Mala by byť etická výchova povinná pre všetkých žiakov?

Vo finálnej verzii dokumentu Učiace sa Slovensko sa objavil aj jeden návrh, ktorý v jeho pracovných verziách nebol a ktorý vyvolal veľké diskusie. Máme na mysli opatrenie 1-10.15: Zvážiť zrušenie alternácie predmetov etická výchova a náboženská výchova a zaviesť etickú výchovu ako povinný predmet pre všetkých žiakov. Dokument stručné zdôvodňuje tento návrh takto: „Alternácia etickej a náboženskej výchovy mala isté historické korene a príčiny, ktoré sú však už prekonané. Dnes neexistujú dôvody, prečo stavať tieto dva predmety do protikladu – v skutočnosti nie sú alternatívou jeden k druhému.“ Návrh nemá za cieľ zrušenie náboženskej výchovy, ktorá
by naďalej mohla byť ponúkaná ako voliteľný predmet. Navrhuje sa iba prehodnotiť súčasnú alternáciu náboženskej a etickej výchovy, ktorú autori dokumentu nepovažujú za vhodnú. Samozrejme, aj toto riešenie by malo svoje ZA a PROTI.

Argumenty ZA

  • Obsah predmetu etická výchova je dôležitý pre všetkých žiakov, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Náboženská výchova sa s etickou výchovou prekrýva iba z malej časti, takže žiaci, ktorí si dnes volia náboženskú výchovu, prichádzajú o dôležité súčasti etickej výchovy, čo nie je žiaduce.
  • Alternácia etickej výchovy s náboženskou výchovou môže navodzovať dojem, že kresťanská etika je odlišná od „univerzálnej“ etiky, preberanej na etickej výcho­ve. To však nie je pravda. Obsah predmetu etická výchova vychádza zo všeobecne platných hodnôt široko akceptovaných v našej civilizácii. Mal by teda byť rovnako relevantný aj pre žiakov z kresťanských rodín.
  • Viditeľné vonkajšie rozdeľovanie žiakov v sekulárnych štátnych školách podľa vierovyznania, rasy či sociálneho pôvodu môže byť potenciálne nebezpečné. Ako by sme sa pozerali na návrh, aby sa na hodinách dejepisu trieda delila na Rómov a gadžov, s odôvodnením, že Rómovia sa budú učiť históriu z pohľadu Rómov?

Argumenty PROTI

  • Náboženská výchova má v školách svoje miesto, nemožno ju však vnucovať všetkým žiakom. Tým, ktorí o ňu nemajú záujem, musí byť v danom čase ponúknutý iný program. Ako vhodná alternatíva sa ponúka etická výchova, ktorej obsah sa s obsahom náboženskej výchovy do určitej miery prekrýva.
  • Ak by sa etická výchova stala povinnou pre všetkých žiakov, vznikol by problém, kam v rozvrhu hodín zaraďovať náboženskú výchovu. Z organizačných dôvodov by sa musela presunúť na nulté hodiny alebo na koniec vyučovania, prípadne na popoludnie, čo by zhoršilo jej postavenie medzi predmetmi.
  • Škola by mala v citlivých témach postupovať obozretne a poskytovať žiakom a rodičom možnosť voľby. Oblasť etiky je takouto citlivou oblasťou, o čom svedčí množstvo diskusií a sporov, ktoré prebiehajú vo verejnom priestore. (Je etické umožniť smrteľne chorému človeku eutanáziu? Je etické umožniť žene ohrozenej na zdraví podstúpiť interrupciu? Je etické umožniť homosexuálnemu páru adopciou dieťaťa? atď.) Je preto správne, že si dnes žiaci môžu vybrať medzi etickou a náboženskou výchovou v súlade so svojím presvedčením a svetonázorom.
Mala by byť etická výchova povinná pre všetkých žiakov?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top