozhovory so žiakmi ukončujem, mám v sebe naplnenie, že tento čas bol zmysluplným.

Berte žiakov takých, akými sa môžu stať

Mnohí ľudia si od malička budujú vzťah k prírode a horám. V tomto školskom roku sme s  maturantmi pozerali prednášku Zoltána Demjána, prvého Slováka, ktorý stál v roku 1984 na najvyššej hore sveta. Po úspešnej horolezeckej „kariére“ sa stal manažérom a posledné roky sa venuje koučovaniu a sprevádzaniu ľudí. Jednou z myšlienok, ktorá ma zaujala, bola práve o tom, ako potrebné je v ľuďoch hľadať silné stránky. Tento princíp by mal určite platiť aj v našich školách. Rola učiteľa môže byť totiž jednou z kľúčových, keďže učiteľ môže hľadať, objaviť a rozvíjať silné stránky a potenciál svojich žiakov. Takáto úloha objaviteľa dodáva žiakom ešte väčšiu hodnotu, ktorá ovplyvňuje ich napredovanie i v prostredí škôl.

Pristihnite žiakov, ako robia niečo dobre

Nedávno sa mi dostala do rúk kniha Jana Mühlfeita, bývalého európskeho prezidenta jednej z významných softvérových spoločností. V niektorej z kapitol sa venuje skutočnosti, že v školách sa často upriamujeme len na chyby a nedostatky žiakov a nevenujeme patričnú pozornosť tomu, čo žiaci robia dobre. Ak chceme v triede budovať tvorivú atmosféru a pozitívny prístup žiakov k vyučovaciemu procesu a samotnému učiteľovi, potrebujeme ich povzbudzovať tým, že ich „pristihneme“, ako robia niečo správne. Ak ich prekvapíme, ako robia veci dobre, dodá im to silu a pomôže im to v tom, aby chceli robiť veci lepšie. A môžeme začať maličkosťami. Je preto dôležité nepovažovať dobrú prácu za samozrejmosť, ale ďakovať za ňu a pozitívne hodnotiť žiakov, ak vidíme i minimálne zlepšenie. Ak oceňujeme ostatných, povzbudzujeme ich a pomáhame im dosiahnuť ich potenciál, oni nás budú nasledovať. 

Ako vytvoriť v triede vhodnú klímu pre žiakov?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top