Mali by všetci učitelia sedieť spolu v zborovni?

V súčasnosti sa na našich školách uplatňujú dva rôzne modely sedenia učiteľov: niekde sedia všetci učitelia spoločne v zborovni, inde sedia oddelene v jednotlivých kabinetoch. 

Dokument Učiace sa Slovensko sa k tejto téme vyjadruje nasledovne: „Dispozícia školskej budovy musí nielen umožňovať, ale priamo podporovať čo najužšiu vzájomnú spoluprácu medzi učiteľmi. Z tohto hľadiska je niekedy koncepcia veľkého počtu malých predmetových kabinetov kontraproduktívna, spoluprácu viac podporuje spoločné sedenie všetkých učiteľov alebo aspoň väčších (napr. predmetových) skupín. Spoločné sedenie však musí byť vyriešené tak, aby sa minimalizovali známe negatíva tzv. open-space riešení.“ (UsS, opatrenie 1-17.08). 

Mali by teda učitelia sedieť spolu alebo v kabinetoch?

Argumenty ZA

  • Moderný pedagogický zbor by mal fungovať ako dobre zohraný tím, v ktorom učitelia vedia o tom, čo robia ich kolegovia, spoločne dohadujú a koordinujú metodické a pedagogické postupy, vymieňajú si informácie o žiakoch a dohadujú spoločné medzipredmetové projekty. Spoločné sedenie priamo nabáda k takejto spolupráci alebo ju aspoň výrazne uľahčuje.
  • Spoločné sedenie v zborovni zvyšuje informovanosť učiteľov o celkovom dianí v škole a výrazne uľahčuje nielen komunikáciu medzi jednotlivými učiteľmi, ale aj medzi vedením školy a pedagogickým zborom. Je ľahšie zverejniť nejaký oznam, rozdať dokument, oznámiť operatívnu zmenu, zistiť rýchlo väčšinový názor, prediskutovať niečo so skupinou učiteľov a pod.
  • Spoločné sedenie podporuje budovanie tímu, posilňuje pocit spolupatričnosti medzi učiteľmi. Je istou obranou voči fenoménu „skupinkovania“, ktorý zhoršuje socioklímu v mnohých pracovných kolektívoch.
  • Ak všetci učitelia sedia v zborovni, žiaci aj rodičia automaticky vedia, kde ich majú hľadať a nemusia zbytočne blúdiť po škole.

Argumenty PROTI

  • Spoločné sedenie pracovníkov vo veľkých spoločných priestoroch so sebou prináša zvýšený ruch a časté vzájomné vyrušovanie sa, ktoré bráni sústredeniu a znižuje efektívnosť práce. Učitelia sú počas vyučovacích hodín vystavení vyšším hladinám hluku a intenzívnej komunikácii, preto chcú mnohí aspoň prestávky tráviť v pokojnejšom, intímnejšom prostredí kabinetu.
  • Open-space riešenia sa vyznačujú absenciou súkromia a pocitom, že človek je neustále sledovaný ostatnými kolegami. Na niektorých ľudí to psychicky zle vplýva.
  • Jednotlivé školy sa od seba líšia počtom žiakov, a teda aj početnosťou učiteľského zboru. Na školách s 10 – 20 učiteľmi môže byť spoločné sedenie v zborovni realizovateľné jednoduchšie ako na veľkých školách s 50 – – 60 učiteľmi.
  • Zborovne poskytujú menej úložného priestoru ako kabinety. V kabinete môže mať učiteľ priamo po ruke rôzne knihy, učebnice, pomôcky, písomky žiakov či archívne materiály, zatiaľ čo v zborovni má učiteľ spravidla k dispozícii iba písací stôl s niekoľkými zásuvkami.
  • Keď v miestnosti spolu sedí niekoľko desiatok ľudí, ľahšie sa v nej šíria rôzne ochorenia. Spoločné sedenie sa tak môže odraziť vo vyššej chorobnosti učiteľov.
Mali by všetci učitelia sedieť spolu v zborovni?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top