Gradované písomky

Gradované písomky

Písomky, ktoré šikovnejších neunudia a slabších neodradia

Písomky sú pre väčšinu z nás neoddeliteľnou súčasťou štúdia prakticky na akejkoľvek škole. Všetci sme ich písali, keď sme boli žiaci, a teraz ich úplne automaticky zadávame našim žiakom.

Načo vlastne píšeme písomky? V období štvrťroka či polroka nám možno napadne, že sa blíži pedagogická rada a potrebujeme dať deťom nejaké známky. Naším cieľom je s najväčšou pravdepodobnosťou zistiť, ako sú na tom žiaci s ich vedomosťami. Túto informáciu potrebujeme nielen my učitelia, ale aj rodičia, a dokonca aj samotní žiaci. Ďalším dôvodom môže byť potreba porovnať výsledky žiakov, a to buď medzi sebou navzájom (v triede, v rámci Slovenska), alebo s nejakými vonkajšími kritériami, ktoré hovoria o tom, čo by žiaci v danom veku mali zvládnuť, alebo s predchádzajúcimi výsledkami daného žiaka, aby sme zistili, či žiak napreduje. Pre žiakov sú písomky často stresujúce, mnohí učitelia ich vnímajú ako nutné zlo, do ktorého ich tlačia pokyny predmetovej komisie, riaditeľov či nariadenia štátu. Dalo by sa to robiť inak? Mohli by byť písomky pre žiakov motivujúce? Mohli by sa na ne dokonca tešiť?

Primeraná výzva

Odpoveďou na predchádzajúce otázky je primeranosť výzvy, ktorú žiakom v písomke predkladáme. Keď dáme žiakovi príliš ťažkú úlohu, prežíva stres, strach so zlyhania, frustráciu z neúspechu. Tieto negatívne emócie ho neraz úplne zablokujú a na písomke nepodá ani taký výkon, akého by bol za iných okolností schopný. Niekedy je pre žiaka náročný prvý krok, ktorý treba v komplexnej úlohe urobiť. Nevie, ako začať, hoci pokračovať by možno vedel. Nedokáže však vystúpiť na prvý schod, a tak úlohu nevyrieši. Pre učiteľa je väčšinou náročné pripustiť, že jeho žiak na písomke zlyhal, a tak hľadá, za čo by mu mohol udeliť nejaký ten bod a prestáva byť objektívny. Príliš ťažká úloha nám teda nedá dobrú informáciu o žiakových vedomostiach.

Ak, naopak, predložíme žiakovi príliš jednoduché zadanie, žiak ho nevníma ako výzvu. Prežíva nudu a nedostaví sa dobrý pocit z úspechu, nakoľko vysoké hodnotenie dostáva žiak „zadarmo“, bez toho, aby sa musel posnažiť. Nemá príležitosť preukázať svoje bohaté vedomosti, na splnenie úlohy nie sú  potrebné. Učiteľ sa tak rovnako ako v predchádzajúcom prípade nedozvie, čo žiak skutočne vie.

Primeranou výzvou je pre žiaka úloha, ktorú je potenciálne schopný vyriešiť, no musí vynaložiť isté úsilie. Zvládnutie takejto úlohy prináša pocit uspokojenia, hrdosti a je motiváciou k ďalšej práci. Učiteľ zároveň vidí, kde sa žiak so svojimi vedomosťami aktuálne nachádza. Problém je, že v triede máme množstvo žiakov a každý z nich je na inej úrovni. Ako nastaviť písomku tak, aby si v nej našli primerané úlohy najslabší aj najšikovnejší žiaci?

Gradovaná písomka

Riešením je gradovaná písomka. Tá pozostáva z niekoľkých úloh, pričom každá úloha obsahuje tri zadania rôznej náročnosti. Zadania sú obsahovo podobné, no obťažnosť vedomostí či myšlienkových postupov potrebných na ich vyriešenie graduje. Najľahší variant v každej úlohe (A) predstavuje základnú úroveň, ktorú by mali zvládnuť všetci žiaci v triede. Testuje vedomosti, na ktorých sme stavali, keď sme preberali nové učivo. Prostredný variant (B) testuje aktuálne preberané učivo. Ak by sme tvorili klasickú písomku, použili by sme práve tieto zadania strednej náročnosti. Najťažší variant (C) testuje vedomosti nad rámec preberaného učiva a je výzvou pre šikovných žiakov, ktorí by inak mali písomku raz-dva hotovú. Každá úroveň je obodovaná podľa náročnosti zadania. Plný počet bodov je nastavený ako súčet bodov za všetky zadania úrovne B.

Žiak si v každej úlohe vyberá náročnosť zadania, ktoré bude riešiť. V oblastiach, ktoré mu nejdú príliš dobre, splní aspoň A úroveň. V témach, kde sa cíti doma, vyrieši úroveň C, čím vykompenzuje prípadnú bodovú stratu. Ak žiak vyrieši všetky úlohy z úrovne B, získa 100 % bodov. Ak vyrieši všetky úlohy z úrovne A, získa cca 70 % bodov. Takéto percentuálne hodnotenie zodpovedá žiakovým vedomostiam lepšie než nulové hodnotenie, keby riešil náročnejšie úlohy. Ak žiak vyrieši všetky úlohy z úrovne C, získa okolo 130 % bodov. Učiteľ môže do žiackej knižky zapísať 100 %, šikovní žiaci väčšinou nepotrebujú percentá navyše, no teší ich dobrý pocit z úspechu. Ak žiakovi ostane čas, môže vyriešiť aj viac variantov z tej istej úlohy. V takom prípade dostane body za ten variant, z ktorého mu prináleží najviac bodov. Iným prístupom je nechať žiaka zakrúžkovať, ktorý variant má učiteľ hodnotiť.

Výhody a úskalia gradovanej písomky

Najväčším prínosom gradovanej písomky je zmena v pocitoch žiakov. Ako učiteľom by nám malo záležať na tom, ako sa naši žiaci cítia na každej hodine, dokonca aj na tej, kde píšeme písomku. V takto zadanej písomke má každý žiak má šancu zažiť úspech, každý odchádza z písomky s tým, že nejakú úlohu vyriešil. Pre slabého žiaka je to dramatická zmena a obrovská motivácia. Šikovní žiaci zasa zaslúžene dostávajú vysoké hodnotenie za svoje vynikajúce výkony pri náročných úlohách. Žiaci sa navyše učia odhadnúť svoje schopnosti, zvoliť vhodnú stratégiu riešenia písomky a prevziať zodpovednosť za svoj výber.

A či má gradovaná písomka aj nejaké negatíva? Zrejme jediným úskalím je čas potrebný na vytvorenie takejto písomky, keďže vlastne tvoríme tri paralelné sady úloh. Rovnako hodnotenie písomky môže trvať dlhšie, ak niektorí žiaci vyriešili viac než jeden variant z niektorej úlohy. Kvalitne pripravenú písomku však môžeme použiť opakovane. Vzhľadom na prínosy písomky sa takáto časová investícia rozhodne oplatí. Tak čo, vyskúšate to?

1. Beethoven

A (1 bod)
Akým hendikepom trpel koncom života Beethoven?

B (2 body)
Ako sa volá známa posledná časť 9. symfónie, ktorej melódia je hymnou Európskej únie?

C (3 body)
V akej tónine je napísaná jeho 5. symfónia – Osudová?

2. Madagaskar

A (1 bod)
V akom oceáne leží ostrov Madagaskar?

B (2 body)
Ako sa volá hlavné mesto Madagaskaru?

C (3 body)
Kto je prezidentom Madagaskaru?

Gradované písomky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top