Mali by sme zrušiť prijímacie skúšky na SŠ a prijímať žiakov iba podľa známok zo ZŠ?

Jedným z opatrení nového ministerstva školstva v rámci riešenia dôsledkov koronakrízy bolo aj zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy v tomto školskom roku. Namiesto nich budú žiaci prijímaní na základe známok z viacerých predmetov z niekoľkých ročníkov základnej školy. Hoci opatrenie bolo prezentované ako mimoriadne a platné iba pre tento školský rok, zaznamenali sme medzi učiteľmi hlasy, že ide o krok správnym smerom a že by to tak malo zostať aj do budúcnosti. Konanie prijímacích skúšok aj prijímanie podľa známok majú svoje výhody i nevýhody. Pozrime sa na ne bližšie.

Argumenty ZAŽiaci majú byť prijí­ma­ní na základe známok

  • Prijímacie skúšky merajú iba okamžitú kondíciu žiaka. Naproti tomu známky z niekoľkých ročníkov dávajú obraz o dlhodobej (viacročnej) úrovni a práci žiaka počas štúdia na základnej škole.
  • Zrušením prijímacích skúšok by žiakom odpadol stres. Nemuseli by sa obávať, že v prípade skratu počas prijímacej skúšky sa nedostanú na strednú školu podľa svojej voľby.
  • Prijímacie skúšky na stredné školy v súčasnosti overujú úroveň uchádzačov iba v dvoch profilových predmetoch – SJL a MAT. (Výnimkou sú talentové skúšky, ktoré sa však konajú iba na malej časti stredných škôl.) Ak by sa ako kritérium používali známky, stredné školy by mohli zohľadniť výkony žiaka v širšom spektre predmetov.
  • Keby sa zvýšil vplyv známok na prijímanie na stredné školy, možno predpokladať, že u mnohých žiakov by to viedlo k systematickejšej práci počas celého štúdia na zá­kladnej škole. Odpadlo by tak dnes časté „šturmovanie“ v poslednom ročníku.
  • Žiaci by mohli svoje údaje (známky zo ZŠ) poskytnúť viacerým stredným školám naraz a neboli by limitovaní počtom prijímacích skúšok, ktoré stihnú fyzicky absolvovať. Teoreticky by sa tak žiak mohol uchádzať o prijatie aj na desiatich stredných školách súčasne.

Argumenty PROTIZnámky zo ZŠ nie sú vhodným kritériom 

  • Existuje mnoho dôkazov (dát) o tom, že známky z rôznych ZŠ sú navzájom nekompatibilné. Jednotliví učitelia majú rôzne nastavené požiadavky, úroveň náročnosti, používajú rôzne systémy hodnotenia. Pri prijímaní na SŠ podľa známok by tak niektorí žiaci boli znevýhodnení.
  • Posunutie známok do pozície hlavného kritéria pre prijímanie na SŠ by výrazne posilnilo ich rolu v rámci vzdelávania, čo by bolo v rozpore s deklarovaným zámerom ministerstva oslabiť známky a posilniť iné formy hodnotenia.
  • Nevyhnutne by to viedlo k zvýšeniu tlaku rodičov na učiteľov s cieľom dosiahnuť, aby ich deti mali dobré známky. Pritom už teraz sa niektorí učitelia sťažujú, že tento tlak je silný a nepríjemný.
  • Pokiaľ by boli zohľadňované aj známky z nižších ročníkov, viedlo by to k tomu, že by bol žiak penalizovaný aj za slabšie výkony, ktoré podával viac rokov dozadu. Ak sa žiakovi napr. v 7. ročníku rozvádzali rodičia, a preto mal horšie známky, jeho šance dostať sa na dobrú SŠ by tým boli znížené, aj keby sa neskôr všetko učivo perfektne doučil.
  • Povinnosť významne (či dokonca výlučne) zohľadňovať známky zo ZŠ by obmedzila možnosť stredných škôl určovať si vlastný profil úspešného uchádzača podľa zamerania školy a preferencií. Pritom nie je pravda, že každý žiak s dobrými známkami je rovnako vhodný pre každú SŠ.

Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko autora či redakcie.

Mali by sme zrušiť prijímacie skúšky na SŠ a prijímať žiakov iba podľa známok zo ZŠ?

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Stiahnite si celé najnovšie číslo časopisu DOBREJ ŠKOLY v PDF. A ak podporíte naše úsilie o skvalitňovanie slovenského školstva dobrovoľným predplatným, získate prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 10 rokov.

Stiahnuť časopis v PDF
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku