Majú byť riaditelia škôl vyberaní radou školy?

Po roku 1989 bol do nášho školstva zavedený nový prvok – rady školy. Medzi ich najdôležitejšie kompetencie patrí výber riaditeľa školy. Aký je súčasný stav?

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, resp. sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa. V materských školách a základných školách sú jej členmi dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov (zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy), jeden zástupca nepedagogických zamestnancov (zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy), štyria zástupcovia rodičov (zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy) a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Na stredných školách sú v rade školy iba traja rodičia a namiesto štvrtého je tam jeden zástupca žiakov (zvolený žiackou školskou radou).

O tom, či by rada školy vôbec mala hovoriť do voľby riaditeľa, sa nediskutuje. Aj to však má ZA i PROTI.

Argumenty ZA

  • K zavedeniu výberu riaditeľov radou školy došlo v rámci revolučných zmien krátko po roku 1989. Bola to dobová reakcia na predchádzajúce obdobie striktne direktívneho riadenia celej spoločnosti. Demokratizácia (a odideologizovanie) školského prostredia bola vtedy jednoznačne pozitívnym krokom a mala by byť zachovaná aj ako symbol a výdobytok tejto významnej celospoločenskej zmeny.
  • Škola je z princípu konzervatívna inštitúcia, ktorej nesvedčia prudké zmeny a obraty o 180 stupňov. Posudzovanie uchádzačov o funkciu riaditeľa radou školy (ktorá dobre pozná situáciu a tradíciu školy) je istou poistkou voči tomu, aby sa riaditeľom školy nestal niekto neznalý pomerov na škole, kto by ju chcel príliš rýchlo obrátiť „hore nohami“.
  • Škola môže dobre fungovať iba vtedy, ak jej vedenie a zamestnanci tvoria zohraný tím. Na to je potrebné, aby medzi vedením a zamestnancami fungovala istá „chémia“. Väčšie šance na úspešné pôsobenie má preto taký riaditeľ školy, do výberu ktorého mohli hovoriť aj zamestnanci školy.
  • Rada školy plní aj funkciu istej verejnej kontroly obsadzovania riadiacich funkcií v školstve. Bez nej by (aspoň teoreticky) mohli zriaďovatelia menovať riaditeľov škôl viac-menej svojvoľne, po známosti, ako protislužbu či „trafiku“. Pokiaľ musia kandidáti predstúpiť pred viacčlennú radu školy a prezentovať svoj program, je pravdepodobnosť podobných nominácií podstatne menšia.

Argumenty PROTI

  • Do personálnej politiky v organizáciách demokracia nepatrí. Nie je to tak vo firemnom svete a ani v štátnom sektore. Zamestnanci automobilky či daňového úradu si nevyberajú svojich nadriadených, klienti autoservisov či reštaurácií nerozhodujú o ich vedení. Prečo by mali zamestnanci škôl (učitelia) a klienti škôl (rodičia) spolurozhodovať o ich vedení?
  • Riaditeľ školy je dnes prevažne manažérska pozícia. Členovia rady školy sú neskúsení v oblasti manažmentu, nemusia teda vedieť posúdiť, ktorý z uchádzačov má najlepšie predpoklady byť úspešným manažérom.
  • Niektorí uchádzači o funkciu riaditeľa školy môžu mať plány, ktoré by prospeli škole, ale ohrozili by časť učiteľov. Pokiaľ títo ohrození učitelia budú členmi rady školy alebo dokážu učiteľov v rade ovplyvniť, je zvolenie niektorých kandidátov do funkcie riaditeľa školy nepravdepodobné, hoci by mohli byť pre školu dobrou voľbou.
  • Ak bol riaditeľ vybraný radou školy, nutne nastupuje do funkcie s istými pocitmi vďaky voči tým zamestnancom školy, ktorí ho podporili. To sa môže pri neskoršom riadení školy ukázať ako zväzujúce a kontraproduktívne.
  • Ak sú niektorí kandidáti na riaditeľa priamo z danej školy a iní prichádzajú zvonku, ich pozícia pred radou školy nie je rovnaká, keďže časť rady (zástupcovia učiteľov a rodičov) „domácich“ kandidátov dobre pozná. Bez ohľadu na to, či je takáto osobná znalosť výhodou alebo nevýhodou (oboje je možné), vytvára medzi uchádzačmi nerovné podmienky.
Majú byť riaditelia škôl vyberaní radou školy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top