CLIL metóda u druhákov

CLIL metóda u druhákov

Zaradením CLIL metódy v 2. ročníku ZŠ na nejazykových predmetoch prejavili naši žiaci prirodzený záujem o čítanie, hovorenie a písanie v anglickom jazyku. Cieleným výberom slovnej zásoby a slovných spojení sa žiaci stretli s prirodzenými situáciami, prostredníctvom ktorých si cudzí jazyk osvojovali.

Na hodinách matematiky hrami, hraním rolí alebo tvorivou vizualizáciou si osvojovali a vytvárali slovné spojenia týkajúce sa nakupovania, predaja, situácií z oblasti športu či rodiny Keďže používali pracovný zošit Macmillan Mathematics, zadania úloh čítali v angličtine. Tieto a podobné úlohy zadávali spolužiakom v rámci rozcvičiek na začiatku vyučovacej hodiny alebo počas inej časti hodiny. Projekty v anglickom jazyku vytvárali na hodinách prvouky ku korešpondujúcim témam. Slovnú zásobu si osvojovali prostredníctvom čítania zadaní úloh, a písania – dopĺňania slov v texte v pracovnom zošite Science, ktorý používame už druhý rok.

Na hodinách prvouky, matematiky a výtvarnej výchovy som používala metódu problémových otázok typu: Čím sa líši medveď a kameň? (chorý a zdravý človek, starý a mladý strom) Niektorí jazykovo zdatnejší žiaci dokázali porovnať a opísať osoby či veci jednoduchými vetami a zadať inštrukcie k postupu práce, napríklad skladanie papiera
– origami.

Teší ma, že žiaci pracujú na hodinách so záujmom a radosťou, čo svedčí o uvoľnenej a tvorivej klíme v rámci osvojovania anglického jazyka. Dôkazom zlepšenia komunikácie žiakov v anglickom jazyku bola dramatizácia príbehu The Gingerbread Man v rámci vystúpenia žiakov ku Dňu matiek. Spomínali naň ešte aj počas ďalšieho vyučovacieho dňa.

ZŠ Nevädzová 2, Bratislava

CLIL metóda u druhákov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top