Hudba baroka v infografike

Hudobná výchova

Ako pracovať s infografikami v škole a využívať ich ako podnetný učebný materiál?

Printové aj digitálne médiá v súčasnosti neustále hľadajú spôsoby ako upútať pozornosť čitateľa rôznymi efektnými vizuálnymi prvkami (niekedy aj na úkor obsahu). Vizuálnej komunikácii sa pripisuje značný význam a spôsob nazerania na informácie sa dostáva stále viac pod vplyv prvého dojmu a emócií. Učebnice v školách sa môžu v konkurencii s komerčnými materiálmi a digitálnymi médiami zdať pre žiakov nezaujímavé, nepodnetné a nepríťažlivé.

Vedel to už Komenský

Na potrebu vizualizácie učiva upozorňoval už Jan Amos Komenský (1592 – 1670). Svoju predstavu pretavil v roku 1658 do diela Svet v obrazoch (Orbis Sensualium Pictus). V 150 kapitolách diela predstavil rôzne témy doplnené o ilustrácie, čím priblížil knihu aj detskému čitateľovi. Podal v nej návod ako možno realizovať výuku podporenú obrazom – vizualizáciou. Aj keď od čias vydania Komenského knihy ubehlo už množstvo času a vizuálny materiál sa stal štandardnou súčasťou učebníc, jeho myšlienka nestratila na platnosti.

Možnosti, ktoré má dnes učiteľ k dispozícii v oblasti grafickej tvorby, výrazne od čias Komenského pokročili. Učiteľ už nie je závislý iba na oficiálnych učebniciach a vydaných materiáloch, ale môže si ich vytvárať sám. Stačí si vybrať učebnú tému, online platformu, popustiť uzdu svojej schopnosti učivo vizualizovať a získať zručnosť v práci s vybraným softvérom alebo online službou. Online platformy ako Canva či Visme disponujú aj šablónami a grafickými prvkami, do ktorých stačí v najelementárnejšej podobe doplniť iba vlastný text. Je potrebné si uvedomiť, že výsledok sa nemôže porovnávať s prácou profesionálneho grafika, avšak edukačné materiály vytvorené učiteľom si takéto ciele ani nekladú.

Infografika – šikovný pomocník na vyučovaní

Jednou z možností ako učivo vizualizovať je aj možnosť vytvárania učebných materiálov vo forme infografík. Infografika je spôsob ako rýchlo a efektívne podať žiakovi edukačný obsah kombináciou rôznych grafických prostriedkov, textu alebo ďalších multimédií. Informácie sú súčasne spojené do celku príbehom alebo témou, čím pôsobia aj na emócie čitateľa. Infografikou môžeme komunikovať so žiakom nielen prostredníctvom textu, ale aj prostredníctvom plochy, písma (fontu), farieb, tvarov, ikon, obrázkov, ktoré vytvoria jeden myšlienkový celok sceľujúci predloženú tému. Všetky spomínané prostriedky by mali byť využité v súlade s hlavnou myšlienkou (formou), ktorú infografika nesie. Obsah učiva  spoločenskovedných a umeleckovedných predmetov, vhodný na vizualizáciu, sa môže zdať voči prírodovedným disciplínam, v ktorých sú zobrazovacie nástroje už pevne ukotvené, v určitej nevýhode. Naopak, výhodou spoločenskovedných disciplín je možnosť ich prepájania s ďalšími oblasťami alebo predmetmi. Poznatky z nich možno využívať ako pozadie výkladu témy.

Hudobná výchova moderne

Ako príklad predstavujem infografiku Hudba baroka. Jej obsah bol skoncipovaný podľa edukačného obsahu vyučovacieho predmetu – hudobná výchova s metodikou, ktorý sa vyučuje na stredných odborných školách pedagogických. Vďaka zvolenému formátu A4 je možné využívať ju v digitálnej, ale aj printovej forme. Integrujúcou myšlienkou sú prvky barokovej architektúry v rohoch (metafora rámu obrazu), silueta barokového zrkadla v strede, ilustrácia známeho barokového nástroja – organu doplnená o symetricky aplikované ornamenty. Samotný nadpis v štíhlom fonte je podčiarknutý ilustráciou sláčika, ktorý upozorňuje na význam sláčikových nástrojov v spracovávanom období. Dominujúca červená farba pozadia a jej kombinácia so zlatou spolu s ornamentmi  navodzujú  dojem honosnosti a prezdobenosti. Štíhly font nadpisov (písaný rukou) štýlovo dopĺňa prvky barokovej architektúry a ornamenty. Pre základný text bol zvolený bezpätkový font jasne odlišujúci samotný text s informáciami od nadpisov. Celková plocha bola rozdelená na šesť častí, ktorých rozmer vychádza z kvantity edukačného obsahu. Celý obsah témy Hudba baroka bol rozdelený do kategórií spôsobom podobným ako pri tvorbe myšlienkovej mapy: celospoločenská situácia a typické znaky hudby (v strede), hudobné nástroje, najznámejšie diela, popis hudobných druhov (vpravo), najvýznamnejšie skladateľské osobnosti a klasifikácia hudobných druhov. Jednotlivé celky boli rozdelené do vizuálnych blokov s jasným ohraničením.

Infografika Hudba baroka má na základe spracovanej témy potenciál byť edukačnou pomôckou nielen k dejinám hudby vyučovaných v rámci predmetu –hudobná výchova s metodikou, ale aj umenie a kultúra, estetika či ako rozširujúce učivo k predmetu dejepis.  Svoje efektívne využitie určite nájde aj v predmete hudobná náuka vyučovanom na základných umeleckých školách. Infografika však nemá slúžiť ako jediný edukačný materiál k výkladu témy. Nekladie si za cieľ nahradiť učebnicu ani ostatné edukačné pomôcky a prostriedky. Jej úlohou je, naopak, rozšíriť učebnicu, učebné texty, výklad učiteľa a taktiež nevyhnutné počúvanie ukážok hudby z daného obdobia. V praxi ju učiteľ môže využiť v rôznych fázach hodiny, najmä pri motivácii a fixácii. V rukách žiaka môže infografika slúžiť ako materiál na upevnenie a opakovanie prebranej témy, komplexnú predstavu a dojem o tematickom celku a o koncepcii jednotlivých poznatkov. Môže sa však stať aj vizuálnym jazykom žiaka, ktorý v takejto podobe môže realizovať svoje zadania či projekty. Tým si osvojí schopnosť informácie triediť, posudzovať vzťahy medzi nimi, vizualizovať ich alebo vizuálne facilitovať. Takéto zadanie žiak nemusí nevyhnutne vytvárať v digitálnom prostredí, ale môže ho realizovať aj kresbou a textom písaným rukou.  

V rámci projektu Hudobná výchova moderne a zábavne výzvy Záleží nám na tvojom rozvoji som pre komunitu Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove vytvoril celkovo 32 infografík a 20 pracovných listov spracovaných podľa tém z učebného obsahu vyučovacieho predmetu hudobná výchova s metodikou. Okrem toho som vydal monografiu Digitálne technológie v štruktúre integratívnej hudobnej výchovy venovanú integrácii digitálnych technológií do vyučovania hudobnej výchovy na primárnom stupni. Súčasťou riešenia projektu bola okrem iného aj realizácia troch webinárov zameraných na využívanie digitálnej notácie a infografík v práci učiteľa hudobnej výchovy a webinár zameraný na prezentačné zručnosti.

PaedDr. Radovan Šašala, PhD.
Stredná odborná škola pedagogická Prešov

Hudba baroka v infografike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top