Učenie na diaľku III.

Tipy na aktivity na hodiny slovenčiny a literatúry či cudzích jazykov

V poslednej časti článkov o domácich aktivitách sa zameriam na dve aktivity použiteľné na hodinách literatúry alebo cudzích jazykov.

Jazykové okienko 

Túto aktivitu používam na začiatku vyučovania už niekoľko rokov. Nie je povinná, žiaci si môžu vybrať, či ju chcú alebo nie. Často ale patrí k najobľúbenejším doplnkovým činnostiam, v ktorej vidia aj dlhodobý zmysel a prínos. 

Jej cieľom je pravidelne a čo najefektívnejšie vytvoriť priestor na rozvoj vedomostí z pravopisu, spisovnej komunikácie a nepriamo aj zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov.  

Proces je nastavený automaticky, aby bol logisticky čo najjednoduchší vzhľadom na časovú dlhodobosť – žiaci sa striedajú podľa abecedy. Na začiatku vyučovania si vždy dvaja pripravia a prezentujú päť jazykových „rébusov“ vo forme dvojíc: napr. téglik či kelímok, príloha v maili či v maile, ideme pešo alebo peši? Aby bola aktivita príťažlivejšia a stimulovala pozornosť, a tým aj učenie, spolužiaci si môžu pred označením správnej odpovede tipnúť riešenie. Aktívne pri tom myslia, a tým si aj lepšie fixujú informácie. Niekedy zisťujú, že sú správne obe možnosti, inokedy sa ťažko zmierujú s tým, že variant, ktorý používajú roky, je nespisovný a správna možnosť sa len ťažko akceptuje. Poskytuje to priestor pre diskusiu o jazyku a zistenie, že nie všetko, čo v živote robíme ako rutinu, je správne, hoci sme o tom presvedčení. Aby sa zvýšila reálna šanca, že si žiaci naozaj niečo zapamätajú do svojej budúcej jazykovej praxe, po nejakom čase píšeme na známku s nižšou váhou krátku „päťminútovku“ s desiatimi dvojicami, v ktorých sa označuje správna možnosť. „V hre“ sú vždy všetky riešené „jazykové rébusy“, čím sa učivo postupne viacnásobne zopakuje.  

V domácom prostredí som aktivitu len mierne upravil – neprezentuje sa pred ostatnými, hoci aj to je možné, ak učiteľ učí online (stačilo by, aby žiak vybral pre ostatných len jeden, pre neho najzaujímavejší „rébus“). A počet dvojíc je v zadaní dvojnásobný. V prípade záujmu je možné, aby si žiaci pripravili pre ostatných krátky kvíz (napr. cez Kahoot). My sme zatiaľ túto možnosť nevyužili. 

V zadaní aktivity je dôležité žiakov upozorniť, aby čerpali z overených zdrojov, čo je v súčasnej dobe dôležitá zručnosť súvisiaca s kritickým myslením a podpora jej „automatizácie“ pri vyhľadávaní informácií je tiež vítaným bonusom. V súvislosti so slovenčinou študentom odporúčam dva najznámejšie zdroje. Prvým je jazyková poradňa Jazykového ústavu SAV v spolupráci s denníkom SME. Ďalším, notoricky známym, je archív dlhoročnej rannej rozhlasovej relácie Slovenčina na slovíčko s celebritou a známou tvárou slovenskej jazykovej kultúry, Sibylou Mislovičovou. Žiakom je jej meno niekedy známejšie než Jozef Iľko, ikona meteorologických predpovedí posledných dekád. Bonusom je, že si žiaci nemusia privstať a s napätím počúvať rádio, ale všetky nahrávky sú vo formáte mp3 na webe a dajú sa prehrať alebo aj stiahnuť. Takže, je to vhodná aktivita v časoch nosenia rúšky. (Či rúška?) 

Prínos pre žiaka: 

– rozvoj individuálnej slovnej zásoby, spisovnej komunikácie

– zvyšovanie vlastnej jazykovej kultúry 

Prínos pre učiteľa: 

– upevňovanie a rozširovanie spisovného vyjadrovania 

– databáza „jazykových rébusov“ 

Čítanie na doma 

Mnohí žiaci avizujú, že v súčasnosti majú vzhľadom na pozastavené školské a mimoškolské aktivity oveľa viac času. Mnohí to aktívne využívajú na sebarozvoj a viac cvičia, chodia do prírody alebo znovu-objavujú nové či zanedbané aktivity – varenie, maľovanie, programovanie či čítanie. 

Keďže rozvoju a podpore čítania u žiakov sa venujem dlhodobejšie, zaradil som ho ako prioritu aj do zadaní na literatúru. Aby čítanie, naviac nariadené učiteľom, nevnímali žiaci ako zbytočný tlak. Miesto direktívneho nariadenia jedného spoločného textu som sa rozhodol transformovať aktivitu do možnosti vybrať si knihu individuálne a prezentovať ju ostatným formou tipu na kvalitné čítanie. 

Žiaci si môžu vybrať autora a žáner, ktoré obľubujú. Nemusí to byť len beletria, ale aj odborná literatúra, keďže viacerí sa už na strednej škole viac sústreďujú na svoje budúce štúdium – objavila sa psychológia, matematika, motivačná literatúra a pod. 

Výstup zadania okrem základných identifikačných údajov obsahuje názov knihy, autora, počet strán, zdroj na internete, ak je kniha dostupná (kníhkupectvo, databáza kníh a pod.). Takisto je uvedené učivo, téma, s ktorou súvisí obsah, definované sú kľúčové slová a obsah zhrnutý stručne do 5 – 6 viet. Dôležitou súčasťou je vlastný názor žiaka, prečo knihu odporúča. Pokiaľ je dobre zvládnutý, zvyšuje sa šanca, že po knihe siahne aj niekto ďalší. Sám som si rozšíril zoznam kníh, ktoré by som rád v priebehu roka prečítal. 

Prínos pre žiaka: 

– priestor pre vlastný sebarozvoj 

– možnosť objaviť niečo nové, zaujímavé

– aktívne čítanie a kritické myslenie: výber kľúčových pojmov 

– komunikačné zručnosti: stručné a pritom výstižné definovanie vlastného názoru 

Prínos pre učiteľa: 

– nenásilný spôsob podpory čítania u žiakov 

– lepšie spoznanie žiakov a ich záujmov 

– nové tipy na kvalitné čítanie

Gymnázium, Považská Bystrica

Prejdite na článok Učíme na diaľku I.

Učenie na diaľku III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top