Ekológia vo fľašiach

ekológia vo fľaši

Pripravovali sme projektové vyučovanie. Vďaka kolegyni som na Pintereste objavila projekt Fľašková ekológia. Bola to ideálna aktivita, lebo je na ňu dostatočný čas a žiaci sú v relatívnej pracovnej pohode. Návody na realizáciu som si vyhľadala v Biológii 8 (Praktické cvičenia pre gymnázia str. 111 – 114).

Tri projekty 

Žiakov som rozdelila do skupín, určila ich šéfov, ktorí riadili celú prípravu, prevedenie a prezentáciu projektu. Bolo nevyhnutné vopred si naštudovať postup práce a hlavne potrebné pomôcky, počet fliaš i materiál, ktorý si museli študenti sami priniesť. Taktiež bolo potrebné vopred zasadiť semienka rýchlorastúcich rastlín, aby mali dostatočnú výšku pri realizácii projektu.

Vybrala som tri miniatúrne projekty: Terra – Aqua fľaša, Kompostová fľaša, Kolobeh vody – a to vždy v dvoch prevedeniach. Na nich sme aplikovali procesy, ktoré prebiehajú v prírode.

Terra – Aqua

Terra – Aqua fľaša je jednoduchý, ale komplexný model, ktorý demonštruje vzájomné vzťahy medzi krajinou a vodným prostredím. Pozostáva z troch komponentov (pôda, voda a rastliny), ktoré sú navzájom prepojené a akákoľvek zmena vyvolá zmenu v celom ekosystéme. V prvom prípade sme použili ako zálievku čistú vodu, v druhom prípade sme pridali aj NaCl. 

Kompostová fľaša

Kompostová fľaša predstavuje miniatúrny záhradný kompost zložený z organického odpadu, listov, konárikov atď. Tu sme pristúpili k inovácii a druhá fľaša obsahovala aj materiál ťažko rozložiteľný, napr. úlomok plastu a kovu, žuvačku a fľaša mala aj väčší počet otvorov. Chceli sme dokázať, že príroda sa len ťažko vysporiada s takýmito materiálmi.

Kolobeh vody 

Kolobeh vody demonštruje obeh vody v prírode na príklade kolobehu vo fľaši, kde sa cyklicky opakuje presakovanie, vyparovanie a kondenzácia. V tomto prípade boli v dvoch fľašiach odlišné druhy rastlín. 

Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli realizovať svoje nápady, predstavy, vylepšenia a vyskúšali si svoju zručnosti a schopnosť prezentovať svoju prácu. Nakoniec sme tento miniatúrny svet spolu s plagátom, ktorý podrobne informoval o princípe a postupe vytvorenia jednotlivých projektov, vystavili na školskej chodbe, aby bol k dispozícii na pozorovanie aj ostatným žiakom.

Darina KOLESÁROVÁ
Cirkevná spojená škola, Humenné

Ekológia vo fľašiach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top