Čo vieme o domácich úlohách?

Menej domácich úloh v školách

Rodičia aj deti považujú domáce úlohy za najväčší zdroj stresu v súvislosti so školou. Mnohými rodičmi nie sú velebené, no aj napriek tomu ich považujú za potrebné a množstvo i náročnosť im pripadajú primerané. Samozrejme, existujú rodičia, ktorí ich priam neznášajú. Tvrdia, že ich je príliš veľa, sú príliš ťažké a zbytočné. Aby to nebolo jednoduché, jestvuje aj skupina, ktorá chce pre svoje deti viac úloh. Koľko a akých úloh je zmysluplné zadávať?

Mladý mozog sa rýchlo vypne

Za desaťročia výskumu sa v téme domácich úloh nahromadili rozporuplné výsledky z niekoľko stoviek realizovaných štúdií. Bolo by zavádzajúce prezentovať pár výskumov. Zamerajme sa preto radšej na súhrnné analýzy. Väčšina výskumov uvádza, že domáce úlohy majú pozitívny vplyv na akademický výkon dieťaťa. Sú však aj také, a nie je ich málo, ktoré hovoria o nulovom alebo negatívnom vplyve. Údaje začnú byť zrozumiteľnejšie, keď ich roztriedime podľa veku.

Ukazuje sa, že pre ročníky tzv. ele­mentary school, čo sú triedy od pred­školákov v MŠ až po piaty (šiesty ročník), domáce úlohy majú na úroveň vedomostí a zručností malý alebo žiadny vplyv. Výskumníci to vysvetľujú tým, že mladšie dieťa nevie pracovať pri plnom výkone viac hodín, nevyužíva vhodné stratégie na učenie, a teda benefit je malý alebo žiadny. Tu treba spozornieť a brať fakty tak ako sú. Určite sme v tomto momente nabúrali predstavy mnohých učiteľov I. stupňa, ktorí budú domácu prípravu obhajovať až za hrob. A naopak bude potrebné upozorniť bojovníkov proti úlohám, najmä z radov rodičov, aby neoprávnene nezovšeobecňovali závery týchto štúdií na celú školskú populáciu a domáce úlohy ako také.

Domáce úlohy pre starších žiakov

Pozitívny efekt domácich úloh sa ukazuje u starších žiakov 7. až 9. ročníkov. Domáce úlohy majú významný vplyv na ich akademický výkon. Žiaci venujúci čas domácej príprave sú v štandardizovaných testoch lepší o viac ako 30 % než žiaci bez domácej prípravy. Pri stredoškolských študentoch tento rozdiel výrazne narastá až na 69 %. Zjednodušene povedané, čím starší žiak, tým väčší benefit pre jeho štúdium má domáca príprava.

Dávať či nedávať domáce úlohy?

Fakty evidentne hovoria, že v nižších ročníkoch úlohy na akademický výkon nebudú mať vplyv. To však neznamená, že nemajú byť žiadne. Výskumníci odporúčajú učiteľom, aby mysleli na účel domácej úlohy. Účelom domácich úloh môže byť budovanie zručností, ako je napr. samostatné učenie a návyk venovať sa štúdiu aj poobede.

Ja osobne by som mala chuť overiť si aj tieto predpoklady. Moja hypotéza by bola: Líši sa kvalita domácej prípravy u žiakov vyšších ročníkov vzhľadom k tomu, či boli alebo neboli vystavení povinnosti domácich úloh v nižších ročníkoch? Prvoplánové uvažovanie mi našepkáva, že kvalita domácej prípravy by mala byť vyššia u tých žiakov, ktorí sú na ňu zvyknutí, než u tých, ktorí s ňou nemajú žiadne skúsenosti. Subjektívne uvažovanie je jedna vec a fakty nám môžu ukázať úplne inú skutočnosť. V každom prípade u žiakov vyšších ročníkov je cieľom domácej prípravy prehlbovanie vedomostí a tomu musia úlohy aj obsahovo zodpovedať. U žiakov nižších ročníkov (1. až 4.) nemá príprava presiahnuť 10 až 20 minút.

V 5. až 6. ročníkoch približne 30 až 50 minút. U žiakov vyšších ročníkov nemá dĺžka prípravy presiahnuť 60 až 90 minút denne. U stredoškolákov to má byť maximálne 120 minút. Učiteľským ľudovým naratívom sa stalo, že na každý ročník by malo pripadnúť 10 minút prípravy. Toto pravidlo však nebolo zatiaľ predmetom výskumu. Je dobré zdôrazniť, že vyššia časová dotácia domácej prípravy sa nespája s lepšími výsledkami. Štúdie ukazujú, že predĺženie času nemá pozitívny vplyv na kvalitu výkonu v škole. Naopak, môže pôsobiť kontraproduktívne a zhoršovať výkon žiaka oproti žiakom bez domácej prípravy. 

Aj dobrého veľa škodí

Na záver by som zhrnula najpodstatnejšie: u mladších žiakov je cieľom úloh budovanie návykov a samostatnej práce, u starších žiakov dávame úlohy s cieľom prehlbovania vedomostí a pre všetkých platí, že aj dobrého veľa škodí.

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti.

Čo vieme o domácich úlohách?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top