Cesta do novoveku bez učebnice a poznámok

dejepis, novovek

Témou hodiny dejepisu bol úvod do novoveku.

Zvukové ukážky a asociačné karty na dejepise

Keďže som chcela žiakov najprv motivovať a vtiahnuť do témy, využila som zvukové ukážky, ktoré som si vyhľadala na youtube. Išlo o zvuk lode na mori, zvuky boja medzi Indiánmi a belochmi a renesančnú hudbu. Žiaci si zatvorili oči a vypočuli si dané ukážky. Potom som im rozdala karty Dixit, ktoré sa dajú krásne využívať na akomkoľvek predmete. Ide o  maľované karty, ktoré sú súčasťou hry na asociácie. Každá karta v nás niečo evokuje, a tak je nápomocná, najmä ak ide o žiakov, ktorým sa ťažšie formulujú odpovede a myšlienky. Pomocou karty, ktorú si vyberú môžu opísať situáciu či pocit. Aj v tomto príde si žiaci mali vybrať jednu až tri karty, ktorými opísali situácie, ktoré počuli vo zvukových ukážkach. Pomocou kariet Dixit žiaci prišli na to, že hovoríme o období objavných plavieb, renesancie či conquistadoroch v Amerike.

Časová os a skupinová práca

Po hudobno-výtvarnom úvode som na tabuľu nakreslila časovú os a zaznačila na ňu šesť rokov – 1443, 1453, 1492, 1517, 1526. Žiakov som rozdelila do šiestich skupín a každej skupine som pridelila jeden rok z časovej osi. Úlohou každej skupiny bolo vyhľadať na internete informácie, čo sa v danom roku udialo. Žiakom som dala 10 minút, potom každá skupina prezentovala svoj rok. Postupne sme si stručne povedali o objavení kníhtlače Jánom Guttenbergom, dobytí Konštantínopolu Turkami, objavení Ameriky Krištofom Kolumbom, reformácii Martina Luthera a bitke pri Moháči. Žiakom som vysvetlila, že všetky tieto roky sú historikmi z rôznych dôvodov považované za začiatok novoveku.

Slepá mapa a objavné plavby

Ďalšou aktivitou bolo sledovanie cesty Krištofa Kolomba do Ameriky, Vascu de Gama do Indie či Bartolomea Diaza k Mysu dobrej nádeje. Úlohou žiakov bolo za­kres­liť ich plavby do slepej mapy. Tak sme využili aj vedomosti z geografie. Poslednou aktivitou bolo priradiť osobnosť novoveku k definícii, ktorá ju vystihuje. Pre žiakov som vytvorila tabuľku s pomiešanými možnosťami. Pracovať mohli individuálne či vo dvojiciach. Žiaci odchádzali z hodiny spokojní aj preto, že vďaka pracovnému listu nebolo treba písať žiadne poznámky a neotvorili sme ani učebnicu.

Cesta do novoveku bez učebnice a poznámok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top