Mali by sme zrušiť prijímacie skúšky na SŠ a prijímať žiakov iba podľa známok zo ZŠ?

Jedným z opatrení nového ministerstva školstva v rámci riešenia dôsledkov koronakrízy bolo aj zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy v tomto školskom roku. Namiesto nich budú žiaci prijímaní na základe známok z viacerých predmetov z niekoľkých ročníkov základnej školy. Hoci opatrenie bolo prezentované ako mimoriadne a platné iba pre tento školský rok, zaznamenali sme medzi učiteľmi hlasy, že ide o krok správnym smerom a že by to tak malo zostať aj do budúcnosti. Konanie prijímacích skúšok aj prijímanie podľa známok majú svoje výhody i nevýhody. Pozrime sa na ne bližšie.

Argumenty ZAŽiaci majú byť prijí­ma­ní na základe známok

  • Prijímacie skúšky merajú iba okamžitú kondíciu žiaka. Naproti tomu známky z niekoľkých ročníkov dávajú obraz o dlhodobej (viacročnej) úrovni a práci žiaka počas štúdia na základnej škole.
  • Zrušením prijímacích skúšok by žiakom odpadol stres. Nemuseli by sa obávať, že v prípade skratu počas prijímacej skúšky sa nedostanú na strednú školu podľa svojej voľby.
  • Prijímacie skúšky na stredné školy v súčasnosti overujú úroveň uchádzačov iba v dvoch profilových predmetoch – SJL a MAT. (Výnimkou sú talentové skúšky, ktoré sa však konajú iba na malej časti stredných škôl.) Ak by sa ako kritérium používali známky, stredné školy by mohli zohľadniť výkony žiaka v širšom spektre predmetov.
  • Keby sa zvýšil vplyv známok na prijímanie na stredné školy, možno predpokladať, že u mnohých žiakov by to viedlo k systematickejšej práci počas celého štúdia na zá­kladnej škole. Odpadlo by tak dnes časté „šturmovanie“ v poslednom ročníku.
  • Žiaci by mohli svoje údaje (známky zo ZŠ) poskytnúť viacerým stredným školám naraz a neboli by limitovaní počtom prijímacích skúšok, ktoré stihnú fyzicky absolvovať. Teoreticky by sa tak žiak mohol uchádzať o prijatie aj na desiatich stredných školách súčasne.

Argumenty PROTIZnámky zo ZŠ nie sú vhodným kritériom 

  • Existuje mnoho dôkazov (dát) o tom, že známky z rôznych ZŠ sú navzájom nekompatibilné. Jednotliví učitelia majú rôzne nastavené požiadavky, úroveň náročnosti, používajú rôzne systémy hodnotenia. Pri prijímaní na SŠ podľa známok by tak niektorí žiaci boli znevýhodnení.
  • Posunutie známok do pozície hlavného kritéria pre prijímanie na SŠ by výrazne posilnilo ich rolu v rámci vzdelávania, čo by bolo v rozpore s deklarovaným zámerom ministerstva oslabiť známky a posilniť iné formy hodnotenia.
  • Nevyhnutne by to viedlo k zvýšeniu tlaku rodičov na učiteľov s cieľom dosiahnuť, aby ich deti mali dobré známky. Pritom už teraz sa niektorí učitelia sťažujú, že tento tlak je silný a nepríjemný.
  • Pokiaľ by boli zohľadňované aj známky z nižších ročníkov, viedlo by to k tomu, že by bol žiak penalizovaný aj za slabšie výkony, ktoré podával viac rokov dozadu. Ak sa žiakovi napr. v 7. ročníku rozvádzali rodičia, a preto mal horšie známky, jeho šance dostať sa na dobrú SŠ by tým boli znížené, aj keby sa neskôr všetko učivo perfektne doučil.
  • Povinnosť významne (či dokonca výlučne) zohľadňovať známky zo ZŠ by obmedzila možnosť stredných škôl určovať si vlastný profil úspešného uchádzača podľa zamerania školy a preferencií. Pritom nie je pravda, že každý žiak s dobrými známkami je rovnako vhodný pre každú SŠ.

Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko autora či redakcie.

Mal by byť ministrom školstva skôr skúsený manažér než pedagóg alebo vedec?

Mali by sme zrušiť prijímacie skúšky na SŠ a prijímať žiakov iba podľa známok zo ZŠ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top