CLIL metóda na prírodovede a vlastivede

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 3. ročníka učia obsah učiva nejazykových predmetov s využitím CLIL metódy. Pribudli im predmety prírodoveda a vlastiveda, v rámci ktorých sa v jednotlivých tematických celkoch nenásilnou formou stretávajú so zvukovou a písomnou podobou anglických slov, slovných spojení a viet, ktoré si osvojujú a dokážu použiť ako súčasť obsahu učiva. 

O kolobehu vody

Na hodinách prírodovedy o kolobehu vody v prírode sme slovnú zásobu obohatili o slová: lake, river, ocean, sea, cloud, rain, snow, evaporation, condensation, precipitation..., ale aj slovné spojenia či vety: water from the sea, lakes and rivers, clouds in the sky, water vapour. Water from the sea turns to vapour. Water falls from clouds in the sky. 

Žiaci vytvorili projekty s názvom Water Cycle s doplňujúcim textom v anglickom jazyku, ktorý prečítali, niektorí hovorili anglicky celé vety. Z internetového zdroja si vypočuli prezentáciu o kolobehu vody, tému doplnili pesničkou. 

Žiaci prostredníctvom tematickej mapy vytvárali nové slová ku kľúčovému slovu voda – river, lake, milk, ice, snow, cloud, bottle of water, summer. Pokus zameraný na overenie plávajúceho či neplávajúceho predmetu komentovali slovami – cork, paper, wooden stick,  spoon,  button, feather, leaf, stone, cotton ball a anglickými spojeniami: Coins fall into water. Cork and wood float in water. Projekt Which pictures show something that sink or float? obsahoval obrázky a slová zaradené v dvoch skupinách podľa zisteného faktu.  

Doprava a cestovanie

Na hodinách vlastivedy obsah učiva doplnili slovnými spojeniami v rámci tém: Doprava v obci, Bezpečnosť na cestách, Orientácia podľa svetových strán.

Žiaci tvorili tematickú mapu Transport for pupils a Road safety s dôrazom na správnu výslovnosť (bicycle, car, aeroplane, boat). V dvojiciach si vzájomne kládli otázky a odpovede: How do you go to school? I go to school by car ( by bus). I walk. Do you like to travel by bus? Why not? How often do you travel by bus? Používali aj príkazy, ako Don´t run on roads! Stop! Get ready! Go!

Zážitkovým spôsobom sa naučili určovať svetové strany podľa tieňa vo voľnom priestranstve. Osvojili si niektoré slovné spojenia a vety: Stand outside in the morning and look up at the sky. V pracovných listoch písomne doplnili chýbajúce názvy svetových strán, vrátane vedľajších svetových strán a ich skratiek. Dokázali určiť správnu svetovú stranu vzhľadom k danému objektu v načrtnutom nákrese krajiny. The playground is west of the swimming pool. 

CLIL metódou sa mi darí u žiakov prirodzene prepojiť anglický jazyk s obsahom učiva. Žiaci necítia bariéru zmeny jazykovej komunikácie na hodinách, naopak, sú aktívnejší.

CLIL metóda na prírodovede a vlastivede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top