Podpora pre učiteľov občianky a etiky

Námety nielen na online vyučovacie hodiny občianskej náuky, etiky či triednickej hodiny

Napriek opakovanému dôkazu z krajín s lepšie fungujúcim školstvom, že na to, aby škola prosperovala, je kľúčové celoškolské hodnotové vzdelávanie postavené nadpredmetovo, naši občiankari či etikárky často zápasia s nedostatkom časových kapacít na vlastný predmet plný zložitých tém, ktoré prinášajú emócie a nestačí ich memorovať. Zažívajú marginalizáciu svojich predmetov ako tých „menej dôležitých“ či nepochopenie, že prechod z frontálnej na interaktívnu formu výuky vyžaduje vzdelávaciu a koučingovú podporu pre samotného učiteľa. 

Ponúkame pomocnú ruku učiteľom občianskej náuky

Nadácia Zastavme korupciu pred pár rokmi v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vytvorila Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy k témam korupcie a férovosti. V súčasnoti prerábame naše osnovy vyučovacích hodín pre účely online vzdelávania  a postupne ich publikujeme. 

Každý týždeň na našej webstránke zverejňujeme novú prípravu na dištančnú hodinu, použiteľnú pre občiansku náuku, etiku či triednickú hodinu. Témami sú napríklad: Trieda ako malá spoločnosť, Spoločná pokladnica a moja vlastná peňaženka, Verejný a súkromný záujem: aký je v tom rozdiel? alebo Korupcia: čo to slovo vlastne znamená? Vieme, že nie všetci učitelia a učiteľky sa momentálne tešia luxusu možnosti spoločného konferenčného hovoru s celou triedou. Preto vždy pripravujeme dve alternatívy vedenia hodiny – buď cez spoločný videohovor, alebo cez sériu krátkych zadaní pre žiaka vymieňaných v rámci komunikácie emailom/prípadne cez inú komunikačnú platformu.

Ponúkame tiež online poradenstvo. Ak ste učiteľ či učiteľka občianskej výchovy, etiky či triedny učiteľ a pomohla by vám konzultácia o sťaženej komunikácii so skupinou alebo o tom, ako riešiť konflikty v novej situácii, napíšte nám na [email protected]

A ešte jedna ponuka. Vnímame, že učiteľom, ktorí učia prostredníctvom videokonferencií, sa za behu pred očami odkrývajú nové, často nečakané situácie, ktoré kontakt cez obrazovku prináša: viac priestoru pre prevzatie zodpovednosti za vlastné správanie zo strany študentovm ale aj viac možností podvádzať. Preto dávame do pozornosti náš webinár pre stredoškolských študentov Ako ostať fér v čase korony, s ktorým radi virtuálne prídeme na niektorú z vašich hodín občianskej náuky, etiky či triednickej hodiny. 

Zrejme nie všetko, čo ponúkame, presne sadne na vašu špecifickú situáciu či triedu. Ale možno sadne aspoň niečo, čo vám uľahčí vašu každodennú misiu. Pre vytvorenie predstavy prikladáme výňatok jedného z našich námetov na vyučovanie. 

Trieda ako malá spoločnosť 

Cieľ: Viesť žiakov a žiačky k tomu, aby uvažovali najskôr o tom, aké hodnoty uznáva každý z nich, a na akých hodnotách sa vedia dohodnúť ako trieda. Následne vytvoria triednu ústavu a potom diskutujú o tom, ktoré z týchto hodnôt sú aj hodonotami krajiny, v ktorej žijú, pretavenými do zákonov a ústavy SR. 

Predmet: občianska náuka, etická výchova, triednicke hodiny

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní môže byť toto cvičenie realizované buď v celku (45 – 90 minút), ak máte možnosť pracovať s menšou triedou formou spoločného videohovoru, alebo v menších častiach, po jednotlivých písomných zadaniach vymieňanýchnapríklad emailom. 

V tomto cvičení sú 4 na seba nadväzujúce písomné zadania.

Písomné vypracovanie môže byť niekedy nahradené hlasovým záznamom, obrazovým spracovaním alebo videom. 

EVOKÁCIA: 

Diskusia vedená učiteľom či učiteľkou na tému, čo je čestné a čo nie, kedy sme zažili férové a kedy neférové správanie.

Možnosť A: 

Voľná diskusia v spoločnom videohovore.

Možnosť B: 

Každý žiak zašle v príprave pred hodinou krátku odpoveď e-mailom na nasledujúce otázky:

Kedy si poslednýkrát zažil/a férové správanie? 

Kedy si poslednýkrát videl/a neférové správanie? 

„Každý z nás už niekedy v živote nekonal celkom fér.“  Súhlasíš, či nesúhlasíš s týmto výrokom? Ak súhlasíš a chceš, napíš, ako si to zažil/a ty? 

Kedy si sa naposledy zachoval/a fér? 

POSTUP: 

1. Žiaci vytvoria dvojice. Urobia jeden s druhým rozhovor s otázkami: 

Poznáš statočného človeka? 

Podľa čoho si rozpoznal, že je statočný a čestný? 

Ktoré hodnoty tento človek uznáva? 

Možnosť A: 

Voľná diskusia vo väčšej skupine na spoločnom videohovore.

Možnosť B: 

Nájdite blízkeho človeka (rodič, kamarátka) a urobte s ním osobný alebo telefonický rozhovor. Odpovede zapisujte a pošlite učiteľke, učiteľovi.

Poznáš statočného človeka? 

Podľa čoho si rozpoznal, že je statočný a čestný?

Ktoré hodnoty tento človek uznáva? 

2. Učiteľ zapíše/prekopíruje všetky hodnoty, ktoré boli spomenuté do spoločného dokumentu. 

Možnosť A: 

Diskusia vo väčšej skupine na spoločnom videohovore. Učiteľ číta každú hodnotu a každý sa sám za seba vyjadrí, ako je preňho dôležitá na bodovej škále od 1 do 5.

Možnosť B: 

Každý dostane dokument a označí každú hodnotu na bodovej škále od 1 do 5. 

3. Učiteľ vyhodnotí poradie hodnôt a zo siedmich hodnôt, ktoré dostali najviac hlasov vytvorí „základ pre triednu ústavu“. Nasleduje zadanie pre triedu:

Prečítaj si týchto 7 hodnôt. Je to základ pre našu triednu ústavu. Ku každej z hodnôt napíš, aké pravidlo z nej podľa teba vyplýva. 

Pomôcka: 

Hodnota je niečo, v čo vnútorne verím (ja sám, sama alebo skupina či spoločnosť). Z hodnôt, ktorým veríme, vznikajú pravidlá  – návody ako sa správať medzi ľuďmi na svete. 

4. Nadväzujúca aktivita: 

Každý nakreslí, odfotí a mailom pošle všetkým v triede svoj návrh erbu triedy, ktorý bude ilustrovať ústavu férového správania triedy. 

UVEDOMENIE 

Diskusia vedená učiteľom či učiteľkou, alebo písomné zadanie na tému, ktoré z hodnôt , o ktorých hovorili v rámci triedy, by boli fajn aj pre férovú spoločnosť v ich obci, meste či krajine.

Podpora pre učiteľov občianky a etiky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top