Kurikulárny sendvič

Pred kurikulárnou reformou z roku 2008 sme mali v podstate jednotné, štátom predpísané kurikulum, ktoré malo iba dva malé „stupne voľnosti“: učitelia si mohli isté percento učiva prispôsobiť podľa seba a žiaci si mohli vyberať nejaké voliteľné či nepovinné predmety. Po roku 2008 sa kurikulum rozčlenilo na dve vrst­vy: ŠVP – štátny vzdelávací program (čiže štátom predpísané učivo) a ŠkVP – školský vzdelávací program (ktorým školy môžu podľa uváženia doplniť štátnu zložku). Bol to nepochybne krok vpred, z môjho pohľadu sme však myšlienku „kurikula ako sendviča“ nedotiahli. Stále mi v ňom totiž chýbajú tri dôležité ingrediencie: učiteľov vzdelávací program, žiakov vzdelávací program vopred neplánované učivo.

Žiadni dva učitelia nie sú rovnakí. Majú rôzne silné stránky, rôzne záujmy, rôzne životné skúsenosti, rôzne preferencie, rôzne vyučovacie štýly, rôzne pojatie svojho predmetu a vlastnej profesie. Bolo by preto dobré pre učiteľov aj pre žiakov, keby si istú časť učiva mohli jednotliví učitelia voliť podľa seba.

To isté platí o žiakoch. Niekoľko hodín voliteľných predmetov nepredstavuje dostatočnú možnosť individualizácie. Žiaci (najmä tí starší) by mali mať možnosť vyplniť si v každom predmete istú časť vy­učovacieho času témami či obsahom podľa vlastných preferencií. Keďže preferencie jednotlivých žiakov by sa líšili, nebolo by možné pokryť ich hromadnými či frontálnymi formami vyučovania. Táto časť vzdelávania by sa preto realizovala najmä cez projekty, samoštúdium a pod.

Treťou dôležitou vrstvou kurikula, ktorá mi  v dnešnom modeli chýba, je vopred neplánované učivo. Keď vopred plánujeme program na 100 % vyučovacieho času, nezostáva priestor na komentovanie aktuálneho diania, na teoretické vysvetľovanie toho, čo sa práve deje okolo nás, na dôležité diskusie o dilemách, ktorými žije naša spoločnosť.

Myšlienka kurikula ako sendviča je dobrá. Len tomu nášmu chýba niekoľko dôležitých ingrediencií.

Kurikulárny sendvič

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top