Je rozumné spájať základné školy s gymnáziami a vytvárať tzv. spojené školy?

V súčasnosti sa v Bratislave uvažuje o spojení dvoch škôl – základnej školy a gymnázia. V našom školskom systéme máme pomerne veľa tzv. spojených škôl, teda škôl, ktoré vznikli organizačným spojením dvoch pôvodne samostatných škôl. Často dochádza ku spojeniu základnej školy a gymnázia, ale existujú aj iné typy spojených škôl. Odhliadnime od samotného názvu takýchto škôl („spojená škola“), ktorý nám pripadá nevhodný, nič nehovoriaci, administratívny a venujme sa otázke, či je takýto typ školy vhodný pre žiakov a pre napĺňanie cieľov, ktoré si pri výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí kladieme. Zamerajme sa pritom špeciálne na spájanie základných škôl s gymnáziami. Niektorí odborníci vidia v takýchto školách zaujímavý potenciál, iní poukazujú na nevhodnosť tohto konceptu. Aké sú ich argumenty?

Argumenty ZA

  •  Je to ekonomicky výhodnejšie. Čím má škola viac žiakov, tým je jej prevádzka v rámci tzv. normatívneho financovania efektívnejšia, a tým je škola „bohatšia“. Z pohľadu zriaďovateľov má preto spájanie škôl do väčších celkov zmysel.
  • Ukazuje sa. že väčšie školy (rozumej školy s väčším počtom učiteľov, tried a žiakov) dokážu poskytovať kvalitnejšie vzdelávanie. Môžu si finančne dovoliť lepšiu vybavenosť technikou a pomôckami, väčšiu školskú knižnicu atď. Keďže majú viac učiteľov, môžu dať žiakom na výber viac voliteľných a nepovinných predmetov a poobedňajších krúžkov. 
  • Výhodou spojenej školy je aj to, že stredoškolskí učitelia môžu príležitostne vyučovať v najvyšších ročníkoch ZŠ, prípadne viesť krúžky pre najšikovnejších žiakov ZŠ.
  • V spojenej škole je možné využívať tzv. rovesnícke učenie, kedy sa žiaci učia nie od učiteľa, ale od seba navzájom. Mnohí stredoškoláci (najmä z najvyšších ročníkov) sú schopní  venovať sa žiakom základnej školy, pracovať s nimi, doučovať ich, viesť im krúžky a pripravovať pre nich rôzne zaujímavé vzdelávacie aktivity.

Argumenty PROTI

  • Spájanie akýchkoľvek organizácií je vždy problematická operácia s neistým výsledkom. Vo firemnom svete sú fúzie pomerne časté a aj najúspešnejší manažéri ich považujú za mimoriadne náročný a riskantný krok, ktorý sa mnohokrát nepodarí.
  • Pokiaľ dochádza k spojeniu dvoch „nerovnocenných“ organizácií, riziká neúspechu sú vyššie. Gymnázium je v našom školskom systéme vnímané ako hierarchicky nadradené základnej škole. Je možné, že učitelia základnej školy budú mať po spojení s gymnáziom pocit nerovnocenného postavenia, podriadenosti či dokonca menejcennosti.
  • Základná škola a gymnázium sú rozdielne typy škôl s odlišnou organizačnou kultúrou a klímou. ZŠ by mala byť hravejšia, pestrejšia, menej orientovaná na akademický výkon. Rozdiely sú žiaduce aj pokiaľ ide o vzhľad interiérov či komunikáciu smerom navonok. Pokiaľ sa dve takto rozdielne školy spoja, vznikne nesúrodý celok, pri ktorom bude ťažké definovať jeho identitu, organizačnú kultúru, klímu, vzhľad či štýl komunikácie.
  • Pre žiakov je lepšie, keď po ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na inej škole, v inom prostredí, s novými spolužiakmi a učiteľmi.

Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

Je rozumné spájať základné školy s gymnáziami a vytvárať tzv. spojené školy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top