Chceme vytvárať veľké spojené školy

Chceme vytvárať veľké spojené školy

Bratislavský samosprávny kraj plánuje spojenie niektorých stredných škôl so základnými. Vidí v tom príležitosť na prepojenie vzdelávania, špecializáciu škôl, poskytnutie benefitov učiteľom ale aj možné vyplnenie priestoru po 8-ročných gymnáziách.

Bratislavský samosprávny kraj zavádza pod vedením Juraja Drobu v školstve množstvo zmien. Jedným z najnovších plánov župy v oblasti školstva je vytvoriť veľké spojené školy, ktoré zastrešujú základnú a strednú školu. Čo si od týchto škôl kraj sľubuje?

Špecializácia

Kraj má za cieľ na každej spojenej škole podporiť špecializáciu štúdia a zamerať jednu triedu v ročníku na istú oblasť – napríklad jazyky, šport či IT. Zmyslom je podporiť profiláciu školy a rozvíjať talent či záľuby žiakov už od základnej školy. 

„Aktuálne plánujeme vznik spojenej školy, ktorá bude zameraná na cudzie jazyky. Okrem toho bude na nej podporené aj inkluzívne vzdelávanie pre žiakov s normointelektom,“ hovorí Branislav Gröhling, ktorý je poradcom pre školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. Stredná škola má už preto od septembra školského psychológa na plný úväzok a kraj plánuje zafinancovať aj pedagogických asistentov na škole, ktorí budú k dispozícii na základnej aj strednej škole.

Benefity pre učiteľov

Výhodou tohto projektu je podľa Juraja Drobu je, že základné školy dostanú benefity, ktoré teraz poskytuje Bratislavský samosprávny kraj učiteľom župných stredných škôl. Hovorí, že župa ako veľký zriaďovateľ dokáže poskytnúť prostriedky na motiváciu učiteľov.

„Našim učiteľom preplácame mimovyučovaciu činnosť, čo sú hlavne krúžky, súťaže či semináre po škole, preplácame im kurzy cudzieho jazyka či doplnkové pedagogické štúdium. Novým učiteľom navyšujeme plat o 100 eur a starším učiteľom zvyšujeme odchodné. Učitelia základných škôl získajú vďaka spojeným školám nové finančné benefity, ktoré majú dnes len učitelia župných stredných škôl,“ vysvetľuje Branislav Gröhling. 

Alternatíva k 8-ročným gymnáziám

Dlhodobo sa na Slovensku vyvíja tlak na elimináciu osemročných gymnázií a znižovanie počtu žiakov, ktorí na nich študujú. Obzvlášť v Bratislavskom kraji je to vysoké percento. Spojenú školu preto považuje župa aj za istý spôsob, ako možno ponúknuť rodičom a žiakom alternatívu za osemročné gymnázium. Jej výhodou bude možnosť kontinuálne prejsť zo základnej školy na strednú a za veľkú výhodu považuje vedenie župy aj možnosť špecializácie štúdia už od základnej školy. 

Spolupráca a výmena učiteľov

Branislav Gröhling hovorí, že spojená škola pomôže základnej a strednej škole nadviazať lepšiu spoluprácu či možnosť využitia kvalifikovaného personálu na základnej aj strednej škole. Veľkou výhodou je podľa neho aj to, že učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole môžu učiť na druhom stupni, kde dnes niekedy chýbajú kvalifikovaní pedagógovia.

„Tak ako pri všetkých opatreniach v Bratislavskom samosprávnom kraji, aj pri spojených školách je našou prioritou lepšia kvalita vzdelávania a lepšie podmienky pre učiteľov aj žiakov,“ hovorí Droba.

Chceme vytvárať veľké spojené školy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top