Mali by telesnú a športovú výchovu na I. stupni ZŠ učiť špecializovaní učitelia?

Nechajme sa do problému uviesť slovami profesora B. Pupalu z jeho textu pre postoj.sk: „Ministerstvo školstva prednedávnom oznámilo, že od roku 2020 by na I. stupni ZŠ nemali učiť telesnú a športovú výchovu kmeňoví učitelia tohto stupňa školy, ale telocvikári z II. stupňa či dokonca tréneri z neškolského prostredia. To, že na I. stupni ZŠ neučia telesnú výchovu kmeňoví učitelia, ale špecialisti, nie je v zahraničných školských systémoch nič neobvyklé. A netýka sa to len telesnej vý­cho­vy. Už od prvého ročníka sa špecializovaní učitelia objavujú aj pri vy­­u­­čo­vaní hudby, cudzích jazykov alebo výtvarnej výchovy. V systémoch, kde pôsobia takíto špecializovaní učitelia, sú kmeňoví učitelia sústredení na vyučovanie primárnej gramotnosti a zodpovednosť nesú práve za toto ťažisko raného vzdelávania. Problémom je však to, že naša verejnosť nevie, kde sa tento návrh vzal, čím je motivovaný, kde a kedy bol diskutovaný. Tento zámer sa nikdy neobjavil v žiadnych strategických dokumentoch, ministerka úmysel predtým nekomunikovala.“ 

Argumenty ZA

 • Mnohé dnešné deti majú vážny problém s nedostatkom pohybu. Je preto dôležité, aby aj škola prispievala k riešeniu tohto problému, a to aj poskytovaním kvalitnej pohybovej výchovy. 
 • Ťažko možno spochybniť, že učiteľ špecializovaný na 1 – 2 predmety ich môže učiť kvalitnejšie ako učiteľ vyučujúci široké spektrum predmetov. Pri výbere učiteľov telesnej výchovy možno prihliadať na fyzickú a pohybovú zdatnosť, vzťah k pohybu a športu atď.
 • Obdobné argumenty možno, prirodzene, použiť aj na iné predmety. Momentálne však bola identifikovaná ako aktuálna priorita telesná výchova, preto sa opatrenie má uplatniť v tomto predmete a nie v iných. 
 • Prechod od modelu „jeden učiteľ učí všetky predmety“ k modelu „každý predmet učí iný učiteľ“ v 5. ročníku ZŠ je pomerne skokový a mnohým deťom by lepšie vyhovovalo, keby sa zmena diala postupne. Takto budú mať žiaci možnosť postupne spoznať viacerých učiteľov. Návrhy v tomto zmysle boli aj súčasťou koncepčného dokumentu Učiace sa Slovensko (nie vo vzťahu k TV).
 • Telesná výchova je jedným z predmetov, ktoré vyžadujú príkladný vzor, ktorý deti priťahuje a ktorému dokážu byť oddané. O čo sú deti mladšie, o to viac je pre ne napodobňovanie vzoru významnejšie a pedagogicky účinnejšie. Špecializovaní učitelia takýmto vzorom naozaj dokážu byť, a to často viac ako univerzálny kmeňový učiteľ.

Argumenty PROTI

 • Ministerský návrh akoby nebral do úvahy, že príprava na vyučovanie telesnej výchovy tvorí súčasť študijných programov učiteľov na I. stupni ZŠ. Každý jeden z nich je teda už dnes kvalifikovaný na odborné vyučovanie telesnej výchovy, rovnako ako je kvalifikovaný na vyučovanie čítania, písania či prírodovedy.
 • Učitelia s aprobáciou pre II. stupeň nemusia byť dostatočne odborne pripravení na prácu s mladšími deťmi, ktorá má svoje špecifiká.
 • Prečo by sa opatrenie malo týkať iba telesnej výchovy? Prečo nie aj matematiky, cudzích jazykov či výtvarnej výchovy? V prípade týchto predmetov by neplatilo, že učiteľ – špecialista by učil deti kvalitnejšie?
 • Na Slovensku máme stovky málotriednych základných škôl, v ktorých sú iba triedy I. stupňa. Na týchto školách nebudú k dispozícii špecializovaní učitelia telesnej výchovy.
 • Ak by sa navrhované opatrenie zaviedlo, všetkým kmeňovým učiteľom na I. stupni by klesol úväzok o niekoľko hodín týždenne. Čím by im boli tieto hodiny nahradené? Učiteľom telesnej výchovy na II. stupni by zároveň narástli úväzky a bol by ich potrebný vyšší počet.
 • V súčasnosti zahrňuje príprava učiteľov pre I. stupeň aj prípravu na vyučovanie telesnej výchovy. Po novom by bolo potrebné túto zo študijných programov vypustiť a niečím nahradiť. Nové študijné programy by vyžadovali novú akreditáciu a ďalšie opatrenia na úrovni VŠ.
Mali by telesnú a športovú výchovu na I. stupni ZŠ učiť špecializovaní učitelia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top