Mali by žiaci mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín?

Mali by žiaci mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín?

Rýchly rozvoj technológií prináša do rôznych sfér života problémy, ktoré by sme si pred 20 rokmi vôbec nevedeli predstaviť. Týka sa to, samozrejme, aj školstva. Medzi takéto problémy patrí aj otázka, či by žiaci mali mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín. Dnes má mnoho žiakov mobily, na ktorých je to pokojne možné a už sa vyskytli prípady, že o to bol zo strany žiakov, resp. rodičov záujem (viď skutočný príbeh v DOBREJ ŠKOLE 10-03 z novembra 2018).

Existujú profesie, v ktorých sa niečo podobné už deje. V niektorých krajinách majú policajti na uniforme malé kamery, ktoré snímajú ich zásahy. Piloti sú už dlhé roky nahrávaní, aby v prípade nehody bolo možné rekonštruovať dianie v kabíne. Každý zamestnanec call-centra je neustále monitorovaný. 

Mať k dispozícii videozáznamy hodín by malo viaceré výhody. Na druhej strane by ich zhotovovanie mohlo na učiteľov aj žiakov pôsobiť rušivo. Čo preváži? Aké sú ZA a PROTI?

Argumenty ZA

  • Videozáznam hodiny by mohol byť vhodnou pomôckou pre žiaka, ktorý na hodine nestihol sledovať výklad učiteľa a neskôr (pri písaní domácej úlohy, opakovaní, príprave na písomku) by sa chcel vrátiť k pasážam, ktoré nepochopil. Záznam by si vedel púšťať s prestávkami, prípadne niektoré jeho časti konzultovať s rodičmi, súrodencami a pod. 
  • Mnoho rodičov sa zaujíma o to, čo sa ich deti učia v škole, prípadne pomáhajú deťom s prípravou do školy. Aj pre nich by videozáznamy hodín boli cennou pomôckou.
  • Existuje aj iná (technicky oveľa náročnejšia) možnosť: nenechať natáčanie hodín na žiakov, ale zhotovovať oficiálny videozáznam všetkých vyučovacích hodín pevne zabudovanými kamerami. Ten by bol k dispozícii všetkým zainteresovaným (žiakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy, školskému psychológovi, inšpekcii…).
  • Na väčších školách vedenie niekedy nestíha chodiť učiteľom dostatočne často na hospitácie. Keby boli k dispozícii videozáznamy hodín, značne by to uľahčilo a zefektívnilo hospitačnú činnosť. Rovnako inšpektori by nemuseli chodiť učiteľom na hodiny, ale by si mohli pozrieť niekoľko videozáznamov. Ich výhodou by bolo aj to, že správanie učiteľov a žiakov by nebolo negatívne ovplyvnené nervozitou z prítomnosti cudzej osoby na hodine.

Argumenty PROTI

  • Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti bude bežné natáčanie všetkých „oficiálnych aktov“ a všetkých situácií, v ktorých dochádza ku komunikácii viacerých ľudí alebo takých, ktoré by mohli byť spätne právne napadnuteľné či spochybniteľné. Teda všetkých skúšok, operácií, súdnych pojednávaní, porád, zasadnutí, verejných podujatí a možno aj vyučovacích hodín. Zatiaľ však v tomto štádiu nie sme a neraz sme videli, že ľudia reagovali na takéto opatrenia negatívne. V mnohých krajinách sa búrili aj proti inštalácii bezpečnostných kamier na verejných priestranstvách. Je preto pravdepodobné, že aj snahy o natáčanie vyučovacích hodín by narazili na silný odpor väčšiny učiteľov. 
  • Zhotovovanie videozáznamov hodín by mohlo niektorých učiteľov značne znervózňovať a znižovať tak kvalitu ich pedagogického pôsobenia.
  • Natáčanie hodín by mohlo viesť k tomu, že žiaci by nedávali príliš pozor a spoliehali sa na to, že v prípade potreby si pozrú hodinu alebo jej časť zo záznamu.
  • Videozáznamy hodín by pre niektorých rodičov mohli predstavovať citlivý materiál, a preto by nemuseli súhlasiť s ich zhotovovaním. V bežnej triede s 25 žiakmi by bolo potrebné získať súhlas od 50 rodičov, čo vôbec nemusí byť ľahké.
Mali by žiaci mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top