Magická sila teambuildingu na strednej škole

Teambuildingové aktivity v škole

Prvý septembrový týždeň prichádzajú do školy nedočkavé tváre žiakov a tešia sa na kamarátov, učiteľov, nové zážitky, skúsenosti a vedomosti. Prváci to majú o čosi ťažšie. Čaká ich na prvý pohľad jednoduchá úloha – nájsť si nových kamarátov a zapadnúť do kolektívu. Pre niektorých však táto úloha so sebou prináša neľahké výzvy. Dôležitosť budovania komunity na začiatku školského roka je v súčasnosti veľmi podceňovaná, ba dokonca niektorými pedagógmi označovaná za zbytočnú.

Teambuilding pre žiakov od žiakov

Na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej 2 v Dúbravke sa tento školský rok rozhodli investovať čas do budovania nových komunít. Pod vedením riaditeľky Galiny Šimončičovej a šikovných mladých pedagógov a žiakov štvrtého ročníka sa realizoval prvýkrát trojdňový teambuilding v prírode pre žiakov všetkých prvých ročníkov. Teambuilding bol navrhnutý tak, aby umožnil žiakom navzájom sa lepšie spoznať a poskytoval priestor pre vytváranie nových priateľstiev a budovanie silnej triednej komunity, a to prostredníctvom aktivít a techník zameraných na budovanie dôvery, zlepšenie komunikácie a vytvorenie základov pre efektívnu tímovú prácu. Zároveň poskytoval aj študentom štvrtého ročníka v odbore animátor voľného času nenahraditeľnú praktickú skúsenosť s organizovaním teambuildingových aktivít a prácou s mladými dospievajúcimi.

Príklady aktivít na budovanie triednej komunity a rozvinutie spolupráce a dôvery:

„Útesy a priepasť“

Učiteľ rozdelí žiakov do dvoch skupín. Na zem natiahne špagát a prvá skupina žiakov sa postaví pozdĺž tohto špagátu. Učiteľ oproti nim natiahne druhý špagát. Druhá skupina žiakov sa postaví pozdĺž tohto špagátu čelom k prvej skupine. Takto žiaci oproti sebe vytvoria dvojice. Učiteľ upozorní žiakov, že priestor medzi nimi je obrovská priepasť a že sa nachádzajú na okraji útesu a nesmú špagát prekročiť, lebo spadnú. Ich úlohou je podať si loptičku z ruky do ruky postupne z jednej strany útesu na druhý. Každý člen skupiny musí posunúť loptičku, loptička sa nesmie hádzať a ani sa nesmie preskakovať z jednej strany útesu na druhú. Zo začiatku je to pre žiakov veľmi jednoduché. Ale neskôr učiteľ začne špagáty od seba oddeľovať viac a viac – až žiaci nedočiahnu samostatne odovzdať loptičku. Vtedy prichádza na rad spolupráca a dôvera. Žiaci musia hľadať techniky, ako loptičku bezpečne odovzdať a nespadnúť do priepasti. Môžu sa pridržiavať za nohy, ruky načahovať cez útes, istiť sa navzájom a odovzdať sa do rúk svojim spolužiakom. Po aktivite nesmieme zabudnúť na reflexiu a opýtať sa žiakov, o čo v tejto aktivite išlo a ako sa cítili, keď museli dôverovať svojim spolužiakom.

„Ľudské obrazy“

Učiteľ zadá žiakom inštrukciu, aby zo svojich tiel vytvorili nejaké obrazy – napríklad žirafu, stoličku, mlyn a podobne. Podmienkou je, že sa všetci študenti musia zapojiť. Študenti musia navzájom spolupracovať, aby dokázali spoločnými silami obraz vytvoriť.  V reflexii sa ich môžeme opýtať, či bolo ľahké alebo ťažké stvárniť daný obraz, ako sa im v skupine spolupracovalo a ako sa v tíme cítili.

Spätná väzba na teambulding z pohľadu našich žiakov:

„Celý teambuilding nemal chybu. Najviac sa mi páčila „priepasť“, pri ktorej sme museli dôverovať ostatným. Pre mňa ako pre introverta to bolo veľmi ťažké. Vďaka tomuto zážitku stúplo moje sebavedomie a hlavne viera v ľudí. Pomaly začínam veriť a otvárať sa ľuďom.“

„Som veľmi rada, že som spoznala nových ľudí. Užila som si veľa zábavy. Páčilo sa mi, keď sme si podávali loptičku cez priepasť a museli sme dôverovať svojim spolužiakom aj napriek tomu, že sme sa ešte veľmi dobre nepoznali. Veľmi sa mi to páčilo.“

„Mala som z toho dobrý pocit, v podstate sme sa viac spoznávali a bolo to super. Aj tímové práce boli super, nikto nebol taký, že by sa nechcel pripojiť. Je dobré, že v škole na začiatok roka niečo také vymysleli, lebo sme mohli zistiť, akí sú niektorí spolužiaci aj povahovo, aké majú vlastnosti, a nemám z tejto triedy zlý pocit, čo je skvelé.“

Pozitívna klíma, spolupráca
a vzájomná podpora

Máloktorí pedagógovia si uvedomujú, že teambuilding má výborné účinky aj do budúcnosti. Výrazne sa prejavuje v prevencii pred nežiaducimi formami správania, ako je napríklad vyčleňovanie z kolektívu, šikanovanie, užívanie návykových látok. Okrem toho vytvára pozitívny kontext pre učenie, skupinovú prácu na hodinách a modeluje pozitívnu atmosféru rešpektu a vzájomnej podpory, čo uľahčí prácu nejednému pedagógovi. Myšlienka teambuldingu je skvelá, netreba však v nej poľavovať a pokračovať v nej počas celého školského roka. Týmto chcem inšpirovať triednych učiteľov a riaditeľov, ktorí môžu študentom postupne vytvárať „classbuildingové“ aktivity a zavádzať ich do už vytvorenej kultúry školy, aby tak podporili tvorbu silnej komunity lídrov, ktorí budú úspešní v živote.

Budujme silné komunity mladých ľudí už dnes a v budúcnosti nám naše úsilie prinesie  zaslúžené ovocie.

Čo hovoria výskumy o kooperatívnom štýle vyučovania

Magická sila teambuildingu na strednej škole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top